ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენა და გასაჩივრების წესი
ადმინისტრაციული საჩივრების ელექტრონული პროგრამა 
                                   ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა

ადმინისტრაციული საჩივარი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის ,,ი’’ პუნქტის მიხედვით, ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოადგენს დაინტერესებული მხარის მიერ უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით წარდგენილ წერილობით მოთხოვნას, დარღვეული უფლების აღდგენის მიზნით, იმავე ან ქვემდგომი ორგანოს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად გამოცხადების, შეცვლის ან ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების შესახებ, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას;

,,საჯარო რეესტრის შესახებ’’ საქართველოს კანონით 29-ე მუხლით  დადგენილია მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების სპეციალური ვადა. კერძოდ, დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს მისი ოფიციალურად გაცნობიდან, ხოლო გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემთხვევაში – გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში.

 

დაინტერესებული პირისათვის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საქმის მასალების ელექტრონული ვერსიის გაცემა ხორციელდება საფასურის გარეშე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.22, ამასთან, ადმინისტრაციული საჩივრის წერილობითი ფორმით ჩაბარება შესაძლებელია იუსტიციის სახლში (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.2), მის ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში, ასევე, ფოსტისა და  მოქალაქის პორტალის – my.gov.ge-ს მეშვეობით.

ტერიტორიული სამსახურების მისამართები

სამუშაო დრო: ორშაბათი - პარასკევი; 09:00 -18:00 სთ.

ტელ./ფაქსი: (+995 32) 2 25 15 28
ელ. ფოსტა: info@napr.gov.ge
 ცხელი ხაზი:  08 009 009 09