ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
ამზომველთა სერტიფიკაცია

იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა მიწის ამზომველების სერტიფიკაციის უფლება მოიპოვა

სასწავლო ცენტრი პირველი საჯარო დაწესებულებაა, რომელმაც ამზომველების სერტიფიკაციის უფლება მოიპოვა − მიიღო შესაბამისი აკრედიტაცია და დადებითად შეფასდა ხარისხის მართვის (ისო/იეკ 17024:2012/2014) სტანდარტთან შესაბამისობაზე.

საკადასტრო სამუშაოებისათვის საჭირო სერტიფიკაციის გავლის მსურველებს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისათვის მიმართვა შეუძლიათ http://tcj.gov.ge/ka/518/

ამზომველების სერტიფიკაციის საჭიროება აზომვითი ნახაზის ერთიანი სტანდარტის დამტკიცების, მისი ფორმისა და ტექნიკური სპეციფიკაციების განსაზღვრის შემდეგ დადგა. ახალი სტანდარტების დაწესების მიზანი მიწის მესაკუთრეთა და ამზომველთა უფლებების დაცვაა. ერთიანი სტანდარტი მინიმუმამდე დაიყვანს მესაკუთრეებს შორის დავის წარმოშობის შესაძლებლობას, სერტიფიცირებულ ამზომველს კი მიწის ნაკვეთის ცდომილების გარეშე აზომვას გაუმარტივებს და მოთხოვნადს გახდის კვალიფიციური ამზომველის საქმიანობას.