ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
პროექტი საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის ლიკვიდირებული/რეორგანიზებული სუბიექტების რევიზია

გადამხდელთა რეესტრში არსებული ხარვეზებიდან გამომდინარე საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეესტრში რიგ შემთხვევებში სუბიექტებად მითითებულია ლიკვიდირებული/რეორგანიზებული პირები ან სახელმწიფო ორგანოთა ქვეუწყებები, რაც თავისთავად სუბიექტის იდენტიფიცირებისთვის არასრულყოფილ მონაცემს წარმოადგენს. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს პრობლემების სათითაოდ იდენტიფიცირება და შესაბამისი ცვლილებების შესატანად შემოსავლების სამსახურთან თანამშრომლობა.

ამოცანა - მონაცემთა ბაზების სრულყოფა;

შედეგი - ინფორმაციაზე სანდოობის ზრდა.