ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისები
 
I. სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია მოქალაქის პორტალზე: my.gov.ge, ელექტრონული ხელმოწერის გარეშე:
 
სერვისი
1
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების სპორადული რეგისტრაცია
2
მიწის ნაკვეთის ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია
3
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
4
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
5
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
6
ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
7
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
8
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერის ინგლისურ ენაზე მომზადება
9
საკადასტრო გეგმის მომზადება
10
საკადასტრო რუკის მომზადება, ელექტრონული ვერსია
11
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ ცნობის მომზადება
12
მოთხოვნის მომენტისათვის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების, უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის ან/და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის შესახებ საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე ინფორმაციის მომზადება
13
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება
14
მიწის მიზნობრივი დანიშნულების და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის შესახებ სააგენტოში დაცული ინფორმაციის მომზადება
15
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება
16
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან საინვენტარიზაციო გეგმის მომზადება
17
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან ცნობა-დახასიათების მომზადება
18
არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება
19
ორთოფოტოს გაცემა, ელექტრონული ვერსია
20
საჯარო რეესტრის არქივში და ტექბიუროს არქივში დაცული დოკუმენტაციის სკანირებული დოკუმენტაციის დედანში გაცნობა
21
მიწის ნაკვეთის/შენობა-ნაგებობისთვის ნომრის მინიჭება
22
ბინისთვის/ფართისთვის ნომრის მინიჭება
23
მისამართის დაზუსტება/ცვლილება
24
რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
25
ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენა
 
 
II. სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია მოქალაქის პორტალზე: my.gov.ge, ელექტრონული ხელმოწერის შესრულებით:
 
სერვისი
1
აღნაგობის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
2
აღნაგობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
3
აღნაგობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
4
იძულებითი აღსრულება
5
რეგისტრაციის გაუქმება
6
რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების განახლება
7
რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერება
8
სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის საფუძველზე უფლების რეგისტრაცია
9
თხოვების უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
10
თხოვების უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
11
თხოვების უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
12
ლიზინგის წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
13
ლიზინგის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
14
ლიზინგის  შეწყვეტის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
15
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების  წარმოშობის   რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
16
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
17
აღნაგობის უფლებაზე იპოთეკის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
18
იპოთეკის წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
19
იპოთეკის ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
20
იპოთეკის შეწყვეტის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
21
იჯარის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
22
იჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
23
იჯარის უფლების შეწყვეტის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
24
ქვეიჯარის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
25
ქვეიჯარის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
26
ქვეიჯარის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
27
მიწის ნაკვეთზე რეგისტრაციის გაუქმება (უფასო)
28
ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
29
ექსპლუატაციაში მიღება
30
მშენებარე უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია (პროექტის კორექტირება)
31
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ბინაზე/ერთეულზე
32
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთებზე (პირველადი განშლა)
33
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე ინდივიდუალურ უძრავ ნივთზე
34
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე (განშლა)
35
უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია მშენებარე უძრავ ნივთზე (პროექტის კორექტირება)
36
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
37
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
38
მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
39
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ბინაზე/ერთეულზე
40
ყოფილი კოოპერატივის უფლებამონაცვლე ამხანაგობის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
41
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
42
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
43
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
44
სამისდღემშიო რჩენის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
45
სამისდღემშიო რჩენის შეწყვეტის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ
46
სამისდღემშიო რჩენის ცვლილების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
47
საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
48
საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
49
საქორწინო ხელშეკრულების ცვლილების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
50
საკუთრების უფლების მიტოვების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
51
სახელმწიფო ტყის ფონდის კორექტირება
52
საჯარო სამართლით გათვალისწინებული სარგებლობასა და მფლობელობასთან დაკავშირებული უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
53
საჯარო სამართლით გათვალისწინებული სარგებლობასა და მფლობელობასთან დაკავშირებული უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
54
საჯარო სამართლით გათვალისწინებული სარგებლობასა და მფლობელობასთან დაკავშირებული უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
55
სერვიტუტის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
56
სერვიტუტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
57
სერვიტუტის უფლების  შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
58
უზუფრუქტის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
59
უზუფრუქტის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
60
უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
61
უფლების წინასწარი რეგისტრაციის  წარმოშობა უძრავ ნივთზე
62
უფლების წინასწარი რეგისტრაციის ცვლილება უძრავ ნივთზე
63
უფლების წინასწარი რეგისტრაციის შეწყვეტა  უძრავ ნივთზე
64
ქირავნობის უფლების წარმოშობის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
65
ქირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
66
ქირავნობის უფლების შეწყვეტის  რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
67
ქვექირავნობის უფლების წარმოშობის   რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
68
ქვექირავნობის უფლების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
69
ქვექირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
70
გარიგების რეგისტრაცია ვალდებულებით 
71
გაცვლის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
72
იურიდიული პირის ლიკვიდაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
73
იურიდიული პირის რეორგანიზაციის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
74
იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შენატანის დაბრუნების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
75
იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალში შეტანის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
76
მემკვიდრეობის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე 
77
ნასყიდობა გადახდის განვადებით 
78
ნასყიდობა გადახდის განვადებით და ვალდებულებით 
79
ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით
80
ნასყიდობის და იპოთეკის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
81
პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად  პრივატიზების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
82
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გარიგების საფუძველზე უძრავ ნივთზე
83
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფოს მიერ პრივატიზებულ ქონებაზე
84
ჩუქების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
85
მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია
86
რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
87
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის ცვლილება
88
უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
89
უძრავი ნივთების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
90
უძრავი ნივთის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
91
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია  ხაზობრივ ნაგებობაზე
92
საკუთრების უფლების გაუქმება ხაზობრივ ნაგებობაზე
93
ხაზობრივი ნაგებობების გაერთიანების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია 
94
ხაზობრივი ნაგებობის დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების  რეგისტრაცია
95
ხაზობრივი ნაგებობის რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
96
იურიდიული პირის რეგისტრაცია
97
იურიდიული პირის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების
98
იურიდიული პირის რეგისტრაციის გაუქმება
99
ინდ. მეწარმის რეგისტრაცია
100
ინდ. მეწარმის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
101
ინდ. მეწარმის რეგისტრაციის გაუქმება
102
წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია
103
წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
104
წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია
105
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრირებულ მონაცემებში სუბიექტის ელექტრონული ფოსტის მისამართის, ტელეფონის ნომრისა და იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია
106
სუბიექტის რეორგანიზაციის დაწყების რეგისტრაცია
107
სუბიექტის რეორგანიზაციის შეწყვეტის რეგისტრაცია 
108
სუბიექტის რეორგანიზაციის რეგისტრაცია 
109
სუბიექტის გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) დაწყების რეგისტრაცია
110
სუბიექტის გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) შეწყვეტის რეგისტრაცია
111
სუბიექტის ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
112
სუბიექტის ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია
113
სუბიექტის საიდენტიფიკაციო რეკვიზიტების ცვლილება
114
პარტნიორთა კრების მოწვევა/ჩატარება
115
იძულებითი ლიკვიდაციის  პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
116
ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია
117
ეკონომიკური საქმიანობის ცვლილების რეგისტრაცია
118
ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის რეგისტრაცია
119
საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისას წარდგენილი დოკუმენტების დედნების დაბრუნება
120
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის  რეგისტრაცია
121
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივ შეზღუდვაში ცვლილების რეგისტრაცია
122
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის შეწყვეტის რეგისტრაცია
 
იმ პირებს, რომლებსაც აქვთ ID ბარათის წამკითხველი მოწყობილობა,  საჯარო რეესტრს შეიძლება წარუდგინონ კვალიფიციური ხელმოწერილით დამოწმებული განცხადება. თუკი მოქალაქეს არა აქვს ID ბარათის წამკითხველი მოწყობილობა უნდა მიმართოს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს.
კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერისა და პინ-კოდის აღსადგენად შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 2 405 405 და დაჯავშნოთ ვიზიტი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. ოპერატორი ჩაგინიშნავთ შეხვედრის დღეს, საათსა და მისამართს.
 
 
III. სერვისები, რომელთა მისაღებად შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ელ.ფოსტაზე: info@napr.gov.ge შეტყობინების გამოგზავნა:
 
იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე ვერ აიღებს ID ბარათის წამკითხველ მოწყობილობას, მას შეუძლია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მომართოს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@napr.gov.ge  და მიიღოს შემდეგი სერვისები:
 
სერვისი
1
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების სპორადული რეგისტრაცია
2
მიწის ნაკვეთის ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია
3
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
4
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
5
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
6
ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
7
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა  რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება
8
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერის ინგლისურ ენაზე მომზადება
9
საკადასტრო გეგმის მომზადება
10
საკადასტრო რუკის მომზადება, ელექტრონული ვერსია
11
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ ცნობის მომზადება
12
მოთხოვნის მომენტისათვის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების, უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის ან/და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის შესახებ საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე ინფორმაციის მომზადება
13
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება
14
მიწის მიზნობრივი დანიშნულების და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის შესახებ სააგენტოში დაცული ინფორმაციის მომზადება
15
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება
16
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან საინვენტარიზაციო გეგმის მომზადება
17
ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან ცნობა-დახასიათების მომზადება
18
არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება
19
ორთოფოტოს გაცემა, ელექტრონული ვერსია
20
საჯარო რეესტრის არქივში და ტექბიუროს არქივში დაცული დოკუმენტაციის სკანირებული დოკუმენტაციის დედანში გაცნობა
21
მიწის ნაკვეთის/შენობა-ნაგებობისთვის ნომრის მინიჭება
22
ბინისთვის/ფართისთვის ნომრის მინიჭება
23
მისამართის დაზუსტება/ცვლილება
24
რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
25
ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენა
26
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის  რეგისტრაცია
27
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივ შეზღუდვაში ცვლილების რეგისტრაცია
28
ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის შეწყვეტის რეგისტრაცია
29
მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილების რეგისტრაცია
 
 
 
  
IV. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად, დისტანციურად მომსახურების მიღებასთან ერთად, შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში განცხადებებისა და დოკუმენტაციის მატერიალური სახით წარდგენა შემდეგი სერვისების მიღების მიზნით:
 
სერვისი
1
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების სპორადული რეგისტრაცია
2
მიწის ნაკვეთის ცვლილების სპორადული რეგისტრაცია
3
გარიგების საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
4
დაყოფის საფუძველზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
5
უძრავ ნივთზე რეგისტრირებულ უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
6
ამხანაგობის წევრის/წევრების საკუთრების უფლების რეგისტრაცია;
7
იპოთეკის უფლების, მასში ცვლილებისა და შეწყვეტის რეგისტრაცია;
8
უძრავ ნივთზე უფლების წინასწარი რეგისტრაცია;
9
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის რეესტრში ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის, აკრძალვის) წარმოშობის, მათში ცვლილების და მათი შეწყვეტის რეგისტრაცია;
10
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული ობიექტების დამისამართება, ნუმერაცია და მათი მისამართების შესახებ მონაცემთა აღრიცხვა, იმ შემთხვევაში,  თუ  აღნიშნული აუცილებელია პირადობის ელექტრონული მოწმობის ან საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის გასაცემად.