ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დისტანციური სერვისები

 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი
ნებისმიერი დაინტრესებული პირისათვის:
სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მომზადება 
მეწარმე/იურიდიული პირების განაცხადების ძებნა
ტექნიკური ხარვეზების შესწორება
 
My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების ელ. ხელმოწერას: 
ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია
რეგისტრაციის გაუქმება
საიდენტიფიკაციო რეკვიზიტების ცვლილება
სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია
სუბიექტის რეორგანიზაცია
ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია
გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება
გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) წარმოების შეწყვეტა
რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
რეორგანიზაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია
პარტნიორთა კრების მოწვევა /ჩატარება
რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება
ამონაწერის მომზადება
წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია
წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია
ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან
დოკუმენტების ასლების ელექტრონული გაცემა
საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება