ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
განხორციელებული პროექტები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმატებულ საქმიანობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც რეფორმების გატარების პროცესში აქტიურად მონაწილეობდნენ. ამ წლების განმავლობაში, მათი მხარდაჭერით, სააგენტოში არაერთი წარმატებული პროექტი განხორციელდა. 

პროექტი: "მიწის საინფორმაციო სისტემის სანდოობა საქართველოში"
ევროკავშირის პროექტი "კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა  საქართველოში"
ევროკავშირის ENPI-ს „ევროკავშირი-საქართველოს ელექტრონული მმართველობის შესაძლებლობების" პროექტი
ევროკავშირის CIB-ის პროექტის „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინსტიტუციონალური განვითარების მხარდაჭერა" კომპონენტი „საქართველოში ერთიანი დამისამართების სისტემის შექმნა“

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზაციული განვითარება და მომხმარებელთა გაუმჯობესებული მომსახურება" 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - "საქართველოში კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ტრენინგისა და მმართველობის ხელშეწყობა" 

გაეროს განვითარების პროგრამის  პროექტი: „მიწის მართვა“

 

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი - "კადასტრისა და მიწის რეგისტრაციის პროექტი"

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება - პროექტი "მიწის მენეჯმენტი საქართველოში"

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - "მიწის ბაზრის განვითარების" პროექტი 

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - "ბიზნეს კლიმატის რეფორმა"

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  "ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის" (EPI) პროგრამის ტექნიკური დახმარება 

WB -მსოფლიო ბანკი -  "სოფლის განვითარების" პროექტის ინსტიტუციური რეფორმის კომპონენტი 

მსოფლიო ბანკი/სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის „სოფლის მეურნეობის განვითარების" პროექტის მიწის რეგისტრაციის კომპონენტი

ევროკავშირის დაძმობილების (twinning) პროექტის „ელექტრონული მმართველობის განვითარება საქართველოში“ ტექნიკური დახმარება

    

ლიტვის სააქციო საზოგადოება ERP-ის პროექტი: „კადასტრისა და მიწის მართვის სამართლებრივი რეფორმის ტექნიკური დახმარება“

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამის „სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში“ ტექნიკური დახმარება

ნორვეგიის კარტოგრაფიის ორგანოსა (STATENS KARTVERK) და საჯარო რეესტრის პროექტი: “რუკები მიწის მდგრადი მართვისთვის: საქართველოს ორთოფოტო”