ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მუნიციპალიტეტების რეესტრი

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა” და “მუნიციპალიტეტების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 09 აგვისტოს № 36 ბრძანების  შესაბამისად, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს მუნიციპალიტეტების რეესტრს.  

მუნიციპალიტეტების რეესტრი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტების მონაცემთა სისტემურ ერთობლიობას.