ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
თანამშრომლობა სახელმწიფო სექტორთან

 

   მონაწილე მხარეები ხელშეკრულების საგანი
1 ხელშეკრულება - სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი საჯარო რეესტრის ოპერატორების მიერ მოქალაქეებისთვის საქართველოს ეროვნული არქივის დოკუმენტაციის მიღება/გაცემის  მომსახურების გაწევა
2 ხელშეკრულება - აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო საქმეებზე უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში რეგისტრირებული მონაცემების შესახებ სააგენტოდან ინფორმაციის მოიძიების გამარტივება/ხელშეწყობა
3 სამმხრივი ხელშეკრულება – სააგენტო, სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაარსება, რეგისტრაცია და სტატუსის მინიჭების გამარტივების ხელშეწყობის მიზნით მხარეთა გაერთიანება
4 ხელშეკრულება - სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სააგენტოს ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში დაცული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
5 ხელშეკრულება - სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო მოქალაქის პორტალით სარგებლობისას მომხმარებელთა ტექნიკური დახმარების პროცესის ერთად წარმართვა
6 სამმხრივი ხელშეკრულება – სააგენტო, სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების  სააგენტო. სააგენტოს ელექტრონულ ბაზაზე წვდომა
7 ხელშეკრულება - სსიპ გარემოს დაცვის სააგენტო ელექტრონული ბაზის ხელმისაწვდომობა
8 მემორანდუმი – სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა თანამშრომლობა ავტორიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით 
9 მემორანდუმი – სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ავტორიზებული პირების სწავლება/ სერტიფიცირება
10 მემორადნუმი – სსიპ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახური საჯარო რეესტრში არსებული რასტრული და ვექტორული მონაცემების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
11 მემორანდუმი – სსიპ შემოსავლების სამსახურთან საჯარო რეესტრის ოპერატორების მიერ მოქალაქეებისთვის შემოსავლების სამსახურის დოკუმენტაციის მიღება/გაცემის  მომსახურების გაწევა
12 ავტორიზაციის ხელშეკრულება–საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საჯარო რეესტრის მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
13 ავტორიზაციის ხელშეკრულება– საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან  იძულებით  გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საჯარო რეესტრის  მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
14 ავტორიზაციის ხელშეკრულება–ქ. თბილისის მერიის სსიპ – ქონების მართვის სააგენტო საჯარო რეესტრის  მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
15 ავტორიზაციის ხელშეკრულება–ქ. ბათუმის მერია საჯარო რეესტრის  მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
16 ავტორიზაციის ხელშეკრულება–აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო საჯარო რეესტრის  მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
17 ავტორიზაციის ხელშეკრულება–სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია საჯარო რეესტრის  მიღება/გაცემის ფუნქციის დელეგირება
18

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში რეგისტრირებული ობიექტების საკადასტრო ინფორმაციისა და ტყის ფონდის საზღვრების საკადასტრო მონაცემების შემცველი ელექტრონული ბაზის ხელმისაწვდომობა

19

აღსრულების ეროვნული ბიურო

ავტორიზაცია