ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
სტრატეგიული გეგმა

განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის განსაზღვრა კანონმდებლობით დაკისრებული ფუნქციების ეფექტურად და ორგანიზებულად განხორციელების აუციელებელი წინაპირობაა. ამიტომ, საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ცვალებადი სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ტექნოლოგიური გარემოს გათვალისწინებით შეიმუშავა 3-წლიანი სტრატეგიული გეგმა, როგორც სისტემის შემდგომი განვითარების ორიენტირი და სახელმძღვანელო დოკუმენტი ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

სტრატეგიულ გეგემას ეფუძნება სამოქმედო გეგმები, რომლებიც წარმოადგენენ მოკლევადიან და დეტალურ სახელმძღვანელო დოკუმენტებს.  

 

სტრატეგიული გეგმა 2015-2017

საქართველოს სოციალურ -ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020