ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საჩივრის ნომერი თარიღი ადრესატი/მხარეები საპროცესო მოქმედება მიბმული ფაილი
154276/17 2022-05-20 მიხეილ ბიჭიაშვილის (პირადი ნომერი 16001001225) წარმომადგენელი გელა გელენიძე (პირადი ნომერი 01001015750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ დოლიშვილი (პირადი ნომერი 16001006500), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
155961/17 2022-05-23 ლაშა ჩოხელის (პირადი ნომერი 01001017551) წარმომადგენელი თეა ქერაშვილი (პირადი ნომერი 01001017397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვენერა ჩოხელი (პირადი ნომერი 31001014530), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
153908/17 2022-05-19 სახათ გულიევის (პირადი ნომერი 10001030009) წარმომადგენელი ემზარ გეთიაშვილი (პირადი ნომერი 10001022712) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელმინ გულიევი (პირადი ნომერი 10001018099), ეთარ მამედოვა (პირადი ნომერი 10001016647), სათდარ გურბანოვის (პირადი ნომერი 10001009399) უფლებამონაცვლე, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
156991/17 2022-05-24 ანი ბათირაშვილის (პირადი ნომერი 01027089798) წარმომადგენელი დავით მუმლაძე (პირადი ნომერი 47001025118) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ყვავაძე (პირადი ნომერი 35001022828), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132229/17, 154493/17 (20.05.2022) 2022-04-20 სლავა მაისაიას (პირადი ნომერი 29001016586) წარმომადგენელი რევაზ ფუტკარაძე (პირადი ნომერი 61002004701) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აზა გახოკიძე (პირადი ნომერი 29001031192), ველოდ ხელაია (პირადი ნომერი 29001019615), მზია ხელაია (პირადი ნომერი 29001013502), ზაზა ხელაია (პირადი ნომერი 29001032385), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 41.09.39.264 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142469/17 2022-05-04 ჯონი გელიშვილის (პირადი ნომერი 24001024585) წარმომადგენელი მალხაზ გობოსაშვილი (პირადი ნომერი 59001009943) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მაისს 10:00 საათზე
153384/17 2022-05-19 ალექსანდრე ენდელაძე (პირადი ნომერი 09001018044) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლუკა მახათაძე (პირადი ნომერი 09001028423), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შპს „ახალი ვაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 425058536) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144065/17 2022-05-06 ვასილ ფოლადიშვილი (პირადი ნომერი 31001015909) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა ფოლადაშვილი (პირადი ნომერი 01005014466), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მაისს 13:00 საათზე
139670/17 2022-05-02 სალაჰელდინ მოჰამედ ავად აჰმედ ჰასსანი (პასპორტის ნომერი A19186961, ეგვიპტე) და შპს „რასილის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406333506) დირექტორი აჰმედ მოჰი აბდელჰაკიმ რაღებ ჰეგაზი (პასპორტის ნომერი A24766993, ეგვიპტე) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლევან ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01011006784), კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მაისს 11:00 საათზე
146620/17 2022-05-11 ციური ბესიაშვილის (პირადი ნომერი 35001003460) წარმომადგენელი მაგული გოგოლაძე (პირადი ნომერი 59001013566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაზა ბერიანიძე (პირადი ნომერი 59001071119) და მარგალიტა დოთიაშვილის (პირადი ნომერი 59001053506) მემკვიდრე, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
147047/17 2022-05-11 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 01001095679) წარმომადგენელი ნინო ბუხრიკიძე (პირადი ნომერი 59001093770) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინა ჩალაძე (პირადი ნომერი 20001010633), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
149047/17, 150506/17 (17.05.2022) 2022-05-16 ალიხან ნაიბოვი (პირადი ნომერი: 28001024694) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ერვინ ზეინალოვი (პირადი ნომერი: 28001011281); ნაილა ზეინალოვა (პირადი ნომერი: 28201131803); რუხან ზეინალოვი (პირადი ნომერი: 28001117781); ქარაი ზეინალოვი (პირადი ნომერი: 28301124334); ხალისა ოსმანოვა (პირადი ნომერი: 28001111880), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
153127/17 2022-05-19 შპს „ჯანმრთელობის ცენტრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 211381994) დირექტორი ლალი გუჯაბიძე (პირადი ნომერი 01024001985) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი თვალთვაძე (პირადი ნომერი 01017015143), ნატალია ჭავჭანიძე (პირადი ნომერი 01008023449), თამარ ლომიძე (პირადი ნომერი 01005008091), ირაკლი ბეგოიძე (პირადი ნომერი 01030045308), მარინა ასათიანი (პირადი ნომერი 01024025292), ლიანა ლომიძე (პირადი ნომერი 56001002000), გია ხარებაშვილი (პირადი ნომერი 01001034172), მარინე დარსაველიძე (პირადი ნომერი 01024022755), ვაჟა ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 01024035369), ქეთევანი ზეინკლიშვილი (პირადი ნომერი 01036003088), გია ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01026002457), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
150289/17 2022-05-17 ნანა ღვინიაშვილის (პირადი ნომერი 01008015101) წარმომადგენელი ზურაბ ჩხეიძე (პირადი ნომერი 01008008039) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ თოდრია (პირადი ნომერი 01108068722), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.14.14.011.009.01.081ა საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148836/17 2022-05-13 ირმა მინდიაშვილი - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა მინდიაშვილი და უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მაისს 12:00 საათზე
152073/17 2022-05-18 ზურაბ ბახტურიძე (პირადი ნომერი: 01009013558) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „საინვესტიციო-დეველოპერული კომპანია ათორი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404955848), შპს „ლიდერ ინვესტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402068891) და შპს „მისო ლიდერ კრედიტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406045649), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
150531/17 2022-05-17 კახა ნამგალაძე (პირადი ნომერი 25001005560) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯეო-ჯაპ მოტორსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406132313), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
151839/17 2022-05-18 გიორგი ფეიქრიშვილი (პირადი ნომერი 01011062084) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ფექო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404515002), ლეილა ფეიქრიშვილი, უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
151428/17 2022-05-17 ხათუნა ძულიაშვილის (პირადი ნომერი 01036002175) წარმომადგენელი ნინო ღავთაძე (პირადი ნომერი 54001016082) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აკაკი ჩალაძე (პირადი ნომერი 01019019033), გოგა ქაშაკაშვილი (პირადი ნომერი 01019072305), ემზარ ქალდანი (პირადი ნომერი 12001051576), თამარ სოხაძე (პირადი ნომერი 01355000927), ნათელა ტაბატაძე (პირადი ნომერი 01036001948), ნანული კაკოიშვილი (პირადი ნომერი 56001013942) და ნანული ჩუმაშვილი (პირადი ნომერი 01020000931), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
149039/17 2022-05-16 ტატო კანდელაკი (პირადი ნომერი 01019088310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ ბექაური (პირადი ნომერი 01019040778) მემკვიდრე და მერი დობაძიშვილი (პირადი ნომერი 01019067687), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.12.11.052.064 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
149484/17 2022-05-16 კონია ქებაძე (პირადი ნომერი 59001038376) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ცისარტყელა“, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148148/17 2022-05-13 ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კარიმ ჯაჰედ პარი (პირადი ნომერი 01097001250), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
149057/17 2022-05-16 შპს „ავტომობილისტი-90“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226518195) წარმომადგენელი მანანა ლიპარტელიანი (პირადი ნომერი 12001046110) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ადილხან მურადოვი (პირადი ნომერი 12001003162), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
150378/17 2022-05-17 ნინო აშორდიას (პირადი ნომერი 42001024631) და გერონტი აშორდიას (პირადი ნომერი 42001000542) წარმომადგენელი ირაკლი კიღურაძე (პირადი ნომერი 33001008094) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ძაბული რეკვავას (პირადი ნომერი 42001000539) უფლებამონაცვლე, ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125909/17 2022-04-14 ლევან შანიძე (პირადი ნომერი 01010000577) და კახაბერ კიკნაველიძე (პირადი ნომერი 01018000767) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შპს „ბიქსბაითი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400287676), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 27 მაისს 14:00 საათზე
152164/17 2022-05-18 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენელი დავით თოდუა (პირადი ნომერი 19001099462) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მარანი 2015“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405077937), შპს „მეიდან ჯგუფი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204523239), შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204513847), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
141725/17 2022-05-04 გულო ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 25001003102) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაურ ჯიშკარიანი (პირადი ნომერი 25001042675), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146121/17 2022-05-10 ბმა „კრწანისის ტყუპების“ თავმჯდომარის სოფიო ნიკოლაიშვილის (პირადი ნომერი 01017005643) წარმომადგენელი გია ფოლადიშვილი (პირადი ნომერი 01004009229) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; როია ჯაფარი (პირადი ნომერი 01591035475), ქიმია ქიანი (პასპორტის ნომერი M40324135), მოჰამედ რეზა რეზვანი (პასპორტის ნომერი V45792062), შაულ ბარ ჰაიმი (პასპორტის ნომერი 31001740), ედუარდ ჯეჯეია (პირადი ნომერი 01924093303) და აზადი აჰმადაბადი მოსტაფა (პასპორტის ნომერი L4416355), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148251/17 2022-05-13 სალომე ფეტვიაშვილის (პირადი ნომერი 01010012540) წარმომადგენელი ალექსანდრე გიოშვილი (პირადი ნომერი 13001000955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კაპიტონ ხასია (პირადი ნომერი 01024007794), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
149723/17 2022-05-16 როლანდ მახარაძის (პირადი ნომერი 61001011446) წარმომადგენელი ნათია პატარაია (პირადი ნომერი 61001087885) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბ.მ ამხანაგობა ,,იმედი+“ (ყოფ. № 1 კოოპერატივი), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145625/17 2022-05-10 პაატა მიშველიძე (პირადი ნომერი 01004011433) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 30 მაისს 12:00 საათზე
142477/17 2022-05-04 ხვიჩა ლაბარტყავა (პირადი ნომერი 62004017646) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011096116), მანანა ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011034003), მარიამ ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011092510), ხათუნა ჩიფჩიური (პირადი ნომერი 01011059133), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 27 მაისს 11:00 სთ-ზე
150089/17 2022-05-16 გვანცა მამადაშვილისა (პირადი ნომერი 01024037546) და ვახტანგ მამადაშვილის (პირადი ნომერი 01024041642) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი (პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცისმარი ჩარკვიანი (პირადი ნომერი 62007002134), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
148775/17 2022-05-13 ნათია მათიაშვილის (პირადი ნომერი 01018003265) წარმომადგენელი მეგი ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01019006984) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბესიკ სამადაშვილი (პირადი ნომერი 01011038762), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
143968/17 2022-05-06 ვახტანგ კოზმავას (პირადი ნომერი 01008008127) წარმომადგენელი სპარტაკ ახვერდაშვილი (პირადი ნომერი 01011060708) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 25 მაისს, 14:00 სთ-ზე
148836/17 2022-05-13 ირმა მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 01017047652) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 01017046986), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
147507/17 2022-05-11 ლილი ფანქველაშვილის (პირადი ნომერი 01017035117) წარმომადგენელი მანანა მცხეთელაძე (პირადი ნომერი 01001017322) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იამზე ჯიქია (პირადი ნომერი 01018001940), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122963/17 2022-04-12 ნანი შაქარაშვილის (პირადი ნომერი 01027017821) წარმომადგენლები ცირა მაისურაძე (პირადი ნომერი 03001001728) და თამარ სულავა (პირადი ნომერი 01027017261) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლალი ხოსიშვილი (პირადი ნომერი 01012027590), მიწის სპორადული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
147074/17 2022-05-11 გვანცა ზარიძისა (პირადი ნომერი 25001000691) და გიორგი ბრეგვაძის (პირადი ნომერი 01009005105) წარმომადგენელი გია დარჩია (პირადი ნომერი 33001013639) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე უგრეხელიძე (პირადი ნომერი 55001003497), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146744/17 2022-05-11 ზურაბ ქობალიას (პირადი ნომერი 01017020555) წარმომადგენელი მეგი ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01019006984) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ქუმსიაშვილი (პირადი ნომერი 01017021523), რომან ბერუაშვილი (პირადი ნომერი 01017005185), ბორის გვარჯალაძე (პირადი ნომერი 01017017275), ნუნუ ბახტაძე (პირადი ნომერი 01017008013), ნიკა წიქრიძე (პირადი ნომერი 41001029971), თამარ კალანდარიშვილი (პირადი ნომერი 01017021133), შალვა წვერაიძე (პირადი ნომერი 01008013918), სიმონ პაკაცოშვილის (პირადი ნომერი 01017038043) მემკვიდრე, რუსუდან ავალიანი (პირადი ნომერი 01024025020), კახა ებანოიძე (პირადი ნომერი 09001001064), ჯემალ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01017005761), თინათინ ქუმსიაშვილი (პირადი ნომერი 01017032092), სს „ჩაჩავას კლინიკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203827608), ვალერიან ზურაშვილი (პირადი ნომერი 45001008311), ლორინდა მარტინიძე (პირადი ნომერი 01024005708) და ვასილ ელიზბარაშვილი (პირადი ნომერი 13001005718), უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142621/17 2022-05-05 ნოდარ ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 61006058923) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე მაკარაძე (პირადი ნომერი 61010018327), ზურაბ ზოიძე (პირადი ნომერი 26001028437) და ალექსანდრე ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 61006007415), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
135659/17, 146741/17 (11.05.2022) 2022-04-27 გიორგი ჟამურაშვილი (პირადი ნომერი 13001012080) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „აქტივების მართვის კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 454412494), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 51.06.55.161, 51.06.05.620, 51.06.55.143 და 51.06.05.619 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144675/17 2022-05-06 იზოლდა ხიზაძე (პირადი ნომერი 05001005792) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია“ და შპს „ინტერ გაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 424067066), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145972/17 2022-05-10 იოსებ ტაბატაძის (პირადი ნომერი 54001001635) წარმომადგენელი ნიკოლოზ კანკავა (პირადი ნომერი 60002016031) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს ,,ჭიათურის ავტოსადგური’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 215592446), შპს ,,მასრა-2010’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 415589054), ,,ნეოლეთი’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405280280) და შპს ,,ჯიბე’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206335223), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145213/17 2022-05-10 ანასტასიია ნიჟინსკას (უკრაინის პასპორტის ნომერი FM602409) წარმომადგენელი ირაკლი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61009001503) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ახალი ხედვა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445438081), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
147746/17 2022-05-13 ნანა ბერიძე (პირადი ნომერი 65002002455) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146842/17 2022-05-11 სს „კრედო ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238) წარმომადგენელი გიორგი ახალკაცი (პირადი ნომერი 57001049454) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა გიუნაშვილი (პირადი ნომერი 43001028520), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142692/17 2022-05-05 დავით წერეთელი (პირადი ნომერი 01001025979) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 23 მაისს 12:00 საათზე
144816/17 2022-05-06 მზია მაჩალიკაშვილის (პირადი ნომერი 08001017873) წარმომადგენელი მარიამ თაბაგარი (პირადი ნომერი 01017039649) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოსლან ფარეულიძე (პირადი ნომერი 08001013677), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 50.08.32.872 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139993/17 2022-05-02 ლალი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01011008489) წარმომადგენელი ალექსი გაბუნია (პირადი ნომერი 01011018518) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ ლოხიშვილი (პირადი ნომერი 01027017833), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 23 მაისს 11:00 საათზე
145194/17, 147406/17 (11.05.2022 წ.) 2022-05-10 გია დარჩია (პირადი ნომერი 33001013639) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124710/17 2022-04-13 შპს „ჰობ დეველოპმენტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402010658) დირექტორი კობა ჯანიკაშვილი (პირადი ნომერი 01026006350) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 24 მაისს 12:00 საათზე
141816/17 2022-05-04 ზიზი სვანიძის (პირადი ნომერი 01024035755) წარმომადგენელი გიორგი სვანიძე (პირადი ნომერი 01017032610) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ გვენეტაძე (პირადი ნომერი 01008009159), ვახტანგ შალიკაშვილი (პირადი ნომერი 01030051251), შპს „ჯეოქროუნი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206338612), ავთანდილ მახარობლიძე (პირადი ნომერი 01008002145), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
146578/17 2022-05-11 ჯამბულ სუქიაშვილი (პირადი ნომერი 12001063478) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლერი ხიზამბარელი (პირადი ნომერი 12001019961), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
145996/17 2022-05-10 თამაზ ტაბაშიძის (პირადი ნომერი 11001005400) წარმომადგენელი შორენა კობიძე (პირადი ნომერი 11001002672) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა ტაბაშიძე (პირადი ნომერი 11001001864), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
143622/17 2022-05-05 გოდერძი ხუჯაძის (პირადი ნომერი 65002001021) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქუმსიაშვილი (პირადი ნომერი 01003004031), დიმიტრი კვალიაშვილი (პირადი ნომერი 01017017114), მზია სარჯველაძე (პირადი ნომერი 01008030591), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144065/17 2022-05-06 ვასილ ფოლადიშვილი (პირადი ნომერი 31001015909) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა ფოლადაშვილი (პირადი ნომერი 01005014466), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
144665/17 2022-05-06 ნიკოლოზ აღლაძის (პირადი ნომერი 01005029331) წარმომადგენელი ლაშა ქურდაძე (პირადი ნომერი 01021012128) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ედვარდ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01008042161), დავით გასიტაშვილი (პირადი ნომერი 01008011210), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137893/17 2022-04-29 ზურაბ დალაქიშვილი (პირადი ნომერი 20001000665) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამხანაგობა „№ 76-მიცკევიჩის 11“, თინათინ დალაქიშვილი (პირადი ნომერი 20001049462), შალვა დალაქიშვილი (პირადი ნომერი 20001059254), დარეჯან მჟავანაძე (პირადი ნომერი 01024001558), ირაკლი აბულაძე (პირადი ნომერი 01024007849), გიორგი საამიშვილი (პირადი ნომერი 01024001839), გიორგი ნადარაია (პირადი ნომერი 01024002684), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133107/17 2022-04-28 შპს „კავკასუს ონლაინის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 211380833) პარტნიორის უცხოური საწარმო „International Online Networks LLC“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 1502554) წარმომადგენელი ნათია კობოსნიძე (პირადი ნომერი 01024077740) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კავკასუს ონლაინის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 211380833) სპეციალური მმართველი თამთა ტეფნაძე (პირადი ნომერი 57001013699), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 მაისს 11:00 საათზე
112160/17 2022-03-30 ლალი ქარუმიძე (პირადი ნომერი 01008044953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გია ვარსიმაშვილი (პირადი ნომერი 01011021953), კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 16 მაისს 12:00 საათზე
139072/17 2022-05-02 გიორგი ჭიპაშვილის (პირადი ნომერი 35001008255) წარმომადგენელი რაჟდენ აბშილავა (პირადი ნომერი 35001069055) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირინა ბერაძე (პირადი ნომერი 56001001917) და ნინო ბერაძე-ჰენენ (პირადი ნომერი 56001001167), იმერეთის რეგიონული ოფისი შეჩერებული დარჩეს 36.01.33.029 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142737/17 2022-05-05 ავთანდილ ნასყიდაშვილი (პირადი ნომერი 47001004676) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აირა გაჩეჩილაძე (პირადი ნომერი 47001038727), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139893/17 2022-05-02 თინათინ გოგრიჭიანის (პირადი ნომერი 35001101078) წარმომადგენელი ლელა გოგრიჭიანი (პირადი ნომერი 35001018185) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ილია კაზალიკაშვილი (პირადი ნომერი 01025012397), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99842/17 2022-03-17 ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 01011082955), სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202161098), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 13 მაისს, 11 საათზე
142477/17 2022-05-04 ხვიჩა ლაბარტყავა (პირადი ნომერი 62004017646) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011096116), მანანა ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011034003), მარიამ ბათელაშვილი (პირადი ნომერი 01011092510), ხათუნა ჩიფჩიური (პირადი ნომერი 01011059133), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
140076/17 2022-05-02 ლალი ქუცნიაშვილის (პირადი ნომერი 31001017996) წარმომადგენელი ნანა ფარჩუკაშვილი (პირადი ნომერი 24001006390) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გია დარჩია (პირადი ნომერი: 33001013639), მოსტაფა ალინაღი ლანგარი (პასპორტის ნომერი: K49084706), ნინო ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი: 04001003519), მაჯიდ ამინინეზჰადი (პასპორტის ნომერი U54241508), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139500/17 2022-05-02 მაია ბაღათურია (პირადი ნომერი 01003016137) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლერა ჭანკოტაძე (პირადი ნომერი 01024027483), ვალერი ჩაჩუა (პირადი ნომერი 37001006102), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139993/17 2022-05-02 ლალი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01011008489) წარმომადგენელი ალექსი გაბუნია (პირადი ნომერი 01011018518) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ ლოხიშვილი (პირადი ნომერი 01027017833), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
143601/17 2022-05-05 დიმიტრი თავზარაშვილი (პირადი ნომერი 01013011658) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ ღლონტი (პირადი ნომერი 01006014747), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
143542/17 2022-05-05 ნინო მაისურაძე (პირადი ნომერი 01015003102) და ირმა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01017044361) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ეკა ჯიშკარიანი (პირადი ნომერი 01015020199), მაია კერესელიძე (პირადი ნომერი 59001017355), ლანა ჯიშკარიანი, ლიზი ჯიშკარიანი, ციცინო ჯიშკარიანის (პირადი ნომერი 01015002657) უფლებამონაცვლე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
