ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - "საქართველოში კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ტრენინგისა და მმართველობის ხელშეწყობა" 

(მარტი, 2005წ. - ივნისი, 2008წ.)

პროექტის მიზანი: რეგისტრაციის და კადასტრის სისტემის განსავითარებლად საქართველოსთვის დახმარება როგორც პროცედურული, ისე საინფორმაციო ტექნოლოგიური ხელშეწყობის ჩათვლით უძრავი ქონების ბაზრისთვის გაუმჯობესებული მომსახურების გაწევის მიზნით; თანამედროვე მენეჯმენტის მეთოდების შემოღება და დანერგვა

პროექტის ბიუჯეტი: 15 174 000 შვედური კრონი.

     პროექტის კომპონენტები:

 • ინფორმაციის მართვის ცენტრის განვითარება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში
 •  შრომითი რესურსების განვითარება
 •  მენეჯმენტის განვითარება

      პროექტის შედეგი:

 • IT ხელშეწყობა:
  • პროგრამული უზრუნველყოფების არქიტექტურული დოკუმენტის, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს, სისტემი სდოკუმენტაციის განვითარება
  • RUP - სისტემის განვითარების მეთოდის შემოღება
  • კონფიგურაციული მართვის – ვერსიის კონტროლის, ცვლილებების მართვის, ცვლილების მეთოდების სწავლება და გამოყენება და სხვ.
 • ქონების შესახებ ინფორმაციის ეროვნული სისტემის განვითარების კონცეფციის განვითარება
 • მომხმარებელთა მოდელების აღწერა და განხორციელება
 • ხედვის განვითარება
 • კადასტრის სტანდარტის განვითარება
 • ქონების რეგისტრაციის პროცედურების განვითარება
 • 5 რეგიონული ოფისის ტექნიკური აღჭურვა
 • მომსახურე პერსონალის სხვადასხვა ტრენინგები:
  • რეგიონული სემინარები
  • სასწავლო ვიზიტები
  • ტრენინგები სარეგისტრაციო პროცედურებში, იურიდიულ საკითხებში, ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
  • პროფესიული ტრენინგი/სემინარები (მათ შორის, Oracle-ში)
  • ინსტრუქტორების სწავლებაში და სასწავლო პროგრამების განსახორციელებლად და სხვ.