ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დისტანციური სერვისები

 

საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვისა და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი
ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი
ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრში განცხადების ძებნა
ცნობა საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის  შესახებ
ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ
ინფორმაცია საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ
ყადაღის წარმოშობის რეგისტრაცია
ყადაღის ცვლილების რეგისტრაცია
ყადაღის შეწყვეტის რეგისტრაცია
ყადაღის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება
აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია
აკრძალვის ცვლილების რეგისტრაცია  
აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია
აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება
რეგისტრაციის აკრძალვის წარმოშობის რეგისტრაცია
რეგისტრაციის აკრძალვაში ცვლილების რეგისტრაცია
რეგისტრაციის აკრძალვის შეწყვეტის რეგისტრაცია 
რეგისტრაციის აკრძალვის რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექ. ხარვეზის გასწორება