142128/17 2022-05-04 ზაირა გულუაშვილის (პირადი ნომერი 01007016783) წარმომადგენელი რევაზ ბარკავა (პირადი ნომერი 01024035166) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ურუმბეგაშვილი (პირადი ნომერი 01001067754), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
143037/17 2022-05-05 მიხეილ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01008007432) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დარეჯან ჭაბაშვილი (პირადი ნომერი 01019014610), მაია ბურდული (პირადი ნომერი 01017014887), ლამარა ბაღაშვილის (პირადი ნომერი 01017030172) უფლებამონაცვლე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139097/17 2022-05-02 გივი სომხიშვილი (პირადი ნომერი 01011027275) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ბეჟიაშვილი (პირადი ნომერი 40001006837), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 56.07.52.158 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
141816/17 2022-05-04 ზიზი სვანიძის (პირადი ნომერი 01024035755) წარმომადგენელი გიორგი სვანიძე (პირადი ნომერი 01017032610) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით უჩუმბეგაშვილი (პირადი ნომერი 01011076478), გიორგი აფხაძე (პირადი ნომერი 53001005523), სს „პროკრედიტ ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204851197), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
136702/17 2022-04-28 გოჩა გიუნაშვილის (პირადი ნომერი 59001027504) წარმომადგენელი ნათია გიუნაშვილი (პირადი ნომერი 59001106615) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 24 მაისს 11:00 საათზე
138322/17 2022-04-29 ხვთისო სეთური (პირადი ნომერი 23001011381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ტარიელ ლეკვიაშვილი (პირადი ნომერი 23001009404), ბესიკ გიგაური (პირადი ნომერი 23001009706), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137875/17 2022-04-29 გიორგი ავალიანი (პირადი ნომერი 01030019068) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირმა კაპანაძე (პირადი ნომერი 54001006908), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
135241/17 2022-04-27 ესმა კეკჩიდის (პირადი ნომერი 01002008986) წარმომადგენელი ნოდარ ყეინაშვილი (პირადი ნომერი 43001004888) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ინგა ბარამიძე (პირადი ნომერი 01002006603), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
139474/17 2022-05-02 კახა გოგრიჭიანი (პირადი ნომერი 01011057078) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს ,,საქართველოს რკინიგზა’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
138894/17 2022-05-02 ბორის ლომაძის (პირადი ნომერი 61001027217) წარმომადგენელი გოჩა ძიმისტარიშვილი (პირადი ნომერი 33001010078) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახაბერ იოსელიანი (პირადი ნომერი 60002005603), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
138061/17 2022-04-29 გუჯარი ყურაშვილის (პირადი ნომერი 01007005240) წარმომადგენელი გიორგი ღუნაშვილი (პირადი ნომერი 01023001073) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ვილგუდ მოტორსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406282320), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
138462/17 2022-04-29 სს „აქტივების მართვის კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 454412494) წარმომადგენელი მარიამ ხუნდაძე (პირადი ნომერი 61001074953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეიმურაზ მარკელოვი (პირადი ნომერი 22001018216), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111727/17 2022-03-29 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენელი ია ხურციძე (პირადი ნომერი 01008047732) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მეიდან ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204523239) დირექტორი ქეთევან ხუროძე (პირადი ნომერი 01017010344), შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204513847), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 19 მაისს 11:00
136431/17 2022-04-28 გოჩა ჯოხაძე (პირადი ნომერი 01009003526) და გელა ჯოხაძე (პირადი ნომერი 01003000238) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ზურაბ სოზიაშვილი (პირადი ნომერი 01024052285), ლალი ლაშაური (პირადი ნომერი 01026013876), შოთა ლაშაური (პირადი ნომერი 01026002999), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
27986/17 2022-04-12 აკაკი ველთაური (პირადი ნომერი 01005001750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკატერინე ველთაური (პირადი ნომერი 01005001749), თამარ ველთაური (პირადი ნომერი 01005000176), ლეილა ლაზარია (პირადი ნომერი 01030032918), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 10 მაისს, 10:00 საათზე
137218/17 2022-04-28 დალი კურკუმული (პირადი ნომერი 44001003758) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რობერტი ელოშვილი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137581/17 2022-04-29 გულუ ალახვერანოვის (პირადი ნომერი 36001010947) წარმომადგენელი ზაზა ქათამაძე (პირადი ნომერი 60001002664) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალმაზ სადიკოვის (პირადი ნომერი 12001014399) უფლებამონაცვლე, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
137463/17 2022-04-29 ნატო მარშანია (პირადი ნომერი 62001021760) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ არსენაძე (პირადი ნომერი 43001011124), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
135990/17 2022-04-27 ლელა ფოფხაძე (პირადი ნომერი 10001059071) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შმაგი ჩანჩალაძე (პირადი ნომერი 54001040309), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
138726/17 2022-05-02 ლევან შახულაშვილის (პირადი ნომერი 01008022154) წარმომადგენელი ეკატერინე უჩავა (პირადი ნომერი 53001001240) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ქობულია (პირადი ნომერი: 01017004502), არჩილ ფოცხვერაშვილი (პირადი ნომერი: 01018000685), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
130789/17 2022-04-19 შპს „A.B.M. GROUP”-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245608365) დირექტორი ბეხრი დიასამიძე (პირადი ნომერი 61002001600) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გენადი ხაინდრავა (პირადი ნომერი 01501132124), მარინა თოიძე (პირადი ნომერი 01002019091), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 13 მაისს 12:00 საათზე
135440/17 2022-04-27 გრიგოლ არდია (პირადი ნომერი 19001018380) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა არდია (პირადი ნომერი 19001050815), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
136998/17 2022-04-28 ინგა ბურდულაძე-გელიაშვილის (პირადი ნომერი 12001076617) წარმომადგენელი მაია გოგოტიშვილი (პირადი ნომერი 01015008957) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია უსინაშვილი (პირადი ნომერი 13001049382), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
136502/17 2022-04-28 შპს „ირბის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205133461) წარმომადგენელი პაატა ხათაშვილი (პირადი ნომერი 01030029620) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 01015024116), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132526/17 2022-04-21 ლორენა ნარმანიას (პირადი ნომერი 62005012080) წარმომადგენელი ემზარ მარგებაძე (პირადი ნომერი 01002019305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ სხულუხიას (პირადი ნომერი 62005029409) უფლებამონაცვლე/უფლებამონაცვლეები, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
135140/17 2022-04-27 ტარიელ მახოხაშვილის (პირადი ნომერი 59001091783) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გენად გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001023071) და გიული გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001043129), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118705/17 2022-04-07 ვარვარა მნოიანისა (პირადი ნომერი 01022008242) და ტიგრან მნოიანის (პირადი ნომერი 01022007721) წარმომადგენელი ჯემალ მუკნიაშვილი (პირადი ნომერი 01001042909) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა მუსელიანი (პირადი ნომერი 53001010198), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99842/17 2022-03-17 ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 01011082955), სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202161098), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენა ჩატარდება 2022 წლის 10 მაისს 14:00 საათზე
109832/17 2022-03-28 ნატო ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019007566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენა რომანოვა (პირადი ნომერი 01124099872), ელენა რომანოვას წარმომადგენელი მაია გოგოტიშვილი (პირადი ნომერი 01015008957), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 10 მაისს, 11:00 საათზე
135088/17 2022-04-27 გურამ ჯავახიშვილის (პირადი ნომერი 36001001121) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარუსა ხარებაშვილი (პირადი ნომერი 36001007793), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133179/17 2022-04-21 ნინო ზაქარეიშვილი (პირადი ნომერი 61002001972) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დარეჯან ბასკურიძე (პირადი ნომერი 61002005721), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
134373/17 2022-04-26 ეთერ ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 01024000144) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო დონდუა (პირადი ნომერი: 01024043101), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
128830/17 2022-04-18 დიანა სარალიძე (პირადი ნომერი 18001034108), დავით კაპანაძე (პირადი ნომერი 18001050844), გიორგი მოდებაძე (პირადი ნომერი 18001030088) და ლუკა ლელაძე (პირადი ნომერი 18001014820) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შორენა დვალიშვილი (პირადი ნომერი 18001014845), იმერეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 32.10.03.022.01.500 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება, დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
132143/17 2022-04-20 მიხეილ საფაროვი (პირადი ნომერი 20001001535) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბასე ჩატოიანი (პირადი ნომერი 20001001631), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
134782/17 2022-04-26 მაია ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 01005007871) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ვიქტორია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402093765), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133049/17 2022-04-21 ნინო მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01011022777) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01011031053), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
129557/17 2022-04-18 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თანუშა ლომიძე (პირადი ნომერი 57001035557), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 მაისს 12:00 საათზე
134609/17 2022-04-26 ინდიკო დარახველიძის (პირადი ნომერი 60002006580) წარმომადგენელი ნორა მურღულია (პირადი ნომერი 53001009767) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ურიდია (პირადი ნომერი 01024027250), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
134437/17 2022-04-26 ლალი შაროვის (პირადი ნომერი 13101071030) წარმომადგენელი ეთერ კორკოტაშვილი (პირადი ნომერი 13001014195) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 5 მაისს 11:00 სთ-ზე
131045/17 2022-04-19 ვლადიმერ ბექაური (პირადი ნომერი 01005015336) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამალია ყარმაზანაშვილისა (პირადი ნომერი 16001013815) და ლილი ელოშვილის (პირადი ნომერი 16001028668) უფლებამონაცვლეები, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108902/17 2022-03-25 მურმან სებისკვერაძის (პირადი ნომერი 35001060188) წარმომადგენელი ირაკლი სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 35001044405) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბახო სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001017721), ნანა სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001018526), დიმიტრი სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001002809), ხათუნა სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001004694), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 06 მაისს 12:00 სთ-ზე
129930/17 2022-04-19 გიორგი გაგაძე (პირადი ნომერი 16001009424) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გიორგი ჭინჭარაული (პირადი ნომერი 01001053741), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
128193/17 2022-04-18 რუსუდან ჩხუბიანიშვილის (პირადი ნომერი 01026008358) წარმომადგენელი მამუკა ყავლაშვილი (პირადი ნომერი 01030005454) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ი.მ.ა „ჭავჭავაძე-37ბ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204978113), დავით ჭილაძე (პირადი ნომერი 01008010905), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
133135/17 2022-04-21 ნანა ქასრაშვილის (პირადი ნომერი 16001004099) წარმომადგენელი კახაბერი ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეთრიკო ცანავა (პირადი ნომერი 01011055233), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
131649/17 2022-04-20 გიორგი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01028004617) წარმომადგენელი მედეა ორთოიძე (პირადი ნომერი 01025016482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004762), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
131921/17 2022-04-20 მარიამ კახაშვილის (პირადი ნომერი 45001000819) წარმომადგენელი მარინა მარგალიტაშვილი (პირადი ნომერი 20001011017) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით გურასპიშვილი (პირადი ნომერი 01016007369), ნელი ტატულიშვილი (პირადი ნომერი 45001014756), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
123094/17 2022-04-12 ია შალამბერიძე (პირადი ნომერი 18001011079) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კუბლაშვილი (პირადი ნომერი 18001030710), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 29 აპრილს, 12:00 სთ-ზე
129811/17 2022-04-19 სს „ბაზისბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203841833) წარმომადგენელი ნინო კვინიკაძე (პირადი ნომერი 01011097772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ქართული საწარმო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406319504), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
123094/17 2022-04-12 ია შალამბერიძე (პირადი ნომერი 18001011079) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნანა კუბლაშვილი (პირადი ნომერი 18001030710), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122421/17 2022-04-11 მარიკა მურმანიშვილი (პირადი ნომერი 12001021601) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 29 აპრილს, 14:00 სთ-ზე
132290/17 2022-04-20 ელიურა ნამაზოვას (პირადი ნომერი 10001051824) წარმომადგენელი აიდა აკოფიანი (პირადი ნომერი 10001001217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბადალ ახმედოვი (პირადი ნომერი 10001003246), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127911/17 2022-04-15 ნანა კანდელაკი (პირადი ნომერი 01030007508) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 01034002038), მანანა მელაძე (პირადი ნომერი 01004001954), ნინო ოქროპირიძე (პირადი ნომერი 01034003082), ელენე დიაკონაშვილი (პირადი ნომერი 01034000567), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
130107/17 2022-04-19 ლუკა დვალაძე (პირადი ნომერი 01008008382) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ დვალაძე (პირადი ნომერი 62007000276), ვასო წივილაშვილი (პირდი ნომერი 36001040284), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
130072/17 2022-04-19 დავით გოგოლიძე (პირადი ნომერი 11001020264) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრა ლომიძის (პირადი ნომერი 11001003396) უფლებამონაცვლე, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
129557/17 2022-04-18 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თანუშა ლომიძე (პირადი ნომერი 57001035557), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 69.06.60.484 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
130789/17 2022-04-19 შპს „A.B.M. GROUP”-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245608365) დირექტორი ბეხრი დიასამიძე (პირადი ნომერი 61002001600) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გენადი ხაინდრავა (პირადი ნომერი 01501132124), მარინა თოიძე (პირადი ნომერი 01002019091), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119208/17 2022-04-07 ლელა სურმავას (პირადი ნომერი 01026004014) წარმომადგენელი ლია ლომსაძე (პირადი ნომერი 01007004453) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი შოთაძე (პირადი ნომერი 09001025581), თენგიზ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01005014673) ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 28 აპრილს, 14:00 სთ-ზე
126027/17 2022-04-14 ლილი ცუცქირიძე (პირადი ნომერი 18001023328) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დიმიტრი ცუცქირიძე (პირადი ნომერი 57001006414), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
128187/17 2022-04-18 ზურაბ აბესაძე (პირადი ნომერი 01008000448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან გულიაშვილი (პირადი ნომერი 36001038745), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
128658/17 2022-04-18 ვასილ ყრუაშვილი (პირადი ნომერი 25001001524) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კობა გოგოლაძე (პირადი ნომერი 01017017081), თედო შუბითიძე (პირადი ნომერი 01008012280), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
129411/17 2022-04-18 საიდ აშიროვის (პირადი ნომერი 10001049327) წარმომადგენელი აიდა აკოფიანი (პირადი ნომერი 10001001217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; როვშან აშიროვი (პირადი ნომერი 10001028712), სვეტა აშიროვა (პირადი ნომერი 10001064219), საიარა აშიროვა (საიდენტიფიკაციო ნომერი 65N8393488), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
129268/17 2022-04-18 ლუბა მიქაბერიძე (პირადი ნომერი 11001008273) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე დადუანი (პირადი ნომერი 62004003387), ლიანა მაკიევი (პირადი ნომერი 110010079770), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111269/17 2022-03-29 ალექსანდრე ილაშვილი (პირადი ნომერი 13001020148) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიანა მათიაშვილი (პირადი ნომერი 35001035840), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
110718/17, 114623/17 (01.04.2022) 2022-03-29 გივი შაქარაშვილის (პირადი ნომერი 13001004955) წარმომადგენელი მარიამ სიგუა (პირადი ნომერი 01009015974) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; ია შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 13001007032), კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 28 აპრილს 13:00 საათზე
128635/17 2022-04-18 შორენა ივანიძე (პირადი ნომერი 12301100941) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ ივანიძე (პირადი ნომერი 12001091120), ეთერ ივანიძე (პირადი ნომერი 08001028917), ციალა ივანიძე (პირადი ნომერი 12001066286), ნინო ივანიძე (პირადი ნომერი 12801100942), ნანული ივანიძე (პირადი ნომერი 12001078032), რუსუდან ივანიძე (პირადი ნომერი 12001076196), ქეთევან ივანიძე (პირადი ნომერი 12501100955), იუზია ივანიძე (პირადი ნომერი 12001078033), ნოდარ ივანიძე (პირადი ნომერი 12001087788), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125909/17 2022-04-14 ლევან შანიძე (პირადი ნომერი 01010000577) და კახაბერ კიკნაველიძე (პირადი ნომერი 01018000767) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შპს „ბიქსბაითი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 400287676), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
127986/17 2022-04-15 აკაკი ველთაური (პირადი ნომერი 01005001750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა ლაზარია, თამარ ველთაური, ეკატერინე ველთაური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124585/17 2022-04-13 ჯიმშერ თვაურის (პირადი ნომერი 59001084186) წარმომადგენელი ნიკოლოზ ათუნაშვილი (პირადი ნომერი 26001019679) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა სამადალაშვილი (პირადი ნომერი 59001069608), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121118/17 2022-04-08 ხათუნა ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 01022011696) წარმომადგენელი როინ მოსეშვილი (პირადი ნომერი 35001049621) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გია ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40001000150), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 29 აპრილს 11:00 საათზე
125054/17 2022-04-13 მამუკა გველუკაშვილი (პირადი ნომერი 13001000822) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ილია გველუკაშვილი (პირადი ნომერი 13001034055), ელგუჯა კორკოტაშვილი (პირადი ნომერი 13001048784), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124956/17 2022-04-13 რუსუდან ჩხუბიანიშვილის (პირადი ნომერი 01026008358) წარმომადგენელი მამუკა ყავლაშვილი (პირადი ნომერი 01030005454) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ი.მ.ა „ჭავჭავაძე-37ბ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204978113), დავით ჭილაძე (პირადი ნომერი 01008010905), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91474/17 2022-03-09 თამარ წიქორიას (პირადი ნომერი 01012013608) წარმომადგენელი მაია კარიაული (პირადი ნომერი 01012000457) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01024039334) და ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 28 აპრილს 11:00 საათზე
126267/17 2022-04-14 ირმა ჯგუშიას (პირადი ნომერი 19001008659) წარმომადგენელი ერმილე ჭეიშვილი (პირადი ნომერი 60003002250) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ჯგუშიას (პირადი ნომერი 19001035921) უფლებამონაცვლე, ნუნუ (ლუნა) ჯგუშია (პირადი ნომერი 19001065012), სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
123094/17 2022-04-12 ია შალამბერიძე (პირადი ნომერი 18001011079) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კუბლაშვილი (პირადი ნომერი 18001030710), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125591/17 2022-04-14 ევგენია ჩიტიაშვილი (პირადი ნომერი 01019022548) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე ჭუნაშვილი (პირადი ნომერი 01705045926), ერეკლე ჭუნაშვილი, თინა ფეიქრიშვილი (პირადი ნომერი 36001039765), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122418/17, 123066/17 (12.04.2022) 2022-04-11 ლალი არაბულის (პირადი ნომერი 14001021059) წარმომადგენელი მიხეილ კუხიანიძე (პირადი ნომერი 01017028395) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ომარ ჭინჭარაული (პირადი ნომერი 14001005763), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111469/17 2022-03-29 ირინა ავეტისოვა (პირადი ნომერი 01009007491) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კარინა ხიზანიშვილი (პირადი ნომერი 01013001576), ვლადიმერ ავეტისოვის (პირადი ნომერი 01008051317) სამკვიდროს მმართველი ირინა ავეტისოვა (პირადი ნომერი 01009007491), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 26 აპრილს 12:00 საათზე
123090/17 2022-04-12 ვლადიმერ სანდაძე (პირადი ნომერი 11001006180) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსი სამსონიძე (პირადი ნომერი 11001000064), თედორე სამსონიძე (პირადი ნომერი 11001027505), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 64.30.15.459 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122258/17 2022-04-11 ნინო თათოშვილი (პირადი ნომერი 47001042670) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხალ ჰერიხი (პასპორტის ნომერი 41724079), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125672/17 2022-04-14 შპს „გი და გი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406206207) დირექტორი ია გრიგოლია (პირადი ნომერი 01001010639) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა თამაზაშვილი (პირადი ნომერი 01013022781), პავლე ცაძიკიძე (პირადი ნომერი 01006006589), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121828/17 2022-04-11 ნუნუ მანაგაძე (პირადი ნომერი 60001083009) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი მანაგაძე (პირადი ნომერი 60001079881), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124447/17 2022-04-13 თელმან ახმედოვი (პირადი ნომერი 25001017970) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნამიკ ახმედოვი (პირადი ნომერი 25001002418), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108156/17, 108163/17 2022-03-25 შპს „ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის“ საქართველოს ფილიალის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205368029) გენერალური მენეჯერის ჯინ მას (ჩინეთის პასპორტის ნომერი P CHN PE1526225) წარმომადგენელი ლადო ბატიაშვილი (პირადი ნომერი 35001119228) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; გოჩა წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001010542), ციური ჩადუნელი (პირადი ნომერი 56001009289), ჭიჭიკო წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001017150), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 27 აპრილს, 14:00 სთ-ზე
