ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დოკუმენტის ნიმუშები

ხელშეკრულები ნიმუშები:

ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის და იპოთეკის ხელშეკრულება 

სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება

ჩუქების ხელშეკრულება

თხოვების ხელშეკრულება

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება

ქირავნობის ხელშეკრულება

  

 კრების ოქმის ნიმუშები:

უძრავი ნივთის ფართობის დადასტურების შესახებ

საერთო საკუთრების ინდივიდუალურ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

სამეურნეო სათავსის საკუთრებაში არსებობის ფაქტის დადასტურების შესახებ

 

სისტემური კოდების დადასტურების და უარყოფის განცხადებების ნიმუშები:

განცხადება სისტემური კოდის დადასტურების შესახებ

 განცხადება სისტემური კოდის უარყოფის შესახებ