ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შემოსავალი/ხარჯი

 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შემოსავალი და ხარჯი


სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შემოსავალი და ხარჯი
შემოსავალი 2011 2012 2013 2014  2015 2016
მთლიანი შემოსავალი 41,089,109.17 38,964,151.36 39,547,594.03 40,293,131.20 39054323.18 43,983,763.65
საბიუჯეტო ასიგნებები   1,239,000.00 3,142,923.00 1,732,719.16 0 0
საკუთარი შემოსავალი 41,089,109.17 37,725,151.36 36,404,671.03 38,560,412.04 39054323.18 43,983,763.65
გაწეული მომსახურებიდან შემოსავლები 39,533,913.78 35,725,715.58 35,163,607.43 37,086,094.47 37439772.13 41,449,114.04
დეპოზიტებზე საპროცენტო შემოსავლები 1,145,056.83 1,333,399.41 626,468.28 824,402.43 809321.78 1,332,594.53
სხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან შემოსავლები 410,138.56 666,036.37 614,595.32 649,915.14 805229.27 1,183,977.18
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 15,000,000.00 10,706,112.48 9,000,000.00 118,182.86 0             18,077.90
საოპერაციო ხარჯი 25,399,961.65 27,101,557.95 27,981,978.54 35,303,176.38 40551856.83      39,694,372.71
არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,343,976.06 43,349,090.62 5,135,808.02 7,452,041.04 3392297.08   1,532,010.25
მ.შ.საბიუჯეტიდან ხარჯვა   1,239,000.00 3,142,923.00 1,732,719.16 0 0
მ.შ. საკუთარი ხარჯები 28,343,976.06 42,110,090.62 1,992,885.02 5,719,321.88 3392297.08 38,162,362.46