ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
კვარტალური ჟურნალები
ივლისი, 2014 წელი, №2 გამოშვება  მარტი, 2014 წელი, №1 გამოშვება
   

2014 წელი, ოქტომბერი, ინფორმაციული

  ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

  2015 წელი, №1 გამოშვება   2015 წელი, №2 გამოშვება

   
გეოდეზია-კარტოგრაფია

 საინფორმაციო ფურცელი II

სექტემბერი-ნოემბერი

2021 წელი

საინფორმაციო ფურცელი  

სექტემბერი-ნოემბერი  

2021 წელი