ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დოკუმენტის ნიმუშები

შექმენი სარეგისტრაციო დოკუმენტები ელექტრონულად>>>

 

ხელშეკრულები ნიმუშები:

ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება როდესაც ნასყიდობის ფასი არ აღემატება 200000 (ორასი ათას) ლარს

გადახდის განვადებით ნასყიდობის და იპოთეკის ხელშეკრულება 

სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება

ჩუქების ხელშეკრულება

თხოვების ხელშეკრულება

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება

ხელშეკრულების დამატებითი პირობები
გაცვლის ხელშეკრულება
ვალდებულების გაუქმება - ცალმხრივი გარიგება
ვალდებულების გაუქმება -ხელშეკრულება
იპოთეკის გაუქმება - ცალმხრივი გარიგება
იპოთეკის გაუქმება -ხელშეკრულება
ჩუქების გაუქმება
გაერთიანების ხელშკრულება
გამიჯვნის ხელშეკრულება
ქირავნობის ხელშეკრულება
ქირავნობის გაუქმება
ქვექირავნობის წარმოშობა
ქვექირავნობის გაუქმება
იჯარის ხელშეკრულება
იჯარის გაუქმება
ქვეიჯარის წარმოშობა
ქვეიჯარის გაუქმება

 

წერილობითი კომუნიკაციის ოქმი                                                            

 

კრების ოქმის ნიმუშები:

უძრავი ნივთის ფართობის დადასტურების შესახებ

საერთო საკუთრების ინდივიდუალურ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

სამეურნეო სათავსის საკუთრებაში არსებობის ფაქტის დადასტურების შესახებ

 

 სისტემური კოდების დადასტურების და უარყოფის განცხადებების ნიმუშები:

განცხადება სისტემური კოდის დადასტურების შესახებ

 განცხადება სისტემური კოდის უარყოფის შესახებ

 

განცხადება დოკუმენტაციის აღიარების კომისიაში გადაგზავნის შესახებ