ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
როგორ გავხდე ავტორიზებული

დაინტერესებული პირის მიერ სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სპეციალური სასწავლო კურსის გავლის და გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ ფორმდება ავტორიზაციის ხელშეკრულება, რისთვისაც დაინტერესებული პირი / ორგანიზაცის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი უნდა გამოცხდდეს სააგენტოში მისამართზე: ქ. თბილისი, წმ. ნიკოლოზის/ნ. ჩხეიძის ქ. N2 და თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ავტორიზებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში იხდის ავტორიზაციის საფასურს, ხოლო გადახდიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში სააგენტო უზრუნველყოფს მომხმარებლის სახელის და პაროლის მომზადებას და შესაბამის ინსტრუქციასთან ერთად მის გადაგზავნას ავტორიზებული პირისათვის.

ავტორიზაციის საფასური განისაზღვრება ხელშეკრულებით და მისი ოდენობა დამოკიდებულია სახელშეკრულებო ურთიერთობის ხანგრძლივობაზე.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

 ტელ.: 2 25 15 28 (შიდა: 8888 ან/და 7777) ან  2 91 01 48

 info@napr.gov.ge

 

გადმოწერეთ პროგრამა VPN CLIENT

თუ გაქვთ  Windows 7 x32

თუ გაქვთ  Windows 7 x64