ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
პროექტი ხარისხის მართვა - ე.წ. „ძველი რეგისტრაციების“ რევიზია

რეგისტრირებული მონაცემების ხარისხის მართვის უზრუნველსაყოფად დაწყებულია ელექტრონული სისტემის ამოქმედებამდე პერიოდში, ასევე, შესაბამის სამართლებრივ ცვლილებებამდე რეგისტრირებული საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის მონაცემების რევიზია. საჭიროების შემთხვევაში ხდება შესაბამისი უწყებიდან ინფორმაციის გამოთხოვა და მიმდინარე მოთხოვნების გათვალისწინებით რეგისტრირებულ ჩანაწერებში შესაბამისი შესწორებების  შეტანა.

შედეგი: პროექტის დასრულებას შედეგად მოჰყვება მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება და სანდოობის ზრდა.