123130/17 2022-04-12 ედიშერ ედიშერაშვილი (პირადი ნომერი 01019018280) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა ჭინჭარაული, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
125093/17 2022-04-13 დავით ბალახაშვილის (პირადი ნომერი 59001024225) წარმომადგენელი მაია საური (პირადი ნომერი 59001024240) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ტარიელ ბალახაშვილი (პირადი ნომერი 59001098918), ვახტანგ ბალახაშვილი (პირადი ნომერი 59001033521), ლევან ბალახაშვილი (პირადი ნომერი 59001065300), სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121118/17 2022-04-08 ხათუნა ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 01022011696) წარმომადგენელი როინ მოსეშვილი (პირადი ნომერი 35001049621) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გია ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40001000150), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122933/17 2022-04-12 ხათუნა სამნიაშვილის (პირადი ნომერი 59001127354) წარმომადგენელი ნათია ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 59001010333) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ოთარ რუსიტაშვილის (პირადი ნომერი 59001033230) უფლებამონაცვლე და ნანული რუსიტაშვილი (პირადი ნომერი 59001070168), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118959/17 2022-04-07 შალვა ნაბორაშვილის (პირადი ნომერი 20001054255) წარმომადგენელი ბაადურ გულიაშვილი (პირადი ნომერი 20001016893) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ გომელაური (პირადი ნომერი 20001019637), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121585/17 2022-04-11 ზურაბ გოგიტიძე (პირადი ნომერი 61010018920) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
124102/17 2022-04-13 სალომე ლაფაჩიშვილის (პირადი ნომერი 36001006669) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო როჭიკაშვილი (პირადი ნომერი 36001026965), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114398/17 2022-03-31 ლევან ფაღავას (პირადი ნომერი 01011090380) წარმომადგენელი ნათია ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 59001010333) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ბურნაძე (პირადი ნომერი 01011034986) და მისი წარმომადგენელი სოფიო ბურნაძე (პირადი ნომერი 01011090652), ოქსანა იზორია (პირადი ნომერი 01027033397), ვახტანგი იზორია (პირადი ნომერი 01027073262), მაკარ იზორია (პირადი ნომერი 01029014660), სერგო ნაზაროვი (პირადი ნომერი 01027024155), ვენერა აბაკაროვა (პირადი ნომერი 01028007607), ჟონარა ხასაია (პირადი ნომერი 01029018308), სვეტლანა სარქისიანი (პირადი ნომერი 01015017074), თამარი გელაშვილი (პირადი ნომერი 01011010859), თეონა გელაშვილი (პირადი ნომერი 01029005007), ალექსანდრე სარქისიანი (პირადი ნომერი 01011014161), კარინე გაბრიელიანი (პირადი ნომერი 01028006834), ოთარი ხუგაევი (საბჭოთა სიმბოლიკიანი პასპორტის ნომერი IX-TИ 568141), გია გეგეშიძე (პირადი ნომერი 01018001296), დავით ბერიანიძე (პირადი ნომერი 59001091196), იოსებ გიორგაძე (პირადი ნომერი 01025013131), თენგიზ ჟამერაშვილი (პირადი ნომერი 01013026261), შოთა პაპისმედოვი (პირადი ნომერი 01013000041), შოთა მესხი (პირადი ნომერი 01029016831) და მათი წილის მმართველი ვახტანგ იზორია (პირადი ნოემრი 01029013126), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
122224/17 2022-04-11 ნინო თანიაშვილის (პირადი ნომერი 31001029345) წარმომადგენელი იამზე მარიამიძე (პირადი ნომერი 35001011624) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტი (საიდენტიფიკაციო ნომერი 236099789) და შორენა თანიაშვილი (პირადი ნომერი 31001054573), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
120168/17 2022-04-08 ხათუნა ბეჟანიძე (პირადი ნომერი 61004041384) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არჩილ დიასამიძე (პირადი ნომერი 61004011135) და სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115340/17 2022-04-01 ალფრედი მოისეევის (პირადი ნომერი 35001030962) წარმომადგენლი ვახტანგ ოჩხიკიძე (პირადი ნომერი 01009017977) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვლადიმერ გოზალიშვილი (პირადი ნომერი 01017003083), კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 20 აპრილს 11:00 საათზე
120338/17, 122384/17 (11.04.2022) 2022-04-08 ლიანა გურგენიშვილი (პირადი ნომერი 01009007589) და ნანული წერეთელი (პირადი ნომერი 01008037731) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნადეჟდა გურგენიშვილი (პირადი ნომერი 36001036218), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119029/17 2022-04-07 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მიხაი ზიჩის 2“-ის თავმჯდომარე ტასო თოფურია (პირადი ნომერი 01017018931) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირინე გიგაია (პირადი ნომერი 01017026556), ნანა გიგაია (პირადი ნომერი 01017023440), შპს „ნნ ინვესტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405190092) და შპს „ვათერლო ბრიჯი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405408526), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117261/17 2022-04-05 ნათია ჩიტიძის (პირადი ნომერი 21001007109) წარმომადგენელი თეონა ოთარაშვილი (პირადი ნომერი 23001014172) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სულტან ტეკილოვი (პირადი ნომერი 08091000502), სულტან ტეკილოვის (პირადი ნომერი 08091000502) წარმომადგენელი მოხმად-ამინ ადუევი (პირადი ნომერი 08091000099), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119528/17 2022-04-07 საბა გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01001083392) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაზა გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 44001004265), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 74.02.13.010 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119208/17 2022-04-07 ლელა სურმავას (პირადი ნომერი 01026004014) წარმომადგენელი ლია ლომსაძე (პირადი ნომერი 01007004453) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი შოთაძე (პირადი ნომერი 09001025581) და თენგიზ მაისურაძე (პირადი ნომერი 01005014673), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117435/17 2022-04-05 ნანული თურქოშვილი (პირადი ნომერი 01015007463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელისო მახარაძე (პირადი ნომერი 01009008860), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
120710/17 2022-04-08 თებრო ჯვარშეიშვილის (პირადი ნომერი 01019060956) წარმომადგენელი სულხან კაპანაძე (პირადი ნომერი 18001004757) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბეჟან ჭელიძე (პირადი ნომერი 04001003585), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
121806/17 2022-04-11 გრიშა ბაზუაშვილის (პირადი ნომერი 06001001603) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯიჯიელ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405201473), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
120615/17 2022-04-08 თინათინ ორკოშნელის (პირადი ნომერი 36001027446) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან პაპიაშვილი (პირადი ნომერი 36001023181), ივანე ტიგინაშვილი (პირადი ნომერი 36001009922), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119018/17 2022-04-07 ნელი ფაჩულიას (პირადი ნომერი 01036002739) წარმომადგენელი გოგიტა გაბაიძე (პირადი ნომერი 61005000704) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ირაკლი გეგეჭკორი (პირადი ნომერი 42001009744) და სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
119621/17 2022-04-07 ბრეტ ჯონ ლუბენის (პირადი ნომერი 01691046980) წარმომადგენელი გეორგი ცაგურია (პირადი ნომერი 01791002063) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთო ჭუმბურიძე (პირადი ნომერი 01009010489), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
118925/17 2022-04-07 ალექსანდრე ქორიძის (პირადი ნომერი 01024000114) წარმომადგენელი გია დარჩია (პირადი ნომერი 33001013639) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა ჩანადირი (პირადი ნომერი 31001057049), გიორგი ჩანადირი (პირადი ნომერი 31001057309), მანანა პაპკიაური (პირადი ნომერი 31001046411), ნიკოლოზ ჩანადირი (პირადი ნომერი 31001047512), ნინო ჩანადირი (პირადი ნომერი 31001017490), ჯანგული ჩანადირი (პირადი ნომერი 31001046412), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115173/17 2022-04-01 დალი ჭოლარიას (პირადი ნომერი 19001098966) წარმომადგენელი ელზა ხაჩიური (პირადი ნომერი 59001120058) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე დადიანიძე (პირადი ნომერი 01022010690), თემურ შარიქაძე (პირადი ნომერი 01022014050), ირინე ივანიძე (პირადი ნომერი 01022012007), ლერა მიანიამშევი (პირადი ნომერი 52001012548), ნონა კობერიძე (პირადი ნომერი 59001107536), სულიკო ბერიძე (პირადი ნომერი 01021008607), გელა ჭიკაიძე (პირადი ნომერი 16001006352), სერგი გურგენიშვილი (პირადი ნომერი 13001033247), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115850/17 2022-04-04 ტარიელ მახოხაშვილის (პირადი ნომერი 59001091783) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გენად გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001023071), გიული გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001043129), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 66.46.11.151.019 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98523/17 2022-03-16 თამაზ ავსაჯანიშვილის (პირადი ნომერი 44001003092) სამკვიდროს კანონისმიერი მმართველის ოლღა ავსაჯანიშვილის (პირადი ნომერი 44001002313) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ ავსაჯანიშვილი (პირადი ნომერი 44001000857), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
102584/17 2022-03-21 ნოდარ მელიქიძის (პირადი ნომერი 61001007569) წარმომადგენელი ნადიმ საგინაძე (პირადი ნომერი 61006003223) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაყვალა ხუხუნაიშვილი (პირადი ნომერი 61001034642), რუსუდან გორდელაძე (პირადი ნომერი 61001010891), დუგლას ზამთარაძე (პირადი ნომერი 61001013816), გოჩა ქობულაძე (პირადი ნომერი 61003009768), ნარიმან თურმანიძე (პირადი ნომერი 61003003131), ლევან შარაშიძე (პირადი ნომერი 61006032842), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 19 აპრილს 14:00 საათზე
117088/17 2022-04-05 შაინ ასლანოვის (პირადი ნომერი 28001022615) წარმომადგენელი გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სიასატ ალახვერდიევა (პირადი ნომერი 28001009026), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116737/17 2022-04-04 ვახტანგ უსტიაშვილის (პირადი ნომერი 36001013322) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „უდაბნო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404515002) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117177/17 2022-04-05 გიორგი ფეიქრიშვილის (პირადი ნომერი 01011062084) წარმომადგენელი თამარ ტალიაშვილი (პირადი ნომერი 01013005673) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ფექო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404515002), ლეილა ფეიქრიშვილი (პირადი ნომერი 01011022408), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
117180/17 2022-04-05 ნონა ახალკაცი (პირადი ნომერი 01007005575) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116657/17 2022-04-04 აბესალომ სუარიძის (პირადი ნომერი 31001026006) წარმომადგენელი ქეთევან სუარიძე (პირადი ნომერი 31001038253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელისო იაკობიძე (პირადი ნომერი: 01006007227), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114048/17 2022-03-31 ვლადიმერ კენჭაძის (პასპორტის ნომერი 65N2135348) წარმომადგენელი სუსანა მარქარიანი (პირადი ნომერი 01011021586) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლოვა არუთინოვი (პირადი ნომერი 40001025696), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116021/17 2022-04-04 ნატალია ბურდული (პირადი ნომერი 44001003020) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ მარღიშვილი (პირადი ნომერი 01019021695), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115530/17 2022-04-01 გივი როჭიკაშვილის (პირადი ნომერი 01010011102) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლამარა ბაღათურია (პირადი ნომერი 01015025697), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116770/17 2022-04-04 მაჟერ ალი ხანის (პირადი ნომერი 01891027533) წარმომადგენელი გიორგი ბარნაბიშვილი (პირადი ნომერი 01006017843) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 17001001249), ჰარბინდერ სინგჰ დატტ (პირადი ნომერი 01092002967), მუსა ალთინკაია (პასპორტის ნომერი U22375627) და თენგიზ კუბლაშვილი (პირადი ნომერი 37001052923), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116431/17 2022-04-04 გივი ხაბაშვილი (პირადი ნომერი 01024027876) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი კიკაძე (პირადი ნომერი 01024012070), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100391/17 2022-03-17 თენგიზ ქუმარიტაშვილის (პირადი ნომერი 43201048803) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოგოლაძე (პირადი ნომერი 11001022149), თენგიზ ქუმარიტაშვილის (პირადი ნომერი 43201048803) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 15 აპრილს 12:00 საათზე
116744/17 2022-04-04 მაჟერ ალი ხანის (პირადი ნომერი 01891027533) წარმომადგენელი გიორგი ბარნაბიშვილი (პირადი ნომერი 01006017843) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ტყეშელაშვილი (პირადი ნომერი 17001001249), ილია აფშინაშვილი (პირადი ნომერი 01027057652), მუსა ალთინქაია (პირადი ნომერი 30916036480, A00A49853, თურქეთი), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
109487/17 2022-03-28 შპს „აგრორემმანქანსერვისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212002189) წარმომადგენლები ქეთევან ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01024078490) და ანდრო გურული (პირადი ნომერი 01027070272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 14 აპრილს 12:00 საათზე
114233/17 2022-03-31 ხათუნა ტატიშვილი (პირადი ნომერი 59001023955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ცაგარეიშვილი (პირადი ნომერი 01008008199), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 18 აპრილს 10:00 საათზე
111158/17 2022-03-29 მალხაზ თოლორაია (პირადი ნომერი 19001016565) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ემალი ურიდია (პირადი ნომერი 62001020522) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
116599/17 2022-04-04 ნათელა სუჯაშვილი (პირადი ნომერი 44001002522) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ოდიშვილი (პირადი ნომერი 44001001587), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114233/17, 114240/17 2022-03-31 ხათუნა ტატიშვილი (პირადი ნომერი 59001023955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ცაგარეიშვილი (პირადი ნომერი 01008008199), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114328/17 2022-03-31 დავით ჩხაიძის (პირადი ნომერი 61001060676) წარმომადგენელი ვახტანგ ლორია (პირადი ნომერი 61001012474) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ სულავა (პირადი ნომერი 61001007287), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
113772/17 2022-03-31 ავთანდილ შამანაძის (პირადი ნომერი 61009018084) წარმომადგენელი რამინ პაპიძე (პირადი ნომერი 33001019423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, ნოდარ შამანაძე (პირადი ნომერი 61006006038), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
110718/17 2022-03-29 გივი შაქარაშვილის (პირადი ნომერი 13001004955) წარმომადგენელი მარიამ სიგუა (პირადი ნომერი 01009015974) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ია შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 13001007032), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 51.05.64.329, 51.05.64.330 და 51.05.64.331 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება, მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
113939/17 2022-03-31 დათო კანდელაკი (პირადი ნომერი 35001105816) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამირან სოლომნიშვილი (პირადი ნომერი 35001080410) და გიორგი მამუჩარაშვილი (პირადი ნომერი 08001013472), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 57.05.55.006.008 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114384/17 2022-03-31 ზურაბ შერვაშიძე (პირადი ნომერი 61001062393) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ დევაძე (პირადი ნომერი 61006066916) და შადიმან ბერიძე (პირადი ნომერი 61004050405), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111466/17 2022-03-29 მარინა ერემოვა (პირადი ნომერი 01001016694) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა სეთურიძე (პირადი ნომერი 01001050650), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
107176/17, 107469/17 (24.03.2022), 111379/17 (29.03.2022), 111196/17 (29.03.2022), 2022-03-24 შპს „მეიდან ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204523239) დირექტორი ქეთევან ხუროძე (პირადი ნომერი 01017010344), სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენელი ია ხურციძე (პირადი ნომერი 01008047732) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204513847), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 15 აპრილს 10:00 საათზე
114398/17 2022-03-31 ლევან ფაღავას (პირადი ნომერი 01011090380) წარმომადგენელი ნათია ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 59001010333) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ სვანიძე (პირადი ნომერი 01010009353), მერაბ ბურნაძე (პირადი ნომერი 01011034986) და მისი წარმომადგენელი სოფიო ბურნაძე (პირადი ნომერი 01011090652), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
115031/17 2022-04-01 გურამ ბიბილაშვილის (პირადი ნომერი 01008011476) წარმომადგენელი ვასილ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01031003582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო იაშვილი (პირადი ნომერი 01024002165), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
105858/17 2022-03-23 მაია ნადირაშვილის (პირადი ნომერი 40001002521) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე ანანიაშვილი (პირადი ნომერი 40001017335), ნიკოლოზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01030016575), კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენა ჩატარდება 2022 წლის 12 აპრილს 13:30 საათზე
109551/17 2022-03-28 ზაზა კიკნაძის (პირადი ნომერი 56001004711) წარმომადგენელი ნინო თურქაძე (პირადი ნომერი 18001009418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლამარა კიკნაძის (პირადი ნომერი 57001046342) უფლებამონაცვლე, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
113504/17 2022-03-31 ლილი გვანცელაძე (პირადი ნომერი 35001070533) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ გაგუა (პირადი ნომერი: 35001039430), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111469/17 2022-03-29 ირინა ავეტისოვა (პირადი ნომერი 01009007491) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კარინა ხიზანიშვილი (პირადი ნომერი 01013001576) და ვლადიმერ ავეტისოვის (პირადი ნომერი 01008051317) უფლებამონაცვლე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
114347/17 2022-03-31 ფატიმა ონიანის (პირადი ნომერი 22001021787) წარმომადგენელი გიორგი ონიანი (პირადი ნომერი 22001008254) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაის მამედოვის (პირადი ნომერი 01015014651) უფლებამონაცვლე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
102294/17 2022-03-18 ვასილ წივილაშვილის (პირადი ნომერი 01025013464) წარმომადგენელი გიორგი ძოწენიძე (პირადი ნომერი 01013024140) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 13 აპრილს 13:00 საათზე
112807/17 2022-03-30 ნათელა კახიაშვილის (პირადი ნომერი 01001070915) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერი კახიაშვილი (პირადი ნომერი 08001018352), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104003/17 2022-03-21 შუშანიკ ბასენციანის (პირადი ნომერი 32001006481) წარმომადგენელი ვარდო ველიჯანაშვილი (პირადი ნომერი 01019015773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არევაკ აღალარიანი (პირადი ნომერი 32001020014), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 13 აპრილს 12:00 საათზე
108163/17 2022-03-25 შპს „ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205368029) საქართველოს ფილიალის გენერალური მენეჯერის ჯინ მას (ჩინეთის პასპორტის ნომერი P CHN PE1526225) წარმომადგენელი ლადო ბატიაშვილი (პირადი ნომერი 35001119228) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001010542), ციური ჩადუნელი (პირადი ნომერი 56001009289), ჭიჭიკო წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001017150), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108156/17 2022-03-25 შპს „ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205368029) საქართველოს ფილიალის გენერალური მენეჯერის ჯინ მას (ჩინეთის პასპორტის ნომერი P CHN PE1526225) წარმომადგენელი ლადო ბატიაშვილი (პირადი ნომერი 35001119228) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001010542), ციური ჩადუნელი (პირადი ნომერი 56001009289), ჭიჭიკო წიქარიშვილი (პირადი ნომერი 56001017150), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103604/17 2022-03-21 მარინა კვაჭაძე (პირადი ნომერი 01026003773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ მერებაშვილი (პირადი ნომერი 01027029972), კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 14 აპრილს 11:00 საათზე
109832/17 2022-03-28 ნატო ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019007566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენა რომანოვა (პირადი ნომერი 01124099872), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.15.03.028.019.01.500 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
109443/17 2022-03-28 დარეჯან ტერუნაშვილის (პირადი ნომერი 59001040631) წარმომადგენელი კახა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 43001017952) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ გურგენიძე (პირადი ნომერი 59001043710), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 13 აპრილს 10:00 საათზე
107176/17, 107469/17 (24.03.2022), 111379/17 (29.03.2022), 111196/17 (29.03.2022) 2022-03-24 შპს „მეიდან ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204523239) დირექტორი ქეთევან ხუროძე (პირადი ნომერი 01017010344) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204513847), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111727/17 2022-03-29 სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის წარმომადგენელი ია ხურციძე (პირადი ნომერი 01008047732) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მეიდან ჯგუფი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204523239), შპს „ფროფერთი მენეჯმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204513847), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81354/17 2022-02-24 ირაკლი ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 12004000224) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იზოლდა ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 12001064636), სს „საქართველოს აგრო-ბიზნეს ბანკის“ უფლებამონაცვლე სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 12 აპრილს 12:00 საათზე
111667/17 2022-03-29 შპს „ნეოგაზის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405037213) წარმომადგენელი ხათუნა შალიკაძე (პირადი ნომერი 61006065310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გაზ ენდ პეტროლ კომპანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406350602), შპს „აშკავეთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 208182928), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108387/17 2022-03-25 ზურაბ ქაჩლიშვილი (პირადი ნომერი 13001016038) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ფერიშვილი (პირადი ნომერი 01012000891), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108902/17 2022-03-25 მურმან სებისკვერაძის (პირადი ნომერი 35001060188) წარმომადგენელი ირაკლი სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 35001044405) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბახო სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001017721), ნანა სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001018526), დიმიტრი სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001002809) და ხათუნა სებისკვერაძე (პირადი ნომერი 56001004694), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87413/17 2022-03-02 შპს „ნექსია თიეის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405040682) წარმომადგენელი ალექსანდრე ნაჭყებია (პირადი ნომერი 01005022860) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 12 აპრილს 11:00 საათზე
