ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს "ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის" (EPI) პროგრამის ტექნიკური დახმარება

(2013წ. - სექტემბერი, 2014წ.)

პროექტის შედეგი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში:

  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკუთრების მარეგულირებელი სამართლებრივი საფუძვლების ანალიზი
  • შესაბამისი რეკომენდაციებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება რეგისტრაციის პროცესის ხელშეწყობისა და არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით