ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სტრატეგიული გეგმა/პროექტები

განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის განსაზღვრა კანონმდებლობით დაკისრებული ფუნქციების ეფექტურად და ორგანიზებულად განხორციელების აუცილებელი წინაპირობაა. ამიტომ, საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ცვალებადი სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური გარემოს გათვალისწინებით შეიმუშავა 3-წლიანი სტრატეგიული გეგმა, როგორც სისტემის შემდგომი განვითარების ორიენტირი და სახელმძღვანელო დოკუმენტი ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

სტრატეგიულ გეგემას ეფუძნება სამოქმედო გეგმები, რომლებიც წარმოადგენენ მოკლევადიან და დეტალურ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.  

საქმიანობის სტრატეგია 2019-2020 

სტრატეგიული გეგმა 2015-2017

საქართველოს სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020