ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ვის შეუძლია მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია?

ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მოითხოვოს და გაეცნოს ადმინისტრაციულ ორგანოში დაცულ საჯარო ინფორმაციას.

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საჭიროა წერილობითი განცხადების წარდგენა.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მოტივსა და მიზანზე მითითება აუცილებელი არ არის.