109443/17 2022-03-28 დარეჯან ტერუნაშვილის (პირადი ნომერი 59001040631) წარმომადგენელი კახა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 43001017952) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ გურგენიძე (პირადი ნომერი 59001043710), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111770/17 2022-03-29 ეკა მამაიაშვილი (პირადი ნომერი 01027003821) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი მახარაშვილის კანონისმიერი წარმომადგენლები ვასილ მახარაშვილი (პირადი ნომერი 40001024847) და ანნა ქემაშვილი (პირადი ნომერი 40001026439), ვასილ მახარაშვილი (პირადი ნომერი 40001024847) და მიხეილ მამაიაშვილი (პირადი ნომერი 40001002483), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
110111/17 2022-03-28 ნოდარ ნებიერიძის (პირადი ნომერი 01013014143) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „უდაბნო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404515002), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
111768/17 2022-03-29 ლელა ბახტურიძის (პირადი ნომერი 60001114469) წარმომადგენელი მერი აბესაძე (პირადი ნომერი 01007004215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 41001011563), ზაურ ერგემლიძე (პირადი ნომერი 410010008480), და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
108090/17 2022-03-25 მერაბ მამასახლისი (პირადი ნომერი 24001010976) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ჯლანტიაშვილი (პირადი ნომერი 24001012486), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
101139/17 2022-03-18 თამარ ბერძენიშვილის (პირადი ნომერი 35001024533) წარმომადგენელი ნუგზარ ტაბაღუა (პირადი ნომერი 35001008048) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვალერიან მჭედლიძე (პირადი ნომერი 35001010675), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 აპრილს 11:00 საათზე
101139/17 2022-03-18 თამარ ბერძენიშვილის (პირადი ნომერი 35001024533) წარმომადგენელი ნუგზარ ტაბაღუა (პირადი ნომერი 35001008048) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვალერიან მჭედლიძე (პირადი ნომერი 35001010675), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
15593/17 2022-01-14 ლუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 31001009709) წარმომადგენელი ალბერტ მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 31001012619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გელა ბურდული (პირადი ნომერი 44001000312), შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წარმომადგენელი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური, კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 7 აპრილს 12:00 სთ-ზე
105263/17 2022-03-22 სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205169066) წარმომადგენელი გრიგოლ მამისეიშვილი (პირადი ნომერი 60003000784) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
106045/17 2022-03-23 ფანაჰ სოინოვი (პირადი ნომერი 25001010712) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სულეიმან ბინათოვი (პირადი ნომერი 25001023159), ლალაზარ ბინათოვა (პირადი ნომერი 25001031371), ელიზბარ ბინათოვი (პირადი ნომერი 25001011145), ლალაზარ ბინათოვა (პირადი ნომერი 25001040664), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99694/17 2022-03-17 ეკატერინე ბერიშვილი (პირადი ნომერი 11001032907) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ალიაშვილი (პირადი ნომერი 35001017607), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 05 აპრილს 17:00 სთ-ზე
93318/17 2022-03-10 ხვიჩა წიკლაური (პირადი ნომერი 44001000164) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნონა ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 44001000374), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 6 აპრილს 12:00 საათზე
103927/17 2022-03-21 ეკატირინე აჯიაშვილი (პირადი ნომერი 01030019830) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რობერტ ხაჩატუროვი (პირადი ნომერი 01034000394), გაგიკ ხაჩატუროვი (პირადი ნომერი 01030049602), რუსუდან კახიანი (პირადი ნომერი 01007010452) და რომან ოგანეზოვი (პირადი ნომერი 01030013364), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.16.04.051.090 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
84408/17 2022-02-28 ნუგზარ ანიაშვილი (პირადი ნომერი 59001087519) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 7 აპრილს 14:00 საათზე
107625/17 2022-03-24 შალვა სულიაშვილისა (პირადი ნომერი 13001051143) და ვალენტინა სულიაშვილის (პირადი ნომერი 13001056183) წარმომადგენელი თამარ გულხადარაშვილი (პირადი ნომერი 13001005117) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი სულიაშვილის (პირადი ნომერი 13001051130) უფლებამონაცვლე, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99656/17 2022-03-17 არი ბლეიერის (პასპორტის ნომერი 561363458) წარმომადგენელი დავით აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 01012015602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გლენბერი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405224662), შპს „იოსიმიტი“ (კომპანიის ნომერი 51296387), შარონ მიზრაჰის (პასპორტის ნომერი 39019017) წარმომადგენლები: გიორგი სვანაძე (პირადი ნომერი 01024022055), ელენე გოგიჩაიშვილი (პირადი ნომერი 59001121054), ანა ჯიქია (პირადი ნომერი 01024085163), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 8 აპრილს 10:00 საათზე
106289/17 2022-03-23 მანანა ასაშვილი (პირადი ნომერი 16001025660) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მევლუდი ბუჩაშვილი (პირადი ნომერი 16001006199), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99593/17 2022-03-17 ჩილე ტამოიანის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 65 № 0462288) წარმომადგენელი ნინო მახარაძე (პირადი ნომერი 01019038507) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ღვინიაშვილი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 6 აპრილს, 14:00 სთ-ზე
107454/17 2022-03-24 ია რეხვიაშვილი-პინკის (დაბადების თარიღი: 22.04.1952 წ.) წარმომადგენელი ბესიკ მელაძე (პირადი ნომერი 01015002706) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯეო დისტრიბუშენ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404434411), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104766/17 2022-03-22 გოჩა ნავერიანი (პირადი ნომერი 30001001304) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯულიეტა შერვაშიძე (პირადი ნომერი 30001006290), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104762/17 2022-03-22 ალექსანდრე ედიშერაშვილისა (პირადი ნომერი 35001046237) და ნინელი ედიშერაშვილის (პირადი ნომერი 35001100663) წარმომადგენელი შერმადინ გიგოლაშვილი (პირადი ნომერი 35001004316) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნელი ედიშერაშვილი (პირადი ნომერი 35001080047), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
105975/17 2022-03-23 ბაკურ ავსაჯანიშვილი (პირადი ნომერი 44001001006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა გიგაური (პირადი ნომერი 44001002641), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94586/17 2022-03-11 მარინე ნებიერიძე (პირადი ნომერი 01030035519) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი დიასამიძე (პირადი ნომერი 01005007464), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 5 აპრილს, 15:00 საათზე
102969/17 2022-03-21 გიორგი ნათენაძის (პირადი ნომერი 59001005036) წარმომადგენელი თამარ ნათენაძე (პირადი ნომერი 59001006290) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ელიოზიშვილი (პირადი ნომერი 59001036125), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
106318/17 2022-03-23 ლალი ბაირამოვას (პირადი ნომერი 25001048652) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შაირ ბაირამოვი (პასპორტის ნომერი 620923301947), რამილა აბბაზოვა (პირადი ნომერი 25001027343), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104775/17 2022-03-22 კატია პოირაზიანის (პირადი ნომერი 07001022934) წარმომადგენელი ვასილ ბალახაძე (პირადი ნომერი 07001005171) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვალერიკ მნოიანი (პირადი ნომერი 07001014339), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 63.18.36.966 და 63.18.36.967 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104474/17 2022-03-22 დავით ბიძინაშვილი (პირადი ნომერი 35001023595) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გისაგი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 216338540), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
105627/17 2022-03-23 ოლღა ავსაჯანიშვილის (პირადი ნომერი 44001002313) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ ავსაჯანიშვილი (პირადი ნომერი 44001000857), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
101768/17, 101772/17, 101780/17; 103677/17, 103702/17, 103693/17 (22.03.2022) 2022-03-18 რევაზ გაგლოშვილის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 73 1846782) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; სვეტლანა ნერგაძე (პირადი ნომერი 43001030783), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103883/17 2022-03-21 ირაკლი გაგოშიძის (პირადი ნომერი 01002006302) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ემზარ ზაქაიძე (პირადი ნომერი 31001032022), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
105858/17 2022-03-23 მაია ნადირაშვილის (პირადი ნომერი 40001002521) წარმომადგენელი დავითი მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე ანანიაშვილი (პირადი ნომერი 40001017335), ნიკოლოზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 01030016575), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103604/17 2022-03-21 მარინა კვაჭაძე (პირადი ნომერი 01026003773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ მერებაშვილი (პირადი ნომერი 01027029972), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 55.38.53.009.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
105562/17 2022-03-23 ნურმამედ ნურმამედოვის (პირადი ნომერი 01201145695) წარმომადგენელი ნინო სიხარულიძე (პირადი ნომერი 33001020779) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ილგარ გულიევი (პასპორტის ნომერი C02157665), ალიმ ნურმამედოვი (პასპორტის ნომერი 716801834), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104077/17 2022-03-21 შპს „ინნას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 234159095) წარმომადგენელი ნოდარ ზარქუა (პირადი ნომერი 01030028368) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა დონაძე (პირადი ნომერი 28001068163), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87506/17 2022-03-02 ანდრო ბედუკაძის (პირადი ნომერი 01022008191) წარმომადგენელი თამაზ ქაშიაშვილი (პირადი ნომერი 16001004397) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის პირველ აპრილს, 16:00 საათზე
105348/17 2022-03-22 შპს „კოლხური კენკრას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405393168) დირექტორი ლაშა ნოდია (პირადი ნომერი 19001001627) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202906427), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100643/17 2022-03-09 გივი ჯაჭვაძე (პირადი ნომერი 01006004712) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 5 აპრილს 14:00 სთ-ზე
98412/17 2022-03-16 შპს „კრისტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245441865) წარმომადგენელი ვახტანგ ლორია (პირადი ნომერი 61001012474) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია მიქელაძე (პირადი ნომერი 61006001296), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99694/17 2022-03-17 ეკატერინე ბერიშვილი (პირადი ნომერი 11001032907) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ალიაშვილი (პირადი ნომერი 35001017607), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104179/17 2022-03-22 ნატო მუხიაშვილი (პირადი ნომერი 01030025410) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვალიკო ზვიადაური (პირადი ნომერი 14001002559), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103419/17 2022-03-21 იოსებ ხახუტაშვილი (პირადი ნომერი 01005004480) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვლადიმერ მანგოშვილი (პირადი ნომერი 01003014750), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104174/17 2022-03-22 ბესიკ ჯანელიძის (პირადი ნომერი 65002003391) წარმომადგენელი დავით ბზიკაძე (პირადი ნომერი 60001021179) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 01036001409), გიორგი გოლუბჩიკოვი (პირადი ნომერი 01020000710) და კახაბერი უჩანეიშვილი (პირადი ნომერი 60001018452), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
104003/17 2022-03-21 შუშანიკ ბასენციანის (პირადი ნომერი 32001006481) წარმომადგენელი ვარდო ველიჯანაშვილი (პირადი ნომერი 01019015773) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არევაკ აღალარიანი (პირადი ნომერი 32001020014), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
102813/17 2022-03-21 მამუკა ცხვედაძე (პირადი ნომერი 01001009469) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ირინე გორგაძე (პირადი ნომერი 01009008047), გელა ჯმუხაძე (პირადი ნომერი 01008020082), ბესიკ თვალიაშვილი (პირადი ნომერი 01017021251), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
101261/17 2022-03-18 ანი ბათირაშვილის (პირადი ნომერი 01027089798) წარმომადგენელი დავით მუმლაძე (პირადი ნომერი 47001025118) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ყვავაძე (პირადი ნომერი 35001022828), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
102621/17 2022-03-21 ლევან დალბაშვილის (პირადი ნომერი 01024021827) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე ფანოზიშვილი (პირადი ნომერი 36001005061), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
103544/17 2022-03-21 გიორგი ბენაშვილი (პირადი ნომერი 14001002011) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ემზარ ხაჩიძე (პირადი ნომერი - 08001000840) და სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100805/17 2022-03-17 მაია მამანიშვილის (პირადი ნომერი 45001003045) წარმომადგენელი ლია ლომაური (პირადი ნომერი 45001003765) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ ხუციშვილი (პირადი ნომერი 25001002304), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94975/17 2022-03-11 ირმა ჩიჩუას (პირადი ნომერი 61001022779) წარმომადგენელი ირმა ზოიძე (პირადი ნომერი 61005004672) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „დიდარ სეირ ირანიან“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445401495), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მარტს, 15:00 სთ- ზე
78747/17 2022-02-22 ქეთევან ფოჩხიძის (პირადი ნომერი 01020007095) წარმომადგენელი ვასო ონიანი (პირადი ნომერი 01025015544) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 მარტს, 16:00 საათზე
99656/17 2022-03-17 არი ბლეიერის (პასპორტის ნომერი 561363458) წარმომადგენელი დავით აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 01012015602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გლენბერი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405224662), შპს „იოსიმიტი“ (კომპანიის ნომერი 51296387) და შარონ მიზრაჰი (პასპორტის ნომერი 39019017), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
101915/17 2022-03-18 რასულ გუსეინოვის (პირადი ნომერი 28001053613) წარმომადგენელი ჯეიხუნ მამედოვი (პირადი ნომერი 28001003436) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რაშიდ ველიევი (პირადი ნომერი 28001048254), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100257/17 2022-03-17 გიორგი რთველიაშვილი (პირადი ნომერი 01013004079) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ რთველიაშვილი (პირადი ნომერი 01013004078), ლევან ლაგურაშვილი (პირადი ნომერი 01013008929) და კახაბერ რაზმაძე (პირადი ნომერი 01013011973), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98948/17 2022-03-16 ლიანა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01019024447) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლაურა ცინცაძე (პირადი ნომერი 01024060473) და ნუგზარ ისმეილაშვილი (პირადი ნომერი 59001082221), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
97981/17 2022-03-15 როლანდ ჩერქეზიას (პასპორტის ნომერი 76 5209771) წარმომადგენელი მერი გვაზავა (პირადი ნომერი 62005021344) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „საინვესტიციო- დეველოპერული კომპანია ათორი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404955848), კერძო აღმასრულებელი პაატა კაპანაძე (პირადი ნომერი 01008035590), სოფიკო წილოსანი (პირადი ნომერი 01005013800), ქეთევან აბაზაძე (პირადი ნომერი 01005021319) და სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
96635/17 2022-03-14 ცისანა ოსეფაშვილის (პირადი ნომერი 01011055834) წარმომადგენელი ლია დორეული (პირადი ნომერი 35001050009) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გაზანფარ მოლაევი (პირადი ნომერი 28001032006) და ირა სალამაძე (პირადი ნომერი 01011046407), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
51314/17; 51314/17 (16.03.2015) 2022-03-16 ეკატერინე იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 01020005292) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინა ნიკოლაძე (პირადი ნომერი 01020003814), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98884/17 2022-03-16 ნიკოლოზ ეზიაშვილი (პირადი ნომერი 61003002144) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბეჟან რუსიშვილი (პირადი ნომერი 61003006179), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), კახაბერ რუსიშვილი (პირადი ნომერი 61003003876), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
99399/17 2022-03-16 ზაზა მაყაშვილი (პირადი ნომერი 31001044732) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯანგულ მელქაძე (პირადი ნომერი 31001008127), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100391/17 2022-03-17 თენგიზ ქუმარიტაშვილის (პირადი ნომერი 43201048803) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოგოლაძე (პირადი ნომერი 11001022149), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
95585/17 2022-03-14 ვიქტორ თოიძის (პირადი ნომერი 33001011425) წარმომადგენელი გოგიტა გოგუაძე (პირადი ნომერი 46001001872) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კობა დობორჯგინიძე (პირადი ნომერი 33001008728), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
98814/17 2022-03-16 მზია მახარაშვილი (პირადი ნომერი 31001008360) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ შამხალაშვილი (პირადი ნომერი 31001019048), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
100664/17 2022-03-17 ლილი ფარჯიანი (პირადი ნომერი 30001006955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რობიზონ არღვლიანი (პირადი ნომერი 10001045791), მირიან არღვლიანი (პირადი ნომერი 45001027675), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
97033/17 2022-03-15 ქეთევან ფხაკაძის (პირადი ნომერი 01017016805) წარმომადგენელი პაატა კიკვიძე (პირადი ნომერი 35001031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კერა დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404913974), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91543/17 2022-03-09 გიორგი წიქორია (პირადი ნომერი 01012007298) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 01027018414), მანანა კიკალიშვილი (პირადი ნომერი 01027044273), თამარ წიქორია (პირადი ნომერი 01012013608), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 29 მარტს 13:00 სთ-ზე
67301/17, 67955/17, 67176/17, 67185/17, 67957/17 2022-02-10 ლევან შუბითიძის (პირადი ნომერი 35001061309), რუსუდან მსხრიკაძის (პირადი ნომერი 35001008279), ივანე კოჭლამაზაშვილის (პირადი ნომერი 35001008222), გიორგი ზარქუას (პირადი ნომერი 65002008528), გიორგი კოჭლამაზაშვილის (პირადი ნომერი 35001008430) წარმომადგენელი დავით გიორგაძე (პირადი ნომერი 01017053911) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 24 მარტს 16:00 საათზე
90639/17 2022-03-07 ავთანდილ აფრიამაშვილი (პირადი ნომერი 03001001345) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 25 მარტს, 17:00 სთ-ზე
70667/17; 70694/17 2022-03-14 რახელ ხენის წარმომადგენელი მიშიკო ირემაძე (პირადი ნომერი 01901107448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ი.ბ.ა. „ქეი ემ ეი გრუპ“-ის თავმჯდომარე მარინა შაყულაშვილი (პირადი ნომერი 11001011394), კობა გილაშვილი (პირადი ნომერი 01011002998), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 29 მარტს 15:00 საათზე
93796/17 2022-03-10 გიორგი ერგემლიძის (პასპორტის ნომერი 75 9441370) წარმომადგენელი მერაბ დაღელაშვილი( პირადი ნომერი 59001014821) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიანა ერგემლიძე (პირადი ნომერი 59001010770), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
96218/17 2022-03-14 ირაკლი ართმელაძე (პირადი ნომერი 61009002623) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 25 მარტს, 16:00 სთ-ზე
91575/17 2022-03-09 ჟუჟუნა ჯარიაშვილის (პირადი ნომერი 14001023576) წარმომადგენელი ელმირა კარაპეტიანი (პირადი ნომერი 14001001110) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაყვალა სეფიაშვილი (პირადი ნომერი 01002028349), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
89606/17 2022-03-07 შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 230085797) წარმომადგენელი პაატა კიკვიძე (პირადი ნომერი 35001031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეო გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 54001021575), იმერეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 38.07.44.701 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94975/17 2022-03-11 ირმა ჩიჩუას (პირადი ნომერი 61001022779) წარმომადგენელი ირმა ზოიძე (პირადი ნომერი 61005004672) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „დიდარ სეირ ირანიან“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445401495), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83782/17 2022-02-25 დავით მოწყობილის (პირადი ნომერი - 61004005280) წარმომადგენელი მაყვალა მოწყობილი (პირადი ნომერი - 61004000129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანული შაქარიშვილი (პირადი ნომერი 61004033246), ირინა ბრაინინა (პასპორტის ნომერი 75 9336605, რუსეთის მოქალაქე), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა დაინიშნოს 2022 წლის 30 მარტს 15:00 სთ-ზე
94031/17 2022-03-11 ალექსანდრე ცოფურაშვილის (პირადი ნომერი 31001004745) წარმომადგენლი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 01034000906) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ზურაბ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 10001009392), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94586/17 2022-03-11 მარინე ნებიერიძე (პირადი ნომერი 01030035519) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი დიასამიძე (პირადი ნომერი 01005007464), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
93671/17 2022-03-10 მერაბ ტალახაძე (პირადი ნომერი 35001095414) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ზდ ნავთობის კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404440501), სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), „ბანკი ქართუ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204891652), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
68044/17 2022-02-10 დავით ფუტკარაძის (პირადი ნომერი 01015014389) წარმომადგენელი ნელი სიმონიშვილი (პირადი ნომერი 01015015776) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუზანა დოხოლიანი (პირადი ნომერი 01005005900), თორნიკე კოშკაძე (პირადი ნომერი 01017027189), ხათუნა ფუტკარაძე (პირადი ნომერი 01015001820), ოლღა ოსეფაშვილი (პირადი ნომერი 01015019217), ლელა ოსეფაშვილი (პირადი ნომერი 01015017702), კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 25 მარტს 11:00 საათზე
93417/17 2022-03-10 დოდო შუბითიძე (პირადი ნომერი 42001026121) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იზოლდა პირტახია (პირადი ნომერი 42001013801), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 04.01.04.573 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94850/17 2022-03-11 მალხაზ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 01006005382) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე გალდავა (პირადი ნომერი 01017023424), ნინო ჭაჭიაშვილი (პირადი ნომერი 01010016376), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
95858/17 2022-03-14 ივანე ჩახვაშვილი (პირადი ნომერი 13001004757) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინო მეზვრიშვილი (პირადი ნომერი 36001042723), უჩა ჯიქურაშვილი (პირადი ნომერი 01111099530), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94370/17 2022-03-11 მიხეილ ზალინაშვილის (პირადი ნომერი 24001049299) წარმომადგენელი გურანდა ქურდოვანიძე (პირადი ნომერი 24001020038) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ციალა ხაჩიძის (პირადი ნომერი 01009014305) მემკვიდრე, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
