ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ევროკავშირის CIB-ის პროექტის „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერა" კომპონენტი „საქართველოში ერთიანი დამისამართების სისტემის შექმნა“

(ოქტომბერი, 2012წ. - ოქტომბერი, 2014წ.)

როექტის მიზანი: საქართველოში დამისამართების სისტემის შექმნის ხელშეწყობა

პროექტის ბიუჯეტი: 986 348  ევრო

პროექტის შედეგი:

  • 18 ქალაქის დამისამართება: ქუთაისი,  ზუგდიდი, თელავი, გორი, ბოლნისი, ბათუმი, ზესტაფონი, სამტრედია, სენაკი, ქობულეთი, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ფოთი, ახალციხე, ხაშური, საგარეჯო, გურჯაანი, მცხეთა
  • აღნიშნულ ქალაქებში გეოგრაფიული ობიექტების, მისი ნაწილებისა და კომპლექსების აღწერა-ინვენტარიზაციის განხორციელება
  • ყველა დამისამართებულ ქალაქში არსებული უძრავი ქონების აღწერა-ინვენტარიზაცია
  • გზების, ქუჩების, გზატკეცილების, საგზაო ნიშნების ელექტრონული მონაცემების, ასევე შენობა–ნაგებობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართების  მონაცემთა ბაზის შექმნა
  • უძრავი ნივთის მესაკუთრეების დადგენა