ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სერვისები

საჯარო რეესტრის სერვისების მომხმარებელთა 40% უკვე ავტორიზებული პირების მომსახურებით სარგებლობს. ავტორიზებული მომხმარებლების დახმარებით მოქალაქეებს შეუძლიათ შემდეგი სერვისების მიღება:

 

უძრავი ქონების რეგისტრაცია (ნასყიდობა, ჩუქება, იპოთეკა, და სხვა)

 

მარტივი ტიპის გარიგებების დამოწმება

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრაცია

 

ტექინვენტარიზაციის არქივიდან დოკუმენტაციის გამოთხოვა