78747/17 2022-02-22 ვასო ონიანი (პირადი ნომერი 01025015544) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ფოჩხიძე (პირადი ნომერი 01020007095), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 მარტს 17:00 საათზე
94638/17 2022-03-11 შპს „გრინზ ჯორჯიას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 422723459) დირექტორი მუჰამად იუსუფ შარიფ (პასპორტის ნომერი 123971855, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გრინ როკ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405464849), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
93318/17 2022-03-10 ხვიჩა წიკლაური (პირადი ნომერი 44001000164) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნონა ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 44001000374), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 23 მარტს 11:00 საათზე
92393/17 2022-03-09 შპს „დანიელის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402162798) წარმომადგენელი მეგი ქამუშაძე (პირადი ნომერი 01030014549) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კაფკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 401975065), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91282/17 2022-03-09 გვანცა მამადაშვილისა (პირადი ნომერი 01024037546) და ვახტანგ მამადაშვილის (პირადი ნომერი 01024041642) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი (პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცისმარი ჩარკვიანი (პირადი ნომერი 62007002134), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
94738/17 2022-03-11 სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204426674) დირექტორი პაატა ლომაძე (პირადი ნომერი 01008007142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „სითი ცენტრი 2“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 401991537), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91776/17 2022-03-09 მაია იჭვაიძის (პირადი ნომერი 18001018843) წარმომადგენელი გურამ ღოღობერიძე (პირადი ნომერი 61008000555) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯეოლითი“ (პირადი ნომერი 245622170), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
91556/17 2022-03-09 ჯილდა გელაშვილის (პირადი ნომერი 35001049599) წარმომადგენელი ვახტანგ დვალიშვილი (პირადი ნომერი 01021012488) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ ხელაშვილი (პირადი ნომერი 13001062039), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
93318/17 2022-03-10 ხვიჩა წიკლაური (პირადი ნომერი 44001000164) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნონა ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 44001000374), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
92601/17 2022-03-09 შპს „ჯიარ ქონების მართვა“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202460103) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა მიქაშავიძე (პირადი ნომერი 18001007050), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
68308/17 2022-02-10 ანა მუჯრიშვილი (პირადი ნომერი 31001042602) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო", ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა 2022 წლის 22 მარტს 15:00 სთ-ზე
65273/17 2022-02-08 ი.ბ.ა. „ბარნოვის II შესახვევი № 30“-ის წარმომადგენელი მზია იორდანიძე (პირადი ნომერი 01027039692) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცისანა მაისურაძე-ნარიმანიძე (პირადი ნომერი 01018003254), მარინა ხარებავა (პირადი ნომერი 01017033823), სოფიო სხულუხიას (პირადი ნომერი 01017024158) წარმომადგენელი ნინო მახარაშვილი (პირადი ნომერი 01017009377), მამუკა ხრიკული (პირადი ნომერი 01017021631), არჩილ ახალკაცისა (პირადი ნომერი 01005008288) და ვალერიან თოფურიას (პირადი ნომერი 01017010372) წარმომადგენელი ზვიად ლობჟანიძე (პირადი ნომერი 01015018184), გიორგი ნარიმანიძის (პირადი ნომერი 01018002242) სავარაუდო მემკვიდრე ცისანა მაისურაძე-ნარიმანიძე (პირადი ნომერი 01018003254), თამაზ სხულუხია (პირადი ნომერი 01017049738), ნათია სხულუხია (პირადი ნომერი 01017049737), ინეზა იამანიძე (პირადი ნომერი 01022000880) ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 მარტს 15:00 საათზე
89060/17 2022-03-04 ზინაიდა ნიკურაძის (პირადი ნომერი 35001029121) წარმომადგენლები ბელა ბერაძე (პირადი ნომერი 35001002409) და ლევან შათირიშვილი (პირადი ნომერი 35001025404) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ვახტანგ შენგელია (პირადი ნომერი 37001035969), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
90676/17 2022-03-07 ჟანა მარქარიანის (პირადი ნომერი 01019056213) წარმომადგენელი ლუხუმ დიდებაშვილი (პირადი ნომერი 31001023256) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მურთაზ ჩქარეული (პირადი ნომერი 44001002961), ბორის ელოშვილი (პირადი ნომერი 01019031593), ციალა ალიბეგაშვილი (პირადი ნომერი 44001001657), კახა ელოშვილი (პირადი ნომერი 44001000211), კაკო ელოშვილი (პირადი ნომერი 44001000989), თეიმურაზ ელოშვილი (პირადი ნომერი 44001003881), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
90331/17 2022-03-07 ლალი ზარიძე (პირადი ნომერი 01019038219) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მეგი ზარიძე (პირადი ნომერი 01019019159), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583005/17; 27335/17 (19.01.2022) 2021-12-20 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), მისი წარმომადგენელი ელიზა პავლიაშვილი (პირადი ნომერი 59001032485), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 16 მარტს 17:00 სთ-ზე
90631/17 2022-03-07 მარინე გუჯეჯიანის (პირადი ნომერი 12001041165) წარმომადგენელი ნინო თურმანიძე (პირადი ნომერი 59001003209) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა ძნელაძე (პირადი ნომერი: 01024038157), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87327/17 2022-03-02 სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204426674) დირექტორი პაატა ლომაძე (პირადი ნომერი 01008007142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „სითი ცენტრი 2“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 401991537), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87475/17 2022-03-02 სარდარხან გუსეინოვის (პირადი ნომერი 10001008073) წარმომადგენელი ვახტანგ კვანტალიანი (პირადი ნომერი 60001053403) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; საბა ანთია (პირადი ნომერი 62001041227), მიხეილ მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 01024020713), თენგიზ ანთია (პირადი ნომერი 62001001944), ზაგიტ გუსეინოვ (პასპორტის ნომერი 71 0972502 რუსეთის ფედერაცია), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
85807/17 2022-03-01 ლამარა მჭედლიშვილის (პირადი ნომერი 01024034506) წარმომადგენელი მარიამ ბუაძე (პირადი ნომერი 01008053619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო გრინევსკაია (პირადი ნომერი 01008017580), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
52232/17; 58559/17 (02.02.2022) 2022-01-28 ინგა გურგენიძის (პირადი ნომერი 01017036293) წარმომადგენლი თეონა კუპრეიშვილი (პირადი ნომერი 01009010864) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „მთაწმინდელების“ თავმჯდომარე ვახტანგ ჩხეიძე (პირადი ნომერი 01017011613), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 მარტს 11:00 საათზე
88874/17 2022-03-04 გოჩა აბესაძე (პირადი ნომერი 01013013476) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გელა ტაველიშვილი (პირადი ნომერი 36001025329), რომანი ტაველიშვილი (პირადი ნომერი 36001033603), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
55814/17 2022-01-31 ზაალ ნამგალაძე (პირადი ნომერი 35001073992) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ლომსაძე (პირადი ნომერი 35001068161), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
85918/17 2022-03-01 ლაშა სეფერთელაძე (პირადი ნომერი: 61001061564) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ელზურო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402004353 ), ლევ მირლას (პასპორტის ნომერი: AJ434959; კანადა), ვიოლა მირლას (პასპორტის ნომერი: AJ434918, კანადა), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
84590/17 2022-02-28 მეგი ქერდიყოშვილის (პირადი ნომერი 24001043422) წარმომადგენელი რევაზ გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001001547) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე ოთიაშვილი (პირადი ნომერი 59001107212), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87905/17 2022-03-02 მალხაზ ამბარდნიშვილის (პირადი ნომერი 36001005293) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქვლივიძე (პირადი ნომერი 36001010903), ოთარ ქვლივიძე (პირადი ნომერი 36001034433), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
89069/17 2022-03-04 ნიკოლოზ ჭკვიანიშვილი (პირადი ნომერი 01006012893) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბახტიარ ემინოვი (პირადი ნომერი: 28001000568), ლალი წერეთელი (პირადი ნომერი: 01011062763), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
84439/17 2022-02-28 ირინა დალალიშვილისა (პირადი ნომერი 11001026008) და ლამარა გავვას (პირადი ნომერი 11001017122) წარმომადგენლები ქეთევან ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01024078490) და საბა დალალიშვილი (პირადი ნომერი 11001031278) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ვიქტორია გავვა (პირადი ნომერი 01026002731), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83172/17 2022-02-25 გიორგი ქურდაძე (პირადი ნომერი 01011009273) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „რეგი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405130665), ამხანაგობა „ჩიტაძის ქუჩის №9“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
87048/17 2022-03-02 ნათელა მგელაძის (პირადი ნომერი 01012025556) წარმომადგენელი მელანია ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 33001044955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახაბერ დარასელია (პირადი ნომერი 19001010305), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81840/17 2022-02-24 გულნარა გოცირიძის (პირადი ნომერი 01012002233) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იამზე ტიგინაშვილი (პირადი ნომერი 36001001302), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
58390/17 2022-02-02 კუკური ნემსწვერიძე (პირადი ნომერი 49001007053) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანზორ ახვლედიანი (პირადი ნომერი 49001009360), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
85129/17 2022-02-28 გივი მაისურაძე (პირადი ნომერი 35001014793) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლილი ბატიაშვილი (პირადი ნომერი 25001038576), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83782/17 2022-02-25 დავით მოწყობილის (პირადი ნომერი - 61004005280) წარმომადგენელი მაყვალა მოწყობილი (პირადი ნომერი - 61004000129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანული შაქარიშვილი (პირადი ნომერი 61004033246), ირინა ბრაინინა (პასპორტის ნომერი 75 9336605, რუსეთის მოქალაქე), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 16 მარტს 15:00 სთ-ზე
81709/17 2022-02-24 შპს „გორის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 217888668) წარმომადგენელი მთვარისა მჭედლიძე-კვირიაშვილი (პირადი ნომერი 13001002687) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81675/17 2022-02-24 სილვა მდივანი (პირადი ნომერი 01013021913) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ფიცხელაური (პირადი ნომერი 01013015066), მარინა ნინიძე-ფიცხელაური (პირადი ნომერი 01013007977), ეკატერინე ფიცხელაური (პირადი ნომერი 01013022888), სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
74163/17 2022-02-17 ლელა ფარადაშვილი (პირადი ნომერი 01027046836) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პირამიდ რეალთი ოფ თბილისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406240786), დარეჯან ფარადაშვილი (პირადი ნომერი 01011000737), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 10 მარტს, 15:00 სთ-ზე
82769/17 2022-02-25 გიორგი ქარაზანიშვილის (პირადი ნომერი 01024026341) წარმომადგენელი ილია გოგსაძე (პირადი ნომერი 54001010234) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ კოდელაშვილი (პირადი ნომერი 12001044864), ცისნამი გარსევანიშვილი (პირადი ნომერი 12001020788), ემზარ სუქიაშვილი (პირადი ნომერი 12001058599), ნათელა ხიზამბარელი (პირადი ნომერი 12001023888), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
84970/17 2022-02-28 ნანა დორეული (პირადი ნომერი 12001093111) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მალხაზ ეპიტაშვილი (პირადი ნომერი 12001027409), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83926/17 2022-02-25 თორნიკე მაყაშვილი (პირადი ნომერი 01019083096) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯანგულ მელქაძე (პირადი ნომერი 31001008127), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77445/17 2022-02-21 ანზორ ლაზარაშვილის (პირადი ნომერი 12001006857) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სვეტლანა ლოგვინენკო (პირადი ნომერი 12001068342), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
82238/17 2022-02-24 თინათინ შურღაიას (პირადი ნომერი 01011002946) წარმომადგენელი ანნა მარია ხოდელი (პირადი ნომერი 01024026459) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით თუხარელი (პირადი ნომერი 31001020292), მეგი ჩიხლაძე (პირადი ნომერი 31001025247), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
82139/17 2022-02-24 მანანა ხინკილაძის (პირადი ნომერი 61001014046) და იოსებ ხინკილაძის (პირადი ნომერი 61001003692) წარმომადგენელი ოთარ ხინკილაძე (პირადი ნომერი 61001002384) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მალხაზ გორგილაძე (პირადი ნომერი 61006037024), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80600/17 2022-02-23 რევაზ სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01019009799) წარმომადგენელი ელენე დავითაშვილი (პირადი ნომერი 22001024229) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „შხარა 91“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204958554), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81419/17 2022-02-24 ლევან მესხი (პირადი ნომერი 01018002927), მარინა ბეჟიტაძე (პირადი ნომერი 01018006702) და ქრისტინე გოგიშვილი (პირადი ნომერი 01017019010) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; როსტისლავ პრილიპკო (პირადი ნომერი 01017015355), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81488/17 2022-02-24 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286), ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81354/17 2022-02-24 ირაკლი ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 12004000224) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იზოლდა ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 12001064636), სს „საქართველოს აგრო-ბიზნეს ბანკის“ უფლებამონაცვლე სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
81666/17 2022-02-24 გია ვაჩნაძის (პირადი ნომერი 33001063102) წარმომადგენელი რევაზ გობრონიძე (პირადი ნომერი 33001025016) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზევარ სალუქვაძე (პირადი ნომერი 33001054493), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77599/17 2022-02-21 რამაზ ორკოდაშვილის (პირადი ნომერი 20001009633) წარმომადგენელი ნაზი სუმბაძე (პირადი ნომერი 20001028188) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ორკოდაშვილი (პირადი ნომერი 20001066736), ნანა გელაშვილი (პირადი ნომერი 13001009503), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
78253/17 2022-02-22 სიმონ წიკლაურის (პირადი ნომერი 24001023242) წარმომადგენელი ელისო ბუთხუზი (პირადი ნომერი 01003013056) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ ხორგუაშვილი (პირადი ნომერი 24001034408), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83782/17 2022-02-25 დავით მოწყობილის (პირადი ნომერი - 61004005280) წარმომადგენელი მაყვალა მოწყობილი (პირადი ნომერი - 61004000129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანული შაქარიშვილი (პირადი ნომერი 61004033246), ირინა ბრაინინა (პასპორტის ნომერი 75 9336605, რუსეთის მოქალაქე), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77601/17 2022-02-21 გიორგი ჩხეიძე (პირადი ნომერი 01020016075) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა სხირტლაძე (პირადი ნომერი 01020003860) და სერგო ცანავა (პირადი ნომერი 01010005744), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80026/17 2022-02-23 პეტრე გრძელიშვილის (პირადი ნომერი 38001022313) წარმომადგენელი ნანა ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 38001024553) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზვიად გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 38001047570), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80983/17 2022-02-23 მაია ჩაჩანიძის (პირადი ნომერი 01017035720) წარმომადგენელი თათია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 01011089684) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ სულხანიშვილი (პირადი ნომერი 01017027135), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
83049/17 2022-02-25 ანრი გაბაიძის (პირადი ნომერი 61006078310) წარმომადგენელი გულიკო ქოქოლაძე (პირადი ნომერი 61006055791) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
79889/17 2022-02-23 ალბერტ ყველაშვილის (პირადი ნომერი 24001038078) წარმომადგენელი გურანდა ქურდოვანიძე (პირადი ნომერი 24001020038) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გვანცა ყველაშვილი (პირადი ნომერი 24001013152), გელა ყველაშვილი (პირადი ნომერი 24001027419), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
78548/17 2022-02-22 ნატო ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019007566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ სეთურიძე (პირადი ნომერი 16001007474), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
78275/17 2022-02-22 შალვა გელენიძე (პირადი ნომერი 01027024818) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცოტნე ქუთელია (პირადი ნომერი - 51001028755), გიორგი ქუთელია (პირადი ნომერი 01019076239), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80404/17 2022-02-23 სერგო ბით-სარგის (პირადი ნომერი 01017009275) წარმომადგენელი ლევან ყანდაშვილი (პირადი ნომერი 01017017337) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიანა ასატუროვა (პირადი ნომერი 01017048640), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77106/17 2022-02-21 მაია მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 01024003355) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით უნდილაშვილი (პირადი ნომერი 16001006678), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
78057/17 2022-02-22 გერასიმე ფილიევის (პირადი ნომერი 01021010382) წარმომადგენელი მაია გომელაური (პირადი ნომერი 35001062604) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალლა გიგოლაევა (პირადი ნომერი 25001009488), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
82096/17 2022-02-24 ნინო ბეჟანიშვილი (პირადი ნომერი 20001012170) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), სიმონ გიგოლაშვილი (პირადი ნომერი 01003005563), ნიკოლოზ გიგოლაშვილის კანონიერი წარმომადგენლები სიმონ გიგოლაშვილი (პირადი ნომერი 01003005563) და ნინო ბეჟანიშვილი (პირადი ნომერი 20001012170), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80068/17 2022-02-23 ნოდარ მამუჩაშვილის (პირადი ნომერი 31001024664) წარმომადგენელი მერაბ მამუჩაშვილი (პირადი ნომერი 31001009625) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ოლია მამუჩაშვილი (პირადი ნომერი 31001024658), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
34394/17 2021-11-21 რკ „სპარტაკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 429652262) წარმომადგენელი მაია ალანია (პირადი ნომერი 01024015885) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გოლდენ ჰარვესტი“ (საიდენტიფიკციო ნომერი 406323027), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 4 მარტს 14:00 საათზე
77633/17 2022-02-21 მიხეილ გელდიაშვილის (პირადი ნომერი 08001002292) წარმომადგენელი ნაზი სუმბაძე (პირადი ნომერი 20001028188) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გელდიაშვილი (პირადი ნომერი 08001014605), ედიშერ გელდიაშვილის (პირადი ნომერი 20001022118) უფლებამონაცვლე, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77477/17 2022-02-21 ოთარ ბორძიკიძის (პასპორტის ნომერი 76 3883654) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არსენა ბორძიკიძე (პირადი ნომერი 08001004455), მაია ბორძიკიძე (პირადი ნომერი 08001007331), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
80497/17 2022-02-23 ანრი გაბაიძის (პირადი ნომერი 61006078310) წარმომადგენელი გულიკო ქოქოლაძე (პირადი ნომერი 61006055791) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუბენ ანისიმოვი (პირადი ნომერი 01029009849), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77631/17 2022-02-21 შპს „აჭარის აქტივების მართვის კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245399135) დირექტორი ნათია პატარაია (პირადი ნომერი 61001087885) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „სარემონტო-სამშენებლო სამმართველო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245386363), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77236/17 2022-02-21 მზევინარ თენიეშვილი (პირადი ნომერი 33001055969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა ღლონტი (პირადი ნომერი 33001062589), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
75707/17 2022-02-18 ვიქტორ კელაურიძის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 45 19 337510) წარმომადგენელი თენგიზ დონაძე (პირადი ნომერი 01009003486) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ფრუიძე (პირადი ნომერი 01007014048), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
75604/17 2022-02-18 სესილი ხაჩირაშვილი (პირადი ნომერი 16001025803) წარმომადგენელი ქეთევან კემულარია (პირადი ნომერი 01011063485) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სერგო ისაშვილი (პირადი ნომერი 16001006991), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
75713/17 2022-02-18 ვიქტორ კელაურიძის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 45 19 337510) წარმომადგენელი თენგიზ დონაძე (პირადი ნომერი 01009003486) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ფრუიძე (პირადი ნომერი 01007014048), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
77091/17 2022-02-21 სოფიო შელერის (პირადი ნომერი 01024008363) წარმომადგენელი მაია მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 01024003355) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დათო გოგრიაშვილი (პირადი ნომერი 31001006314), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
72530/17 2022-02-15 ვენერა მაზანიშვილი (პირადი ნომერი 35001099407) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე მაღრაძე (პირადი ნომერი 01601123180), კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 7 მარტს 15:00 სთ-ზე
76270/17 2022-02-18 ალექსანდრე მღვდლიაშვილის (პირადი ნომერი 13001054970) წარმომადგენელი ბელა ხვიბლიანი (პირადი ნომერი 62007010404) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ასმათ ქიტიაშვილი (პირადი ნომერი 01001014075), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
75505/17 2022-02-18 ზაზა ბაიდაური (პირადი ნომერი 24001034676) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი თაბუაშვილი (პირადი ნომერი 24001015610), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
74080/17 2022-02-17 ლომარ კობიაშვილი (პირადი ნომერი 01017004096) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუგზარ ბარათაშვილი (პირადი ნომერი 01013016907), კონსტანტინე ართმელაძე (პირადი ნომერი 01024027129), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
74535/17 2022-02-17 გასან ნურმამედოვი (პირადი ნომერი 28001049164) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კნიაზ ნურმამედოვი (პირადი ნომერი 28001016943), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
69304/17 2022-02-11 ზურაბ დიდიშვილის (პირადი ნომერი 01008008084) წარმომადგენელი სოფიო ნადირაძე (პირადი ნომერი 01024039911) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „აკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404983791), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
72704/17 2022-02-16 მარიამ სურგულაძის (პირადი ნომერი 01026004306) წარმომადგენელი მამუკა სცვიტარიძე (პირადი ნომერი 01010000499) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ტარიელ კვიციანი (პირადი ნომერი 01006002618), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
