ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული სარეგისტრაციო სამსახურების გადაწყვეტილებათა საჩივრის განმხილველი უფლებამოსილი ორგანო

,,საჯარო რეესტრის შესახებ’’ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება უფლების რეგისტრაციის, ასევე მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების რეგისტრაციაზე უარის თქმის, სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ საჩივრდება სასამართლო წესით. რეგისტრაციის შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება საჩივრდება სასამართლო წესით. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში, საჩივარს განიხილავს ზემდგომი თანამდებობის პირი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე.