ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები: 

დავით დევიძე 

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

ტელეფონი: 2 91 18 68 (4846)

ელ. ფოსტა: ddevidze@napr.gov.ge

 

მანანა ცინაძე 

მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ტელეფონი: 2 91 18 68 (4951)

ელ. ფოსტა: mtsinadze@napr.gov.ge

 

ელისო გელაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსის მოადგილე (საინფორმაციო სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი)

ტელეფონი: 2 91 18 68 (7096)

ელ. ფოსტა: egelashvili@napr.gov.ge