ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ორგანიზაციული სტრუქტურა

 

ტრუქტურა
 

 

   

 

  

 

 

 

     

 

სააგენტოს  წარმატებულმა მუშაობამ დროთა განმავლობაში მისი ფუნქციების გაზრდა განაპირობა. შესაბამისად, საქმის ეფექტიანად განსახორციელებლად საჭირო გახდა ახალ ოგანიზაციულ მოწყობაზე გადასვლა, რომელიც დაეხმარებოდა  სააგენტოს არსებული გამოწვევების, პრიორიტეტებისა და  მიზნების მიღწევაში, თანამშრომლების ცოდნისა და გამოცდილების სათანადოდ რეალიზებაში.