ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
GTZ - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება - პროექტი "მიწის მენეჯმენტი საქართველოში"

(აგვისტო, 2000წ. – დეკემბერი, 2007წ.) 

პროექტის მიზანი: თბილისის კადასტრისა და მიწის/ქონების სარეგისტრაციო სამსახურებისთვის საკადასტრო აზომვებისა და ქონების რეგისტრაციის განხორციელება. 

პროექტის შედეგი:

  • საკადასტრო სამუშაოები თბილისში
  • თბილისის საკადასტრო რუკის დამუშავება
  • თბილისის ზონებად დაყოფის გეგმა
  • სიღნაღის, ქუთაისის და გორის ზონებად დაყოფის შესახებ პილოტური პროექტების განხორციელება
  • მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიწის ნაკვეთების აზომვა
  • თბილისის საკადასტრო ინფორმაციის ინტეგრაცია გეომონაცემთა ბაზაში
  • პროფესიული ტრენინგი
  • დახმარების გაწევა საკადასტრო წესების შემუშავებაში
  • თბილისის ტექნიკური ბიუროს არქივის სკანირება
  • თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის არქივის სკანირება