ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დისტანციური სერვისები

 

ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან
ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივში განცხადების ძებნა
ტექნიკური აღრიცხვი არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება 
ტექნიკური აღრიცხვი არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება 
დედანში გაცნობა 
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება 
ტექნიკური ხარვეზის შესწორება ტექნიკური აღრიცხვი არქივიდან მოზადბულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში
ტექნიკური აღრიცხვი არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება 
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება 
ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