74163/17 2022-02-17 ლელა ფარადაშვილი (პირადი ნომერი 01027046836) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პირამიდ რეალთი ოფ თბილისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406240786), დარეჯან ფარადაშვილი (პირადი ნომერი 01011000737), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70956/17 2022-02-14 აზნივ შირინიანის (პასპორტის ნომერი 1510 924812), სამველ შირინიანის (პასპორტის ნომერი 07 08 167235), გევორგ შირინიანის (დაბ. 12.02.2007 წ.) კანონიერი წარმომადგენლის აზნივ შირინიანის (პასპორტის ნომერი 1510 924812) და ლეილი შირინიანის (პასპორტის ნომერი 07 19 578515) წარმომადგენელი ვასილ ბალახაძე (პირადი ნომერი 07001005171) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არმენ შირინიანი (პასპორტის ნომერი 65№3325319), ვარსენიკ შირინიანი (პირადი ნომერი 07001027954), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
73800/17 2022-02-16 გოჩა გაბრიჩიძის (პირადი ნომერი 60001110838) წარმომადგენელი ირმა აბჟანდაძე (პირადი ნომერი 60001068361) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ტურაბელიძე (პირადი ნომერი 60001085064), ნათია ყვავაძე (პირადი ნომერი 60001066235), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
73993/17, 74617/17 2022-02-17 გურამ ბიბილაშვილის (პირადი ნომერი 01008011476) წარმომადგენელი ვასილ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01031003582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო იაშვილი (პირადი ნომერი 01024002165), კახაბერ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01024018480), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
72340/17 2022-02-15 ხათუნა ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 01022011696) წარმომადგენელი როინ მოსეშვილი (პირადი ნომერი 35001049621) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, გია ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 40001000150), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70592/17 2022-02-14 ბესარიონი იოსებაშვილის (პირადი ნომერი 08001002658) წარმომადგენელი გოდერძი იოსებაშვილი (პირადი ნომერი 08001024977) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელგუჯა მარუქაშვილი (პირადი ნომერი 08001007942), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70325/17 2022-02-14 აკაკი მიქაძე (პირადი ნომერი 01018002106) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“( საიდენტიფიკაციო ნომერი 405007200), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
72724/17 2022-02-16 სს „ორბის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 224617902) წარმომადგენელი თინათინ ბიწაძე (პირადი ნომერი 01019048902) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, თამაზ მამულაშვილი (პირადი ნომერი 08001028129), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
71665/17 2022-02-15 დავით მაჩაიძე (პირადი ნომერი 35001019411) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი მაჩაიძე (პირადი ნომერი 35001128233), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
72530/17 2022-02-15 ვენერა მაზანიშვილი (პირადი ნომერი 35001099407) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე მაღრაძე (პირადი ნომერი 01601123180), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70386/17 2022-02-14 ხათუნა დანელია (პირადი ნომერი 01024047270) და ნინო დანელია (პირადი ნომერი 01024024760) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნონია ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 12001071099), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
11883/17 2022-01-13 შპს „საქართველოს აგროსამრეწველო ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204463044) წარმომადგენელი ნინო კეკენაძე (პირადი ნომერი 01026001651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 28 თებერვალს 16:00 საათზე
67721/17 2022-02-10 რაგიფ აბბასოვის (პირადი ნომერი 28001004599) წარმომადგენელი ნანი აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 28001035786) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზამინა ამიროვა (პირადი ნომერი 28001034775), ქვემო ქართლის რეგიონულ ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 2 მარტს 11:00 საათზე
66091/17 2022-02-09 ეკატერინე ტოროშელიძე (პირადი ნომერი 01014005513) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ თაბუკაშვილი (პირადი ნომერი 01034003462), იმერეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 36.14.37.257 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
71532/17 2022-02-15 ფოსან უმბათოვი (პირადი ნომერი 25001011316) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქამილ ქოსაევი (პირადი ნომერი 25001012827), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70500/17 2022-02-14 ლევან მექუდიშვილის (პირადი ნომერი 08001005957) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 25 თებერვალს, 15:00 საათზე
66448/17 2022-02-09 კონსტანტინე ღოღელიანი (პირადი ნომერი 36001031860) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე შიოლაშვილი (პირადი ნომერი 36001037010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
58592/17 2022-02-02 ალიხან ორუჯოვ (პირადი ნომერი 25001046715) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაქსუმ ორუჯოვ (პირადი ნომერი 25001049408), ელნურ ორუჯოვ (პირადი ნომერი 25601051398), რაქსანა თეიმურაზოვა (პირადი ნომერი 25001049325), თაჰირ ორუჯოვ (პირადი ნომერი 25101053923), რამილ თეიმურაზოვ (პირადი ნომერი 25001049326), მარალი თეიმურაზოვა (პირადი ნომერი 25001034003), ეგანა თეიმურაზოვა (პირადი ნომერი 25001049596), ორუჯ ორუჯოვი (პირადი ნომერი 25001013843), ფარვანა ბუხდიევა (პირადი ნომერი 25001025278), იმნარ ბუხდიევი (პირადი ნომერი 25301051402), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 54.10.57.779 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
59391/17 2022-02-02 გიორგი გოგოჭურის (პირადი ნომერი 01005004745) წარმომადგენელი თეა გოგოჭური (პირადი ნომერი 01005009591) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ტარიელ გოგოჭური (პირადი ნომერი 16001024624), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
67721/17 2022-02-10 რაგიფ აბბასოვის (პირადი ნომერი 28001004599) წარმომადგენელი ნანი აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 28001035786) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზამინა ამიროვა (პირადი ნომერი 28001034775), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
70515/17 2022-02-14 ზურაბ დონაძე (პირადი ნომერი 24001027441) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით დონაძე (პირადი ნომერი 24001011471), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
67924/17 2022-02-10 ოლღა ავსაჯანიშვილის (პირადი ნომერი 44001002313) წარმომადგენლები ავთანდილ პეტრიაშვილი (პირადი ნომერი 35001027046) და მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ავთანდილ ავსაჯანიშვილი (პირადი ნომერი 44001000857), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
66720/17 2022-02-09 ლადო ყუშიტაშვილის (პირადი ნომერი 01027006357) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯიმი აჩელაშვილი (პირადი ნომერი 36001039336), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
69579/17 2022-02-11 დავით შამილაძე (პირადი ნომერი 61001029677) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ბუქს ფრომ პასთ ბათუმი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405467597), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 24 თებერვალს 11:00 საათზე
69579/17 2022-02-11 დავით შამილაძე (პირადი ნომერი 61001029677) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ბუქს ფრომ პასთ ბათუმი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405467597), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
68996/17 2022-02-11 მაია ხურციძე (პირადი ნომერი 17001012816) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ ამაღლობელი (პირადი ნომერი 01008042672), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444/17 2022-01-03 გიორგი მამუდოვის (პირადი ნომერი: 01030000995) წარმომადგენელი გურამ კალატოზიშვილი (პირადი ნომერი: 01024019249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ფელიქს ხალოი (პირადი ნომერი 01015000717), სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 24 თებერვალს 11:00 საათზე
66357/17 2022-02-09 მაყვალა ჭარაქაშვილი (პირადი ნომერი 01030007420) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნელი ჭარაქაშვილი, ოთარ ჩარექიშვილი, გიორგი ჭარაქაშვილი (პირადი ნომერი 01007004386), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
8968/17; 37381/17 (22.01.2022) 2022-01-12 ნათელა გიგაურის (პირადი ნომერი 23001010756) წარმომადგენელი გურამ ზამთარაძე (პირადი ნომერი 37001026350) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოფიო გიგაური (პირადი ნომერი 36401054287), გივი გიგაური (პირადი ნომერი 23001001356), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 22 თებერვალს 13:00 საათზე
64582/17 2022-02-08 ანზორ გონაშვილის (პირადი ნომერი 14001006477) წარმომადგენელი ნუგზარ გონაშვილი (პირადი ნომერი 14001016196) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე ღორაშვილი (დაბადებული 06.01.2012 წ.), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 52.22.31.341 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
64298/17 2022-02-08 ნათია კეთილაძე (პირადი ნომერი 61001051946) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბორის კეთილაძე (პირადი ნომერი 61006021181), მზია კეთილაძე (პირადი ნომერი 01019037565), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
65332/17 2022-02-08 ნანა საქუაშვილი (პირადი ნომერი 01005007333) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ ფირალიშვილი (პირადი ნომერი 20001062727), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
65278/17 2022-02-08 ირმა კაპანაძე (პირადი ნომერი 38001001321) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვალოდია დარბაიძე (პირადი ნომერი 38001035068), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
60499/17 2022-02-03 კობა ხულელიძე (პირადი ნომერი 16001005071) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა მოსიაშვილი (პირადი ნომერი 35001079384), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583251/17 2021-12-20 ლარისა ბოკუჩავა (პირადი ნომერი 01030030552) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა სიჭინავა (პირადი ნომერი 39001010682), ლამარა ყარაულაშვილი (პირადი ნომერი 62007009566), დარიკო ბარჯაძე (პირადი ნომერი 01030012054), ჩუღურეთს რაიონის გამგეობა, სამისამართო სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 თებერვალს 16:00 საათზე
4593/17 2022-01-10 ლეო გაბრიაძისა (პირადი ნომერი 01024018824) და ელენე ჯაფარიძის (პირადი ნომერი 65002000360) წარმომადგენელი ნუგზარ ნოზაძე (პირადი ნომერი 38001047159) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა გაბრიაძე (პირადი ნომერი 01006010811), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 თებერვალს, 14:00 საათზე
64794/17 2022-02-08 რაზი მამედოვი (პირადი ნომერი 25001031704) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სამაია სეიდოვა (პირადი ნომერი: 25001023820), ზაბით მამედოვ (პირადი ნომერი: 25001010243), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
62321/17 2022-02-04 ზურაბ ხმალაძის (პირადი ნომერი 01012009073) წარმომადგენელი მაია უსტარაშვილი (პირადი ნომერი 01030010225) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჯიყაშვილი (პირადი ნომერი 40001009591), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
63030/17 2022-02-07 ზვიად გრძელიშვილის (პირადი ნომერი 38001047570) წარმომადგენელი თეა მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 54001000648) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; პეტრე გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 38001022313), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
785/17; 595667/17 (28.12.2021) 2022-01-03 ვერა მახარაძის (პირადი ნომერი 61001045756) წარმომადგენლის მეგი ბაკურიძე (პირადი ნომერი 61006077087) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია მახარაძე (პირადი ნომერი 61001017313), თემურ მაკარაძე (პირადი ნომერი 61003007151), თეიმურაზ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001051166), ნოდარ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001050954), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 17 თებერვალს 11:00 საათზე
61559/17 2022-02-04 ავთანდილ კეჩხუაშვილის (პირადი ნომერი 59001013503) წარმომადგენელი ლევან კეჩხუაშვილი (პირადი ნომერი 59101132935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინე კოპაძე (პირადი ნომერი 59001091417), ოთარ კოპაძე (პირადი ნომერი 59001015139), თენგიზ რჩეულიშვილი (პირადი ნომერი 59001022762), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
63917/17 2022-02-07 ვალერი ნატროშვილი (პირადი ნომერი 14001004482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერსოპ ბაბოიანი (პირადი ნომერი 14001004142), ციალა ბაბოიანი (პირადი ნომერი 14001006060), კახეთის რეგიონულ ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 თებერვალს 11:00 საათზე
61903/17 2022-02-04 თეიმურაზ საბანაძე (პირადი ნომერი 01019017104) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ საბანაძე (პირადი ნომერი 01019016210), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444/17 2022-01-03 გიორგი მამუდოვის (პირადი ნომერი: 01030000995) წარმომადგენელი გურამ კალატოზიშვილი (პირადი ნომერი: 01024019249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ფელიქს ხალოი (პირადი ნომერი 01015000717), სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 21 თებერვალს 11:00 საათზე
63917/17 2022-02-07 ვალერი ნატროშვილი (პირადი ნომერი 14001004482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერსოპ ბაბოიანი (პირადი ნომერი 14001004142), ციალა ბაბოიანი (პირადი ნომერი 14001006060), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
61981/17 2022-02-04 მაკა ახალკაცი (პირადი ნომერი 01019041718) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ახალკაცი (პირადი ნომერი 01019018332), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
57151/17 2022-02-01 ალექსანდრე შაპოვალოვი (პირადი ნომერი 01030007638) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
58276/17 2022-02-02 ომარ მგელიაშვილი (პირადი ნომერი 08001029558) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; პელაგია ცოკილაური (პირადი ნომერი 35001026488), სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
58662/17 2022-02-02 შპს „ავერსი-ფარმას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 211386695) წარმომადგენელი ნინო ბაბულაიძე (პირადი ნომერი 08001029475) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და ლუკა ობოლაძე (პირადი ნომერი 01019086445), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
59527/17 2022-02-03 ნანა გვეტაძის (პირადი ნომერი: 01008023906) წარმომადგენელი ეკატერინე უჩავა (პირადი ნომერი: 53001001240) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკა ყანდინაშვილი (პირადი ნომერი: 01001029161), თორნიკე თარიმანიშვილი (პირადი ნომერი: 01019067876) და მალხაზ თოფურია (პირადი ნომერი: 01024029358), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2332/17 2022-01-05 სს ,,აქტივების მართვის კომპანიის’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 454412494) წარმომადგენელი მარიამ ხუნდაძე (პირადი ნომერი 61001074953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ცაძიკიძე (პირადი ნომერი 08001001931), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 17 თებერვალს 12:00 საათზე
57804/17 2022-02-01 ლევან ცხოვრებოვის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 75 3812220) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 45001012952), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595087/17 2021-12-28 სერგეი ვინოკუროვი (პასპორტის ნომერი FJ399888) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან სტეფნაძე (პირადი ნომერი 11001000163), დავით აიწურაძე (პირადი ნომერი 11001004769), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 14 თებერვალს, 14:00 საათზე
60413/17 2022-02-03 თინათინ ორკოშნელის (პირადი ნომერი 36001027446) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან პაპიაშვილი (პირადი ნომერი 36001023181), ომარ მაჩურიძე (პირადი ნომერი 36001027943) და ივანე ტიგინაშვილი (პირადი ნომერი 36001009922), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
53623/17 2022-01-28 ირმა ჩოხელის (პირადი ნომერი 31001024554) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი (პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ ქობულაშვილი (პირადი ნომერი 31001045864) და სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
60317/17 2022-02-03 ეკატერინე ქოჩეჩაშვილის (პირადი ნომერი 01026009748) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქვლივიძე (პირადი ნომერი 36001010903) და ოთარ ქვლივიძე (პირადი ნომერი 36001034433), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
61570/17 2022-02-04 გურამ გოგობერიშვილი (პირადი ნომერი 35001022313) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ოტიაშვილი (პირადი ნომერი 35001101626), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
59590/17 2022-02-03 ტარიელ თავაძე (პირადი ნომერი 17701035193) წარმომადგენელი იური თავაძე (პირადი ნომერი 60001086799) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეიმურაზ თურმანიძე (პირადი ნომერი 60001022641), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
55046/17 2022-01-31 ზურაბ კენჭოშვილი (პირადი ნომერი 25001043759) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაირა გულიშვილი (პირადი ნომერი 25001004438), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
40143/17 2022-01-24 გელა ივანიძე (პირადი ნომერი 01005005385), გულნაზ სააკოვა (პირადი ნომერი 01011075632) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ია ფიროსმანიშვილი (პირადი ნომერი 01011029961), ზაქრო ჯამალაშვილი (პირადი ნომერი 01011065477), მზია ღვედაშვილი (პირადი ნომერი 01011028197), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 თებერვალს 13:00 საათზე
55263/17 2022-01-31 შორენა ავალიანის (პირადი ნომერი 60001095771) წარმომადგენელი ლევან ჭელიძე (პირადი ნომერი 53001022298) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუსუდან გურგენიძე (პირადი ნომერი 01009001813), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
8968/17 2022-01-12 ნათელა გიგაურის (პირადი ნომერი 23001010756) წარმომადგენელი გურამ ზამთარაძე (პირადი ნომერი 37001026350) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოფიო გიგაური (პირადი ნომერი 36401054287), გივი გიგაური (პირადი ნომერი 23001001356), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 73.12.26.420 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
40143/17 2022-01-24 გელა ივანიძე (პირადი ნომერი 01005005385) და გულნაზ სააკოვა (პირადი ნომერი 01011075632) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ია ფიროსმანიშვილი (პირადი ნომერი 01011029961), ზაქრო ჯამალაშვილი (პირადი ნომერი 01011065477) და მზია ღვედაშვილი (პირადი ნომერი 01011028197), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
30951/17 2022-01-20 ცისანა ბირკაია (პირადი ნომერი 41001005050) -ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნატო დემეტრაძე (პირადი ნომერი 01001057614), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
54157/17 2022-01-29 ვასილ ელიზბარაშვილის (პირადი ნომერი 13001005718) წარმომადგენელი მეგი ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01019006984) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ქუმსიაშვილი (პირადი ნომერი 01017021523), რომან ბერუაშვილი (პირადი ნომერი 01017005185), ბორის გვარჯალაძე (პირადი ნომერი 01017017275), ნუნუ ბახტაძე (პირადი ნომერი 01017008013), გენო კობახიძე (პირადი ნომერი 01017009641), თამარ კალანდარიშვილი (პირადი ნომერი 01017021133), შალვა წვერაიძე (პირადი ნომერი 01008013918), სიმონ პაკაცოშვილის (პირადი ნომერი 01017038043) მემკვიდრე, რუსუდან ავალიანი (პირადი ნომერი 01024025020), კახა ებანოიძე (პირადი ნომერი 09001001064), ჯემალ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01017005761), თინათინ ქუმსიაშვილი (პირადი ნომერი 01017032092), მარიამ სამნაშვილი (პირადი ნომერი 01017000011), სს „ჩაჩავას კლინიკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 203827608), ვალერიან ზურაშვილი (პირადი ნომერი 45001008311), ლორინდა მარტინიძე (პირადი ნომერი 01024005708), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
53323/17 2022-01-28 ნაილი ხაჭაპურიძე (პირადი ნომერი 55001008449) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „აგრო ვესტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 444960936) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
52797/17 2022-01-28 ზურაბ მირიანაშვილის (პირადი ნომერი 01025017790) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა სიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01007000261), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599872/17; 599873/17 (31.12.2021); 599874/17 (31.12.2021); 2504/17 (05.01.2022); 2538/17 (05.01.2022); 15412/17 (14.01.2022) 2021-12-31 ალექსანდრე სამხარაძის (პირადი ნომერი 01005024881) წარმომადგენელი ინგა შარაშენიძე (პირადი ნომერი 01005004681) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელისაბედ შახბაზოვა (პირადი ნომერი 01002015889), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 თებერვალს 12:00 საათზე
50788/17 2022-01-27 ვალერიან კვაჭანტირაძე (პირადი ნომერი 01011013949) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კობა კვაჭანტირაძე (პირადი ნომერი 01011009016), ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 33001001214), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
56225/17 2022-01-31 შორენა შიუკაშვილის (პირადი ნომერი 20001012422) წარმომადგენელი ზურაბ რამიშვილი (პირადი ნომერი 43001030811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვერა ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 20001021487), სააქციო საზოგადოება ,,ბანკი კონსტანტა’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204542771), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
51983/17 2022-01-28 ნური ბერიძე (პირადი ნომერი 61007000538) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლელა ანუშიძე (პირადი ნომერი 61006064421), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
45542/17 2022-01-25 იმრან შაბანოვ (პირადი ნომერი 25001007533) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რაფიგ აჯიევი (პირადი ნომერი 25001007661), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 54.10.62.144 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
32152/17; 33705/17 (21.01.2022) 2022-01-20 ნატო ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01005031029), მარიამ მედულაშვილი (პირადი ნომერი 01005043780) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 თებერვალს 11:00 საათზე
570912/17 2021-12-10 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) დირექტორის დავით მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001597) წარმომადგენელი ეკა კახიანი (პირადი ნომერი 01024007881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556), ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 9 თებერვალს 11:00 საათზე
46220/17 2022-01-25 ნატო გარუჩავას (პირადი ნომერი 01013009906) წარმომადგენელი გოჩა გარუჩავა (პირადი ნომერი 01013010116) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მოშე მირილაშვილი (პირადი ნომერი 012170646030), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
49694/17 2022-01-27 ნათელა ლეკიშვილი (პირადი ნომერი 35001088983) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინა ლეკიშვილი (პირადი ნომერი 47001003492), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
39971/17 2022-01-24 თამარ ცირეკიძის (პირადი ნომერი 01026001477) წარმომადგენელი პლატონ ნოზაძე (პირადი ნომერი 01026002611) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 01008047464), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 84.20.34.744 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593192/17 2021-12-27 რუსუდან სარალიძე (პირადი ნომერი 18001022614) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო მაჩიტაძე (პირადი ნომერი 09001025491), ანტონ კაპანაძე (პირადი ნომერი 18001013970), თეა სამხარაძე (პირადი ნომერი 18001003806), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 8 თებერვალს 11:00 საათზე
50851/17 2022-01-27 ზეინაბ მუჩიაურის (პირადი ნომერი 01001059108) და ეთერ იორამაშვილის (პირადი ნომერი 01005020953) წარმომადგენელი სოფიო მუჩიაური (პირადი ნომერი 01002006443) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ადუაშვილი (პირადი ნომერი 36001045930), გურამ ადუაშვილი (პირადი ნომერი 36001051151), ქეთევან საფაროვი-ადუაშვილი (პირადი ნომერი 36001043333), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
45795/17 2022-01-25 ალი ისაევი (პირადი ნომერი 31001001518) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიაზ ისაევი (პირადი ნომერი 31001017644), სულთან უსუფ კიზის (პირადი ნომერი 31001014343) უფლებამონაცვლე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
45073/17 2022-01-25 ნიკოლოზ ჭიჭიკოშვილის (პირადი ნომერი 13001008242) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გივი ჭიჭიკოშვილი (პირადი ნომერი 01001083523), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 51.07.64.059 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
51798/17 2022-01-28 ანა მაჭავარიანი (პირადი ნომერი 61001054252) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხეილ ასანიძე (პირადი ნომერი 61007005380), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
48855/17 2022-01-26 გურამ ნიგურიანი (პირადი ნომერი 30001000625) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დალი ფალიანი (პირადი ნომერი 30001002039), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
50270/17 2022-01-27 მარიამ ჭალელიშვილის (პირადი ნომერი 42001027064) წარმომადგენელი მზია კობერიძე (პირადი ნომერი 01007006618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაქარია ანდრიაშვილი (პირადი ნომერი 01001056118), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
48412/17 2022-01-26 ნიკა გრიგოლაშვილის (პირადი ნომერი 31001054644) წარმომადგენელი მარინა სირბილაძე (პირადი ნომერი 31001026017) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ბიზიკაშვილი (პირადი ნომერი 16001019024), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
48272/17 2022-01-26 ეკატერინე ლოსაბერიძე (პირადი ნომერი 60002003448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი სიმსივე (პირადი ნომერი 60001122252), მერაბ ნიშნიანიძის (პირადი ნომერი 21001029450) უფლებამონაცვლე, სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
40436/17 2022-01-24 რეზო ფარცხალაძის (პირადი ნომერი 55001002253) წარმომადგენელი ავთანდილ ბუსხრიკიძე (პირადი ნომერი 60003011161) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ცაგარეიშვილი (პირადი ნომერი 55001016513), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
41759/17 2022-01-24 ვლადიმერ ბექაური (პირადი ნომერი 01005015336) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამალია ყარმაზანაშვილის (პირადი ნომერი 16001013815) და ლილი ელოშვილის (პირადი ნომერი 16001028668) უფლებამონაცვლეები, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
47978/17 2022-01-26 დავით დავითაშვილის (პირადი ნომერი 20001006850) წარმომადგენელი გიორგი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 20001047314) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ სუმბაძე (პირადი ნომერი 20001008831), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559187/17 2021-12-02 გრიშა ბაზუაშვილის (პირადი ნომერი 06001001603) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯიჯიელ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405201473), გურიის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 10 თებერვალს, 13:00 საათზე
45254/17 2022-01-25 გელა დიაკონაშვილის (პირადი ნომერი 59001074176) წარმომადგენელი ალექსი დიაკონაშვილი (პირადი ნომერი 59001096926) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ახალი მიტარბი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205229126), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578957/17 2021-12-16 შპს „NEXT LEAGUE PVT“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404421773) წარმომადგენელი თათია ვარსიმაშვილი (პირადი ნომერი 01011089997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმედი ხარჩილავა (პირადი ნომერი 51001002814), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 თებერვალს 14:00 საათზე
28178/17 2022-01-20 ქეთევან მუჯირი (პირადი ნომერი 33001033157) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გურიის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 4 თებერვალს, 15:00 საათზე
47451/17 2022-01-26 დომენტი სალთხუციშვილის (პირადი ნომერი 12001061040) წარმომადგენლები ალექსანდრე კობაიძე (პირადი ნომერი 35001060231) და მირანდა შალამბერიძე (პირადი ნომერი 17001030744) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლია სალთხუციშვილი (პირადი ნომერი 12001073384), ხათუნა სალთხუციშვილი (პირადი ნომერი 12001036546), ნინო სალთხუციშვილი (პირადი ნომერი 40001040293), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
44432/17 2022-01-25 თინა გაგლოშვილის (პირადი ნომერი 57001025858) წარმომადგენელი მაკა მესხი (პირადი ნომერი 57001001715) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 57001043792), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543598/17 2021-12-31 მარინა ამარიანი (პირადი ნომერი 01001020925) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯონი მანველიანი (პირადი ნომერი 01030016252), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 15 თებერვალს, 14 საათზე
589122/17 2021-12-23 შპს „ცხრაწყარო-2007“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226164147) დირექტორი ნინო მერაბიშვილი (პირადი ნომერი 01008004451) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაშელეიშვილი (პირადი ნომერი 01008033016), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 თებერვალს 12:00 საათზე
574146/17 2021-12-13 შპს „მირექს ბილდინგ ქონსთრანშენის“ წარმომადგენელი ნინო სურმავა - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კრისტალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908988), შპს „ბარაკონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908835), შპს „ორი გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405280798), შპს „რეალ ფროფერთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404577016), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 4 თებერვალს, 12:00 საათზე
33705/17 2022-01-21 მარიამ მედულაშვილი (პირადი ნომერი 01005043780) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნატო ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01005031029), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
33029/17 2022-01-21 რამაზ ჟღენტისა (პირადი ნომერი 01024004944) და თემურ ჟღენტის (პირადი ნომერი 01008000458) წარმომადგენელი მეგი ბაკურიძე (პირადი ნომერი 61006077087) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გურამ ჟღენტი (პირადი ნომერი 61001003066), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
42669/17 2022-01-24 ლალი მამამთავრიშვილი (პირადი ნომერი 01035000792) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა კირთაძე (პირადი ნომერი 01026008957), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 71.64.71.591 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599680/17 2021-12-30 გია ბოლქვაძე (პირადი ნომერი: 61009000448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ანტიქ ბარ-რესტორანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404549574), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 2 თებერვალს, 17:00 საათზე
26715/17 2022-01-18 ირინე მიქაბერიძის (პირადი ნომერი 01005003080) წარმომადგენელი ნუნუ ჩოჩელი (პირადი ნომერი 01010012506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა კობახიძე (პირადი ნომერი 01026003289), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
35554/17 2022-01-21 დალი მაჭავარიანის (პირადი ნომერი 01017025236) და ზურაბ მაჭავარიანის (პირადი ნომერი 01017028170) წარმომადგენლები ხათუნა გიორგაძე (პირადი ნომერი 01011070302) და ლალი აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 38001004204) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; დავით სილაგაძე (პირადი ნომერი 01017021146), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
36225/17 2022-01-21 ლია გიქოშვილი (პირადი ნომერი 47001011201) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ მეკეიძე (პირადი ნომერი 47001033181), ზურაბ მეკეიძე (პირადი ნომერი 47001041930), მაკა მეკეიძე (პირადი ნომერი 47001036068), ნონა მეკეიძე (პირადი ნომერი 47001027631), ფატიმა მეკეიძე (პირადი ნომერი 47001017680), მარო ზუმბაძის (პირადი ნომერი: 47001015171) უფლებამონაცვლე, ვალერი ზუმბაძე (პირადი ნომერი 47001006411), გიორგი კურტანიძე (პირადი ნომერი 47001008084), „ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია (საქართველო)“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204992785), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
34394/17 2022-01-21 რკ „სპარტაკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 429652262) წარმომადგენელი მაია ალანია (პირადი ნომერი 01024015885) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გოლდენ ჰარვესტი“ (საიდენტიფიკციო ნომერი 406323027), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
25797/17 2022-01-18 ნინო მიქაბერიძე (პირადი ნომერი 35001019811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკა ჩხაპელია (პირადი ნომერი 51001027916), ზინაიდა ჭელიძე (პირადი ნომერი 33001046986), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
22402/17 2022-01-18 ქეთევან ბურდულის (პირადი ნომერი 16001015701) წარმომადგენელი ჯუნა ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 12001094134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჩხატარაშვილი (პირადი ნომერი 16001015706), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
31684/17 2022-01-20 ლალი გერლიანი (პირადი ნომერი 62004013980) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან თხელიძე (პირადი ნომერი 01001004907), ექვთიმია ანგელიდუს (პასპორტის ნომერი AH0737886), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
27335/17 2022-01-19 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596905/17 2021-12-29 თეა შანყულაშვილის (პირადი ნომერი 13001003174) წარმომადგენელი მინდია შეთეკაური (პირადი ნომერი 01001020982) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ქართლის“ თავმჯდომარე მაია ბენაშვილი (პირადი ნომერი 01003020712), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 8 თებერვალს, 11:00 საათზე
27335/17 2022-01-19 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 15 თებერვალს, 14:00 საათზე
25113/17 2022-01-18 შპს ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404401438) წარმომადგენელი ანანდ ჰარიდას ოლანკის (პასპორტის ნომერი M2081580) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე აბუსერიძე (პირადი ნომერი 61004004831), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
22397/17 2022-01-18 გაიოზ დარსაძე (პირადი ნომერი 01024002654) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ტერეზა დარსაძე (პირადი ნომერი 01024018350), დავით კუპრაშვილი (პირადი ნომერი 01024004978), ზაზა გაგნიძე (პირადი ნომერი 01024011803), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
27446/17 2022-01-19 ავთანდილ ბრეგვაძე (პირადი ნომერი 01030046381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იური ბრეგვაძე (პირადი ნომერი 01011061821), ლეილა ბრეგვაძე (პირადი ნომერი 01030014777), თამაზ გონაძის (პირადი ნომერი 01009004469) მემკვიდრე, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
31384/17 2022-01-20 კობა ჯირაშვილი (პირადი ნომერი 01030003991) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ჯირაშვილი (პირადი ნომერი 01030046270), დალი ახალბედაშვილი (პირადი ნომერი 01034004554), ნონა ახალბედაშვილი (პირადი ნომერი 01034004553), სამისამართო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600694/17 2021-12-31 შორენა ცინცაძე (პირადი ნომერი 61006008372) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 61004048967), ირაკლი ჯაფარიძე (პირადი ნომერი 61001034840), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის პირველ თებერვალს, 12:30 საათზე
29120/17 2022-01-20 ზაურ ქობელაშვილის (პირადი ნომერი 31001019453) წარმომადგენელი ელისო ბუთხუზი (პირადი ნომერი 01003013056) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ცისკარა ბოკუჩავა (პირადი ნომერი 01025014821), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
32152/17 2022-01-20 ნატო ქავთარაძე (პირადი ნომერი 01005031029) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ მედულაშვილი (პირადი ნომერი 01005043780), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
26259/17 2022-01-18 ივანე ეცეტაძე (პირადი ნომერი 01020013859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მადონა გულიაშვილი (პირადი ნომერი 01019039913), იამზე ეცეტაძე (პირადი ნომერი 01020002280), გიორგი ჩიტაძე (პირადი ნომერი 01009014854), თინა ზაუტაშვილი (პირადი ნომერი 22001018326), ნინო სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01001064385), ნინო ფედოროვი (პირადი ნომერი 12001058291), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 9 თებერვალს, 12:00 საათზე
25685/17 2022-01-18 ლალი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01011008489) წარმომადგენელი ალექსი გაბუნია (პირადი ნომერი 01011018518) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ ლოხიშვილი (პირადი ნომერი 01027017833), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
29486/17 2022-01-20 თეიმურაზ წითლაურის (პირადი ნომერი 24001044264) წარმომადგენელი მარგალიტა წითლაური (პირადი ნომერი 24001041969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზინელი წითულაური (პირადი ნომერი 01025020558), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
26855/17 2022-01-18 თამარ გოგოჭურის (პირადი ნომერი 40001028299) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა გოქსაძე (პირადი ნომერი 36001011355), სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
26259/17 2022-01-18 ივანე ეცეტაძე (პირადი ნომერი 01020013859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მადონა გულიაშვილი (პირადი ნომერი 01019039913), იამზე ეცეტაძე (პირადი ნომერი 01020002280), გიორგი ჩიტაძე (პირადი ნომერი 01009014854), თინა ზაუტაშვილი (პირადი ნომერი 22001018326), ნინო სიხარულიძე (პირადი ნომერი 01001064385), ნინო ფედოროვი (პირადი ნომერი 12001058291), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
28974/17 2022-01-20 თეიმურაზ ლეკვეიშვილის (პირადი ნომერი 01003011896) წარმომადგენელი სოფიკო მენაბდიშვილი (პირადი ნომერი 01001070901) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გერტა ლეკვეიშვილი (პირადი ნომერი 01003005238), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
534300/17 2021-11-16 რობინზონ პაპიძე (პირადი ნომერი 60001011054) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ როსტომაშვილი (პირადი ნომერი 01025018614), გიორგი ღუდუშაურის (პირადი ნომერი 31001031736) უფლებამონაცვლე(ები), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
7524/17; 24613/17 (18.01.2022) 2022-01-11 ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418), იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417), ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 2 თებერვალს, 12:00 საათზე
23681/17 2022-01-18 სერგი გურგენიშვილის (პირადი ნომერი 13001033247) წარმომადგენელი ირინა ფირცხალავა (პირადი ნომერი 02001002699) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ მამფორია (პირადი ნომერი 39001003686), ალექსანდრე დადიანიძე (პირადი ნომერი 01022010690), თემურ შარიქაძე (პირადი ნომერი 01022014050), ირინე ივანიძე (პირადი ნომერი 01022012007), ლერა მიანიამშევი (პირადი ნომერი 52001012548), ნონა კობერიძე (პირადი ნომერი 59001107536), სულიკო ბერიძე (პირადი ნომერი 01021008607), დალი ჭოლარია (პირადი ნომერი 19001098966), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599680/17 2021-12-30 გია ბოლქვაძე (პირადი ნომერი: 61009000448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ანტიქ ბარ-რესტორანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404549574), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 26 იანვარს, 17:00 საათზე
24613/17 2022-01-18 ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418), იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
15593/17 2022-01-14 ლუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 31001009709) წარმომადგენელი ალბერტ მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 31001012619) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გელა ბურდული (პირადი ნომერი 44001000312) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 412670097), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583251/17 2021-12-20 ლარისა ბოკუჩავა (პირადი ნომერი 01030030552) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა სიჭინავა (პირადი ნომერი 39001010682), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჩუღურეთს რაიონის გამგეობა, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 3 თებერვალს, 11:00 საათზე
318224/17 2017-06-27 ანა ქავთარაძის (პირადი ნომერი 01026017104) წარმომადგენელი მაია ყანადაშვილი (პირადი ნომერი 01019012253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯაბა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004472), ეკა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004774), ფატიმა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01025006113), მარინე შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004926), ეთერ შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01006009986), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 31 იანვარს, 12:00 საათზე
16472/17 2022-01-14 დიმიტრი ალექსიძე (პირადი ნომერი 01008010678) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლია სამხარაძე-ზენდერი (პირადი ნომერი 01006009664), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
14095/17 2022-01-13 ცირა ბუძიშვილის (პასპორტის ნომერი 90 02 233155) წარმომადგენელი ციური ჯეირანაშვილი (პირადი ნომერი 01030001821) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაზა ლომიძე (პირადი ნომერი 57001042613), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
15626/17 2022-01-14 რახელ ხენის (პირადი ნომერი 65018000569) წარმომადგენელი მიშიკო ირემაძე (პირადი ნომერი 01901107448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მშენებელი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226112578), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
11354/17 2022-01-13 ნოდარ ლასურაშვილის (პირადი ნომერი 36001000880) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან პაპიაშვილი (პირადი ნომერი 36001023181), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
9530/17 2022-01-12 კოოპერატივ „კერკეტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405219838) გამგეობის თავმჯდომარის ქეთევან ვართანაშვილის (პირადი ნომერი 20001008719) წარმომადგენელი თამარ მეტრეველი (პირადი ნომერი 20001001361) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აკაკი ფხაკაძე (პირადი ნომერი 60001021247), მამუკა კაკაური (პირადი ნომერი 20001004701), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
15358/17 2022-01-14 ნოდარ თაზიაშვილი (პირადი ნომერი 20001022088) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დემურ შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 20001047881), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
15393/17 2022-01-14 ლერი ლაგვილავა (პირადი ნომერი 01007003006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახაბერ ელიკაშვილი (პირადი ნომერი 35001095820), ნატო მიქაბერიძე (პირადი ნომერი 18001016551), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
574146/17 2021-12-13 შპს „მირექს ბილდინგ ქონსთრანშენის“ წარმომადგენელი ნინო სურმავა - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კრისტალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908988), შპს „ბარაკონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908835), შპს „ორი გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405280798), შპს „რეალ ფროფერთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404577016), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 27 იანვარს, 12:00 საათზე
16783/17 2022-01-14 სოსო ბერიძის (პირადი ნომერი 47001027515) წარმომადგენელი კობა ბერიძე (პირადი ნომერი 47001002187) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვასილ ბერიძე (პირადი ნომერი 47001006230) და სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
6968/17 2022-01-11 გოჩა ჭიკაიძე (პირადი ნომერი 08001005688) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ია ხახუტაშვილი (პირადი ნომერი 08001007172), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
5628/17 2022-01-10 ტარიელ ზაზაძის (პირადი ნომერი 01029003575) წარმომადგენელი ოთარ ხუციშვილი (პირადი ნომერი 59001088657) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ ზაზაძე (პირადი ნომერი 59001003858), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
8489/17 2022-01-12 ელშან ახვერდიევის (პირადი ნომერი 28001031257) წარმომადგენლები კარიმ ისმაილოვი (პასპორტის ნომერი 51 № 7220055) და გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; გუსან ახვერდიევი (პირადი ნომერი 28001016937), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
11698/17 2021-12-13 სოფიო ბასილიას (პირადი ნომერი 46001004719) წარმომადგენელი გოგიტა გოგუაძე (პირადი ნომერი 46001001872) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა სურმანიძე (პირადი ნომერი 61001022743), მერი სურმანიძე (პირადი ნომერი 46001004527), გურამ სურმანიძე (პირადი ნომერი 46001005180), ია სიხარულიძე (პირადი ნომერი 46001003467) და ბახვა სურმანიძე (პირადი ნომერი 01011030853), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
580245/17 2021-12-16 შპს „საქკურორტმშენის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 211328883) დირექტორი გურამ სვანიძე (პირადი ნომერი 01001008894) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „MG Capital“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205188447), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
575202/17 2021-12-14 შპს „მშენებელი 2003“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212811965) დირექტორი ზაურ ბრეგაძე (პირადი ნომერი 60002010727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 2 თებერვალს 14 საათზე
12607/17 2022-01-13 ლევან ნადიბაიძე (პირადი ნომერი 59001004666) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ ნადიბაიძე (პირადი ნომერი 59001004647) და სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
12769/17 2022-01-13 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286) და ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
10533/17 2022-01-12 მალხაზ ჯინჭარაძის (პირადი ნომერი 60001006272) წარმომადგენელი ნუნუ ცაავა (პირადი ნომერი 60001047991) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია არჩაია (პირადი ნომერი 53001044276), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
563397/17 2021-12-06 ნარგიზ თვალიაშვილის (პირადი ნომერი 01008005027) წარმომადგენელი დავით ჩხაიძე (პირადი ნომერი 33001037848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კორნელი დარსაველიძე (პირადი ნომერი 01018005713), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
14264/17 2022-01-13 ზვიად ხორგუაშვილის (პირადი ნომერი 59001005845) წარმომადგენელი ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 57001028662), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547240/17, 12215/17 (13.01.2022) 2021-11-25 ნინელი შამყულაშვილის (პირადი ნომერი 01026011838) წარმომადგენელი იოსებ ცაგარეიშვილი (პირადი ნომერი 01026008027) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ ტარიელაშვილი (პირადი ნომერი 01030002304), მარინე უჭუჭიშვილი (პირადი ნომერი 01001027599), ნოდარ ტარიელაშვილი (პირადი ნომერი 01030002433), ქეთევან ხიზანიშვილი (პირადი ნომერი 01020000765), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
6669/17 2022-01-11 თამაზ ღადალაშვილი (პირადი ნომერი 08001006848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუსუდან ლეფსვერიძე (პირადი ნომერი 08001032971), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565046/17 2021-12-07 ავთანდილ კუტიბაშვილის (პირადი ნომერი 40001030377) წარმომადგენელი დავით კორინთლიშვილი (პირადი ნომერი 40501040727) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 40001025540), რამაზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 40001020757), მერი ჯავაშვილი (პირადი ნომერი 40001016848), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
574146/17 2021-12-13 შპს „მირექს ბილდინგ ქონსთრანშენის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402176630) წარმომადგენელი ნინო სურმავა (პირადი ნომერი 29001037803) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კრისტალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908988), შპს „ბარაკონი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202908835), შპს „ორი გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405280798), შპს „რეალ ფროფერთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404577016), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589122/17 2021-12-23 შპს „ცხრაწყარო-2007“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226164147) დირექტორი ნინო მერაბიშვილი (პირადი ნომერი 01008004451) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაშელეიშვილი (პირადი ნომერი 01008033016), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 18 იანვარს 11:00 საათზე
