ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ადმინისტრაციული წარმოება

ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ  საჩივართან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებას, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით  დადგენილი წესის შესაბამისად იწყებს მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემთხვევაში.