ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ონლაინ სერვისები

 

 

 

 

უძრავი ქონების რეესტრი

  უძრავი ქონების ამონაწერის განახლება
 უძრავი ქონების ტექნიკური ხარვეზის შესწორება  
  იპოთეკის რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე
 იჯარის/ქვეიჯარის უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე

 

ინფორმაცია ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან

 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება
 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება
 დედანში გაცნობა
 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება

 

ტექნიკური ხარვეზის შესწორება 

 ტექნიკური აღრიცხვის არქივიდან მომზადებულ ცნობა დახასიათებაში/საინვენტარიზაციო გეგმაში
 ტექნიკური აღრიცხვის არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება
 უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში  დაცული დოკუმენტების ასლის მომზადება
 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარების შესახებ

 

ყადაღის,საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი

 ცნობა საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ
 ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ
 ინფორმაცია საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის შესახებ
 ყადაღის/აკრძალვის რეგისტრაცია

 

გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი 

  გირავნობა/ლიზინგის რეესტრში განცხადების ძებნა
 გირავნობა/ლიზინგის ამონაწერის მომზადება

 


მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი

ნებისმიერი დაინტრესებული პირისათვის:

 ამონაწერის მომზადება 

 ტექნიკური ხარვეზის გასწორება 

 

My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების ელ. ხელმოწერას: 

 ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია
 რეგისტრაციის გაუქმება
 წილზე გირავნობის უფლების რეგისტრაცია
 წილზე გირავნობის უფლებაში ცვლილების რეგისტრაცია
 წილზე გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია
 საიდენტიფიკაცი რეკვიზიტების ცვლილება
 სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია
 სუბიექტის ელ. ფოსტის მისამართის/ტელეფონის ნომრის/იურიდიული მისამართისაგან განსხვავებული მისამართის რეგისტრაცია
 სუბიექტის რეორგანიზაცია
 ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
 ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია
 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების დაწყება
 გადახდისუუნარობის (გაკოტრება, რეაბილიტაცია) საქმის წარმოების შეწყვეტა
 რეორგანიზაციიის პროცესის დაწყების რეგისტრაცია
 რეორგანიზაციიის პროცესის შეწყვეტის რეგისტრაცია
 პარტნიორთა კრების მოწვევა /ჩატარება
 რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება
 ამონაწერის მომზადება
 ინფორმაციის გამოთხოვა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
 დოკუმენტის ასლების ელექტრონული გაცემა
 საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოება

  

ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი

My.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების ელ. ხელმოწერას:

 ეკონომიკური საქმინობის რეგისტრაცია
 ეკონომიკური საქმინობის რეგისტრირებული მონაცემების რეგისტრაციის ვადის გაგრძელება
 ამონაწერის მომზადება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრიდან
 ინფორმაციის გამოთხოვა ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრიდან
 ტექნიკური ხარვეზის გასწორება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრში
 რეგისტრაციის გაუქმება ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრში
 ეკონომიკურ საქმინობის რეგისტრირებული მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია

 

 ელექტრონული კანცელარია 

 ინფორმაცია პირის უძრავი ქონების შესახებ
 ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში წარსადგენად
 საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით
 ინფორმაცია საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემები – ნახაზის მიხედვით
 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე მისამართის ცვლილების თაობაზე
 ინფორმაცია უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ - სამკვიდრო მოწმობის მისაღებად
 ინფორმაცია წილზე
 მიწის კატეგორიის შესახებ
 ორთოფოტო (ელექტრონული)
 ორთოფოტო (ქაღალდის)
 რეორგანიზაცია/ლიკვიდაცია
 საკადასტრო რუკის მომზადება(ელექტრონული ვერსია)
 საკადასტრო რუკის მომზადება(ქაღალდის ვერსია)
 საჯარო რეესტრის არქივში დაცული საარქივო დოკუმენტების ასლების მომზადება
 ინფორმაცია გირავნობის, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის , ლიზინგის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის შესახებ
 ასევე შესაძლებელია მოთხოვნილ მომსახურებაზე  მომზადებული პასუხის ნახვა  my.gov.ge ზე.