ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დისტანციური სერვისები

 

საინფორმაციო სერვისები და კანცელარია
ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ
ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად
ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით
ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით
ინფორმაცია უძრავ ნივთზე მისამართის ცვლილების თაობაზე
ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად
ინფორმაცია წილზე
მიწის კატეგორიის შესახებ:
ორთოფოტო (ელექტრონული):
ორთოფოტო (ქაღალდის)
რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია:
საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია)
საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)
ინფორმაცია სამეწარმეო რეესტრიდან პირის სარეგისტრაციო მონაცემების შესახებ
ინფორმაცია ინდ.მეწარმის შესახებ
ინფორმაცია, სამეწარმეო რეესტრიდან პარტნიორ(ებ)ის ცვლილების შესახებ (ქრონოლოგია)
ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალის შესახებ
ინფორმაცია  გირავნობა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა, ლიზინგი, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა
საჯარო რეესტრისა და ტექბიუროს მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებულია ან/და აღრიცხულია თუ არა უძრავი ნივთი შემდეგი მისმართით 
განცხადება/ადმინისტრაციული საჩივარი