ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დოკუმენტის ნიმუშები

შექმენი სარეგისტრაციო დოკუმენტები ელექტრონულად>>>

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 29 ნოემბრის N791 ბრძანებით დამტკიცებული სამეწარმეო საზოგადოებების სტანდარტული წესდებები  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5275911?publication=0 

 

კოოპერატივი- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარტული წესდების შემთხვევაში

კოოპერატივი- სადამფუძნებლო შეთანხმება არასტანდარტული წესდების შემთხვევაში

   

კომანდიტური საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარტული წესდების შემთხვევაში

კომანდიტური საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება არასტანდარტული წესდების შემთხვევაში

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარული წესდების შემთხვევაში

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება არასტანდარტული წესდების შემთხვევაში 

სააქციო საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარტული წესდების შემთხვევაში

სააქციო საზოგადოება- სადამფუძნებლო შეთანხმება არასტანდარტული წესდების შემთხვევაში

___________________________________________________________

ხელშეკრულების დამატებითი პირობები 

______________________________________________________

შპს- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარტული წესდების შემთხვევაში

____________________________________________________

შპს- სადამფუძნებლო შეთანხმება არასტანდარტული წესდების შემთხვევაში

____________________________________________________

შპს- სადამფუძნებლო შეთანხმება სტანდარტული წესდების შემთხვევაში კაპიტალის გარეშე

____________________________________________________

ა(ა)იპ- სადამფუძნებლო შეთანხმება

____________________________________________________

ფილიალი- სადამფუძნებლო შეთანხმება 

____________________________________________________

       

წერილობითი კომუნიკაციის ოქმი                 

___________________________________________________________