ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
WB -მსოფლიო ბანკი -  "სოფლის განვითარების" პროექტის ინსტიტუციური რეფორმის კომპონენტი 

(მაისი, 2005წ. – 30 ივნისი, 2011წ.)

პროექტის მიზანი: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერა

პროექტის ბიუჯეტი: 2,92 მილიონი აშშ დოლარი

პროექტის შედეგი:

  • საქართველოს მუდმივმოქმედი საბაზისო სადგურების (CORS) ქსელის შექმნის მხარდაჭერა – სადგურების შესყიდვა
  • საინფორმაციო სისტემის განვითარების მხარდაჭერა
  • მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციისა და მიწის კადასტრის მონაცემთა ბაზების ინტეგრაცია
  • ეროვნული კომპიუტერული ქსელის განვითარება
  • პროფესიული ტრენინგები; საერთაშორისო კონფერენციები
  • საზოგადოების ინფორმირება