ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
consultation hotline
ფუნქციები

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  ფუნქციებია:

  • უძრავი ქონების რეგისტრაცია
  • მოძრავ ნივთებსა და არამატარიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა რეგისტრაცია -2004 წლიდან
  • ქონებაზე საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეგისტრაცია-2004 წლიდან
  • ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის რეგისტრაცია -2005 წლიდან
  • მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაცია -2010 წლიდან
  • გეოდეზიისა და კარტოგრაფია -2011 წლიდან
  • მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეგისტრაციის, აგრეთვე უძრავი ქონების ნუმერირება -2012 წლიდან
  • ქვეყნის მასშტაბით სამისამართო სისტემის წარმოება და ქალაქ თბილისის მასშტაბით უძრავი ქონების ნუმერაცია -2012 წლიდან
  • მუნიციპალიტეტების  რეგისტრაცია -2014 წლიდან
  • ეკონომიკურ საქმიანობათა რეგისტრაცია - 2016 წლიდან