ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
მიმდინარე პროექტები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ინტენსიურ ურთიერთობას კვლავაც აგრძელებს. უკვე შემუშავებულია პროექტები, რომელთა წარმატებით დასრულება, ერთი მხრივ, ზოგადად ქვეყნისა და მოქალაქეებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, მეორე მხრივ, საჯარო რეესტრის სააგენტოსა და დონორი ორგანიზაციების თანამშრომლობას კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანს.  

 


ნორვეგიის  საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტი: „რუკები საქართველოს მდგრადი განვითარებისთვის“

  WB - მსოფლიო ბანკი - „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების“ პროექტის მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტი