ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ლიტვის სააქციო საზოგადოება ERP-ის პროექტი: „კადასტრისა და მიწის მართვის სამართლებრივი რეფორმის ტექნიკური დახმარება“

პროექტის მიზანი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკური დახმარება და პროფესიული კონსულტაციებით მხარდაჭერა სამოქალაქო კოდექსსა და სხვა შესაბამის კანონებში შესწორებების შესამუშავებლად ელექტრონული დოკუმენტებისთვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით.  

პროექტის ბიუჯეტი: 100 000 ევრო

პროექტის შედეგი:

  • სამართლებრივ აქტებში შესწორებების შემუშავების მიზნით სტრატეგიული და სამართლებრივი რჩევებით საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობისა და იურიდიული სამსახურის უზრუნველყოფა
  • მოქმედი კანონმდებლობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული კომენტარების და წინადადებების განხილვა და მოწოდება