ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ნორვეგიის კარტოგრაფიის ორგანოსა (STATENS KARTVERK) და საჯარო რეესტრის პროექტი: “რუკები მიწის მდგრადი მართვისთვის: საქართველოს ორთოფოტო”

(ნოემბერი, 2014 წ. - დეკემბერი, 2017 წ).

პროექტის მიზანი: საქართველოს  აეროგადაღება, ორთოფოტო რუკების შექმნა და გეოგრაფიულ ინფორმაციაზე – ახალ რუკებზე წვდომის უზრუნველყოფა საკუთრების უფლებების უსაფრთხოების, მიწათსარგებლობის დაგეგმვისა და მიწის მართვისთვის.  

პროექტის ბიუჯეტი: 14 760 000 ნორვეგიული კრონი (დამატებითი გრანტის -  2 760 000 ნორვეგიული კრონის ჩათვლით).

პროექტის საქმიანობა:

  • საქართველოს ტერიტორიის დაფარვა 20 სმ-იანი რეზოლუციის აეროგადაღებით (აეროგადაღება განხორციელდება სამ ბლოკად) და 20-სმიანი გამოსახულებებიდან დედამიწის ზედაპირის ციფრული მოდელის შექმნა
  • ორთოფოტოების შექმნა/დამუშავება (რომელიც გამოყენებული იქნება 1:2000 მასშტაბის რუკების დასამუშავებლად) და კონტურული ხაზების შექმნა
  • ხუთი ფოტოგრამეტრიული სამუშაო სადგურის შეძენა პროგრამული უზრუნველყოფით (ასევე ლიდარის მონაცემების დამუშავებისთვის) და ტრენინგი ხარისხის კონტროლის განსახორციელებლად და მონაცემთა წარმოებისათვის
  • ტექნიკური სპეციფიკაციების შემუშავება ტოპოგრაფიული მონაცემებისთვის
  • საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა ტრენინგის მიზნით საპილოტედ შერჩეული 1000 კვ.მ ურბანული ტერიტორიის ლიდარით სკანირება და ლიდარული მონაცემების დასამუშავებლად პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა
  • საზოგადოების ინფორმირების კამპანია ახალ რუკებზე საჯარო წვდომასა და მათ ეფექტურ გამოყენებასთან დაკავშირებით
  • დამატებითი გრანტის ფარგლებში განხორციელდა ვერეს ხეობის აეროგადაღება (ივნისი, 2015 წ.). აეროგადაღების მასალები, ორთოფოტოები  და კონტურული რუკები გადმოეცა საჯარო რეესტრს (აგვისტო, 2015 წ.).