ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ანგარიშები

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების განხორციელება პერიოდულ მონიტორინგს საჭიროებს. რეპორტინგის სისტემა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სხვადასხვა პერიოდულობის  ანგარიშებს მოიცავს. სტრატეგიული გეგმის ანგარიში წლიური პერიოდულობისაა, ხოლო სამოქმედო გეგმის ანგარიში კვარტალში ერთხელ მუშავდება. ანგარიშების შედგენა სააგენტოს თითოეული სტრუქტურული ერთეულის ვალდებულებაა.  

 

2019

2018

2017

2016

   

2015

 

2014 

 

2013 

 

2012