ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შემოსავალი/ხარჯი

 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შემოსავალი და ხარჯი

 

სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შემოსავალი და ხარჯი
ლარებში
  2017 2018 2019
I. შემოსავლები           48,055,351.64         54,046,168.72         60,075,054.38
საბიუჯეტო ასიგნებები             1,714,175.54           2,629,761.31           6,178,521.41
საკუთარი შემოსავალი           45,670,529.05         51,026,879.03         53,629,925.03
მათ შორის:      
გაწეული მომსახურებიდან შემოსავლები           42,403,667.14         47,439,648.81         46,694,313.00
დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები             1,410,794.50           1,167,127.66              288,640.41
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან შემოსავლები             1,846,499.21           2,361,651.51           3,147,999.28
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                    9,568.20                58,451.05                13,972.34
გრანტები                670,647.05              389,528.38           3,751,607.94
II. გადასახდელები           52,525,509.66         55,318,864.88         68,161,142.99
საოპერაციო ხარჯი           47,187,112.12         48,819,753.34         47,074,978.68
არაფინანსური აქტივების ზრდა             5,232,275.34           6,499,111.54         21,086,164.31
ვალდებულებების კლება                106,122.20                            -                              -  
მ.შ. საბიუჯეტო            1,714,175.54          2,629,761.31          6,178,521.41
მ.შ. საკუთარი           50,231,072.71        52,233,305.04        61,720,433.89
მ.შ. გრანტი               580,261.41             455,798.53             262,187.69