ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი - „კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის პროექტი“

(2000წ. – მარტი, 2008 წ.)

პროექტის მიზანი: მთელი ქვეყნის მომცველი, კომპიუტერიზებული, მრავალფუნქციური კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის სისტემის შექმნა მიწის ბაზრის განვითარების და ეფექტური, სიცოცხლისუნარიანი მიწათსარგებლობის ხელშეწყობის მიზნით.

პროექტის ბიუჯეტი: 24,75 მილიონი ევრო

პროექტის შედეგი:

 • დაახლოებით 2 მილიონი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვები (საკადასტრო სამუშაოებმა მოიცვა ინტენსიურად გამოყენებადი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები)
 • მესაკუთრეთა დადგენა (2,5 მილიონი)
 • ორთოფოტოების მომზადება
 • სხვა დონორი პროექტების მიერ მოპოვებული მონაცემების ინტეგრაცია
 • გეომონაცემთა ბაზის განვითარება
 • პროგრამული უზრუნველყოფის (Regland++) განვითარება
 • საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დახმარება კადასტრის დ არეგისტრაციის სისტემის განვითარებაში
 • პროექტის ფარგლებში მოპოვებული მონაცემების გადაცემა (გეომონაცემთა ბაზის ფორმით) სააგენტოსთვის
 • რაიონული ოფისებისთვის კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა
 • რაიონულ სამსახურებში პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
 • გეომონაცემთა ბაზის ინსტალაცია
 • გეომონაცემთა ბაზაში ინფორმაციის განახლება
 • საკადასტრო სამუშაოები აჭარაში
 • რეგისტრატორების ტრენინგი პროგრამულ უზრუნველყოფასა და მონაცემთა განახლებაში