ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
უფასო სერვისები

პროექტის ფარგლებში უფასოდ ისარგებლებთ შემდეგი მომსახურებებით:

  • დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია
  • ნოტარიუსის მიერ გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერის დამოწმება
  • მედიაცია, მათ შორის, სანოტარო მედიაცია
  • მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება
  • ფაქტების კონსტატაცია
  • მიწის ნაკვეთზე საკუთ­რე­ბის უფლების პირველადი რეგისტრაცია
  • საკადასტრო აზომვითი ნახაზის გარეშე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დაზუსტება (რაც გულისხმობს ელექტრონული ნახაზის გარეშე არსებული მონაცემების დაზუსტების მიზნით ცვლილების რეგისტრაციას უფასოდ)