5366/17 2022-01-10 ჯუმბერ ქურდაძის (პირადი ნომერი 57001005519) წარმომადგენელი შალვა ქურდაძე (პირადი ნომერი 35001004156) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯუმბერ ქელეხსაშვილი (პირადი ნომერი 57001010630), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570912/17 2021-12-10 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) დირექტორის დავით მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001597) წარმომადგენელი ეკა კახიანი (პირადი ნომერი 01024007881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556), ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 იანვარს 11:00 საათზე
7524/17 2022-01-11 ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418), იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 21 იანვარს, 12:00 საათზე
4000/17 2022-01-10 ლევან ფიროსმანაშვილი (პირადი ნომერი 14001018876) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ პოპიაშვილი-ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024043385), ოთარ ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024086186), მარიამ ფერიაშვილი (პირადი ნომერი 01024086185), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 52.25.31.142 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1849/17 2022-01-05 ივანე ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 35001015526) წარმომადგენლები სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) და მაგული ხარატიშვილი- ღვალაძე (პირადი ნომერი 13001005725) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნანი ფრიდონაშვილი (პირადი ნომერი 13001059650), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
5318/17 2022-01-10 მარიამ ქიმერიძის (პირადი ნომერი 01020009511) წარმომადგენელი თამილა ყაზარაშვილი (პირადი ნომერი 08001008276) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გელა მასხარაშვილი (პირადი ნომერი: 01036002352), მარიამ მასხარაშვილი, ჟუჟუნა ნემსაძე (პირადი ნომერი: 01019044333), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583005/17 2021-12-20 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 25 იანვარს, 14:00 საათზე
7524/17 2022-01-11 ზაურ პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013418) და იზოლდა პაპუაშვილი (პირადი ნომერი 01006013417) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნურედინ ღვინიანიძე (პირადი ნომერი 01005004205), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4331/17 2022-01-10 ნანა ლეგუშაიძის (პირადი ნომერი 08501038465) წარმომადგენელი ირაკლი უჯირაული (პირადი ნომერი 08001000859) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა ბაშინურიძე (პირადი ნომერი 08001015886), ნუგზარ ლეგუშაიძე (პირადი ნომერი 08001028490), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
4593/17 2022-01-10 ლეო გაბრიაძისა (პირადი ნომერი 01024018824) და ელენე ჯაფარიძის (პირადი ნომერი 65002000360) წარმომადგენელი ნუგზარ ნოზაძე (პირადი ნომერი 38001047159) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა გაბრიაძე (პირადი ნომერი 01006010811), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595667/17, 785/17 (03.01.2022) 2021-12-28 ვერა მახარაძის (პირადი ნომერი 61001045756) წარმომადგენელი მეგი ბაკურიძე (პირადი ნომერი 61006077087) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია მახარაძე (პირადი ნომერი 61001017313), თემურ მაკარაძე (პირადი ნომერი 61003007151), თეიმურაზ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001051166), ნოდარ დუმბაძე (პირადი ნომერი 61001050954), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568122/17 2021-12-08 ზაზა ბერაშვილის (პირადი ნომერი 59001103384) წარმომადგენელი რევაზ გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001001547) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ბერაშვილი, ვალერი ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085653), ნაზო ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085674), ქეთევან ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001112586), ვაჟა ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001005614), გულო ბერაშვილი, ბექა ბერაშვილი, გულიკო ბერაშვილი, ხათუნა ბერაშვილი, როინ ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001019378), ლალი ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001077619), გიორგი ადუაშვილი (პირადი ნომერი 59001111239), ვაჟა ტერტერაშვილი (პირადი ნომერი 59001035668), ვლადიმერ ტერტერაშვილი (პირადი ნომერი 10001052102), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 20 იანვარს, 12:00 საათზე
3498/17 2022-01-06 იასონ სალთხუციშვილის (პირადი ნომერი 35001107164) წარმომადგენელი გიორგი კვირიკაშვილი (პირადი ნომერი 35001116586) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2454/17 2022-01-05 ნათელა ცქიტიშვილის (პირადი ნომერი 01030019466) წარმომადგენელი ლევან ხირჩილაშვილი (პირადი ნომერი 40001000257) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა ბოჟაძე (პირადი ნომერი 01030039938), რუსუდან გაგუა (პირადი ნომერი 01025006051), მარინა ვეფხვაძე (პირადი ნომერი 01030006170), ნათელა ცქიტიშვილი (პირადი ნომერი 01030019466), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572796/17 2021-12-13 ისახან ჯაფაროვის (პირადი ნომერი 28001060499) წარმომადგენელი გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანარ ჯაფაროვი (პირადი ნომერი 28001038998), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 26 იანვარს 12 საათზე
2954/17 2022-01-06 თამაზ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001053144) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001070488), თამარ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001085875), რუსუდან ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001070512), თინათინ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 12001083440), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2975/17 2022-01-06 თეიმურაზ ბაღაშვილი (პირადი ნომერი 01008037724) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ნაზი ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 01008046072), ციცინო მათიაშვილი (პირადი ნომერი 01008012096), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2332/17 2022-01-05 სს „აქტივების მართვის კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 454412494) წარმომადგენელი მარიამ ხუნდაძე (პირადი ნომერი 61001074953) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ცაძიკიძე (პირადი ნომერი 08001001931), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
3124/17 2022-01-06 ნატო ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019007566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019014240), ევგენია ზაზუნაშვილი (პირადი ნომერი 01036005720), ნოდარ ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01017024599), ინგა ქარჩაიძე (პირადი ნომერი 01019045731), ზურაბ სეთურიძე (პირადი ნომერი 16001007474), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2321/17 2022-01-05 ნოდარ პაპაშვილი (პირადი ნომერი 22001017205) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან პაპაშვილი-ნიკიფოროვი (პირადი ნომერი 22001011569), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2889/17 2022-01-06 გიორგი გაბრიჩიძე (პირადი ნომერი 01009002418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სვეტლანა ხაჩატუროვა (პირადი ნომერი 01027039374), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1911/17 2022-01-05 გიორგი დვალი (პირადი ნომერი 25001046956) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეილა მოდებაძე (პირადი ნომერი 35001062878), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600757/17 2021-12-31 აიდა ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001116709) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანჟელა ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001096921), ნუნუფარ ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001083444), ანჟელია ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28001083443), გენრიხ ზანგინიანი (პირადი ნომერი 28201122516), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
1252/17 2022-01-04 ამხანაგობა „ვეტერანის“ წარმომადგენელი ინგა ცერეტიანი (პირადი ნომერი 01002010827) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გარიკ ასატურიანი (პირადი ნომერი 01012015216), ედუარდ შახბატიანი (პირადი ნომერი 01030004209), ვალერი ბაშოიანი (პირადი ნომერი 01011002486), ლევან მახარაშვილი (პირადი ნომერი 01008047681), სახელმწიფო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599680/17 2021-12-30 გია ბოლქვაძე (პირადი ნომერი: 61009000448) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ანტიქ ბარ-რესტორანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404549574), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
2287/17 2022-01-05 ალექსანდრე ენდელაძე (პირადი ნომერი 09001018044) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლუკა მახათაძე (პირადი ნომერი 09001028423), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), შპს „ახალი ვაზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 425058536), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598524/17 2021-12-30 ბადრი მარტიაშვილი (პირადი ნომერი 01001017550) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიანა გოგოლაძე (პირადი ნომერი 01019013708), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
444/17 2022-01-03 გიორგი მამუდოვის (პირადი ნომერი: 01030000995) წარმომადგენელი გურამ კალატოზიშვილი (პირადი ნომერი: 01024019249) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ფელიქს ხალოი (პირადი ნომერი 01015000717), სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
475/17 2022-01-03 მარო სოკუროვის (პირადი ნომერი 14001012944) წარმომადგენელი თეონა გახუტიშვილი (პირადი ნომერი 14001028229) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლია მჭედლური (პირადი ნომერი 36101059170), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558007/17 2021-12-02 ივანე ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001023369) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აბრამ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001010530), გიორგი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001038608), გოჩა ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001000680), გულნაზი ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001004576), თამაზ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001023020), ნატო ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001032995), ავთანდილ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20401071679), იოსებ ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20801071678), კობა ჯავახიშვილი (პირადი ნომერი 20001010531), ზურაბი ნამგალაძე (პირადი ნომერი 20001067257), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, კახეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 13 იანვარს, 13 საათზე
563397/17 2021-12-06 ნარგიზ თვალიაშვილის (პირადი ნომერი 01008005027) წარმომადგენლები დავით ჩხაიძე (პირადი ნომერი 33001037848) და მელანია ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 33001044955) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; მარინე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01021001475), თამარ ნინიკაშვილის (პირადი ნომერი 21001005452) წარმომადგენელი ნიკოლოზ ნინიკაშვილი (01026004369), ზურაბ ჯაში (პირადი ნომერი 01007008141), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 24 იანვარს, 12:00 საათზე
545577/17 2021-11-24 თამარ კანდელაკი (პირადი ნომერი 12701103983) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამირან ძამაშვილი (პირადი ნომერი 01001076345), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 12 იანვარს, 12:00 საათზე
597551/17 2021-12-29 თამაზ ტყემალაძე (პირადი ნომერი 12003000573) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალექსანდრე რიკაძე (პირადი ნომერი 38001040776), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596681/17 2021-12-29 ალლახიარ ახმედოვი (პირადი ნომერი 28001051688) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რასმია ურიანოვა (პირადი ნომერი 28001097827), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600694/17 2021-12-31 შორენა ცინცაძე (პირადი ნომერი 61006008372) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათელა ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 61004048967), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596074/17 2021-12-28 ავთანდილ ნადიბაიძის (პირადი ნომერი 01002008712) წარმომადგენელი ქეთევან კემულარია (პირადი ნომერი 01011063485) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ქსოვრელი (პირადი ნომერი 01002022703), სოფიო ქსოვრელი (პირადი ნომერი 01002014137), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
597235/17 2021-12-29 ზოია გულედანის (პირადი ნომერი 01012025458) წარმომადგენელი ია ბერიშვილი (პირადი ნომერი 19001081606) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რომან გულედანი (პირადი ნომერი 30001002100), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595708/17 2021-12-28 გიორგი ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01028004617) წარმომადგენელი მედეა ორთოიძე (პირადი ნომერი 01025016482) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ივანე ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01028004762), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596293/17 2021-12-28 მარინე კუმელაშვილი (პირადი ნომერი 01023010061) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ალა კუმელაშვილი (პასპორტის ნომერი 03 12 031699), ერიკ ასლანიანი (პასპორტის ნომერი 03 07 796881), როლანდ აბესაძე (პირადი ნომერი 36001047283), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
600377/17 2021-12-31 დალი დარბაისელის (პირადი ნომერი 36001016389) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ტიგინაშვილი (პირადი ნომერი 36001027660), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598155/17 2021-12-30 ტერეზა დარსაძე (პირადი ნომერი 01024018350) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაზა გაგნიძე (პირადი ნომერი 01024011803), დავით კუპრაშვილი (პირადი ნომერი 01024004978), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577834/17 2021-12-15 ლალი ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015011143) და ზვიად ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015007489) წარმომადგენელი იმედო არჯევანიძე (პირადი ნომერი 01015005532) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ჯინჭარაძე (პირადი ნომერი 62007015576), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 24 იანვარს 12:00 საათზე
600377/17 2021-12-31 დალი დარბაისელის (პირადი ნომერი 36001016389) წარმომადგენელი დავით მეკოკიშვილი (პირადი ნომერი 36001005222) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ დარბაისელი (პირადი ნომერი 01011071453), ლეილა დარბაისელი (პირადი ნომერი 36001033754), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
596735/17 2021-12-29 შპს „ენერგეტიკოსის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212705401) პარტნიორი ქეთევან მეძმარიაშვილი (პირადი ნომერი 60001119533) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ ასათიანი (დაბადების თარიღი 14.08.1978 წ.), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595218/17 2021-12-28 კახაბერ ჯანიაშვილის (პირადი ნომერი 18001008541) წარმომადგენელი ნინო თურქაძე (პირადი ნომერი 18001009418) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რევაზ ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 18001015720), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
597768/17 2021-12-29 ბიძინა ომაძის (პირადი ნომერი 59001034986) წარმომადგენელი კახა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 43001017952) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გურამ ომაძე (პირადი ნომერი 59001035127), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594717/17 2021-12-28 მარეხ ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 01004006810) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუნუ კილასონია (პირადი ნომერი 01026002946), ნინო შადურის მემკვიდრე, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
599305/17 2021-12-30 დავით ზაზარაშვილი (პირადი ნომერი 01012008105) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ ასანოღლი (პირადი ნომერი 43001004631), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594922/17 2021-12-28 დავით ქურდაძე (პირადი ნომერი 01001015896) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნათია ქურდაძე (პირადი ნომერი 01001026289), სსიპ შემოსავლების სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598014/17 2021-12-29 ნათია ნაკაშიძე (პირადი ნომერი 09001025425) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ეარფლეინ ტექნიკსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404498192), შპს „თს ჰოლდინგი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404492296), ვინჩენცო მორელი (პირადი ნომერი 01591014298), ლაშა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01008050769), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593008/17 2021-12-27 ლალეზარ ბაირამოვას (პირადი ნომერი 28001029460) წარმომადგენელი დიმიტრი ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 35001021516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მახურა აგაქიშაევას (პირადი ნომერი 28001027062) წარმომადგენელი ნანი აბრამიშვილი (პირადი ნომერი 28001035786), მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593997/17 2021-12-27 გიორგი ჭუნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001000645) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; „კაზბეკ მასტერ ჰოლდინგ აი სი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 100858, საფრანგეთი), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593837/17; 594177/17 (27.12.2021), 598805/17 (30.12.2021) 2021-12-27 ტარიელ ჩიკვილაძის (პირადი ნომერი 01030030435) წარმომადგენელი ზურაბ ვანიშვილი (პირადი ნომერი 59001013409) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანათ მარომი (პირადი ნომერი 01092004239), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598753/17 2021-12-30 მამუკა ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01012010126) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01011069786), ელენა ბეგდარაშვილი (პირადი ნომერი 01011048740), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595921/17 2021-12-28 აიჟან ფუტკარაძის (პირადი ნომერი 61001013594) წარმომადგენელი დურმიშხან გურგენიძე (პირადი ნომერი 35001072936) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „HY“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404426037), ნანა ფუტკარაძე (პირადი ნომერი 61001059436), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
598753/17 2022-01-30 მამუკა ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01012010126) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზურაბიშვილი (პირადი ნომერი 01011069786), ელენა ბეგდარაშვილი (პირადი ნომერი 01011048740), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593091/17 2021-12-27 შოთა მინდიაშვილი (პირადი ნომერი 60001061726) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით კახნიაშვილი (პირადი ნომერი 18001002402), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577834/17 2021-12-15 ლალი ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015011143) და ზვიად ბარათაშვილის (პირადი ნომერი 01015007489) წარმომადგენელი იმედო არჯევანიძე (პირადი ნომერი 01015005532) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ჯინჭარაძე (პირადი ნომერი 62007015576), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593192/17 2021-12-27 რუსუდან სარალიძე (პირადი ნომერი 18001022614) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო მაჩიტაძე (პირადი ნომერი 09001025491), ანტონ კაპანაძე (პირადი ნომერი 18001013970), თეა სამხარაძე (პირადი ნომერი 18001003806), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595197/17 2021-12-28 მზია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 57001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანასტასია გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001004592), დიმიტრი გრიგალაშვილი (პირადი ნომერი 11001008549), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594934/17 2021-12-28 ჯამბულ პაპუაშვილის (პირადი ნომერი 01011040709) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვოვა ელბაქიევი (პირადი ნომერი 43001004734), ქარელის სარეგისტრაციო სამსახური, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს უძრავ ნივთზე (საკადასტრო კოდი: 68.09.45.034) რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
594692/17 2021-12-28 ზურაბ მათიაშვილის (პირადი ნომერი 01008017585) წარმომადგენელი შორენა ძინძიბაძე (პირადი ნომერი 38001001423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია, დარიკო ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036277), ლევანი ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036276), ნინო ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019036278), ირმა ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01019016066), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595087/17 2021-12-28 შპს „დხანას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 426119121) დირექტორი სერგეი ვინოკუროვი (სპასოპორტის ნომერი FJ399888) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით აიწურაძე (პირადი ნომერი 11001004769), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
595629/17; 597530/17 (29.12.2021) 2021-12-28 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თამარ მურადაშვილი (პირადი ნომერი 22001018535) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01003015510), რუსუდან ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01101131347), თამარ ძნელაშვილი (პირადი ნომერი 01501131346), კახეთის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 56.06.56.456 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590604/17 2021-12-24 ზურაბ ხუციშვილის (პირადი ნომერი 01001016691) წარმომადგენელი ზურაბ რამიშვილი (პირადი ნომერი 43001030811) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ მაჭარაშვილი (პირადი ნომერი 43001007863), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589402/17 2021-12-23 დალი მელიქიძის (პირადი ნომერი 47001001283) წარმომადგენელი დავით მუმლაძე (პირადი ნომერი 47001025118) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯესკო-ინვესტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205131784), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589692/17 2021-12-23 სირანა პაპაშვილის (პირადი ნომერი 43001015062) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
593593/17 2021-12-27 ნადია სახეჩიძე-დათაშვილი (პირადი ნომერი 01026011010) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ დათაშვილი (პირადი ნომერი 01026003738), მარიამ დათაშვილი (პირადი ნომერი 01024067580), ლაშა-გიორგი დათაშვილი (პირადი ნომერი 01024075024), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
591531/17 2021-12-24 რევაზ მახარაძის (პირადი ნომერი: 61001003473) წარმომადგენელი ნადიმ მალაყმაძე (პირადი ნომერი: 61001004783) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარ გუგუნავა (პირადი ნომერი: 42001016879), ნონა ლემონჯავა (პირადი ნომერი: 42001015019), ნანა ლემონჯავა (პირადი ნომერი: 42001002836), ნათია გუგუნავა (პირადი ნომერი: 42001032810), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590414/17 2021-12-24 ანა შველიძე (პირადი ნომერი 60001155208) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მადონა ცინაძე (პირადი ნომერი 21001031545), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565739/17; 590428/17 (24.12.2021) 2021-12-07 შპს „თიდ კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445608361) წარმომადგენელი რაჟდენ ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 02001009142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მერანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245399108), მინდია კვირიკაძე (პირადი ნომერი 61001004670), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 11 იანვარს 11:00 საათზე
551742/17 2021-11-29 გულნარა სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01018005124) წარმომადგენელი ვლადიმერ სანიკიძე (პირადი ნომერი 01015006935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01019050345), გულიკო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01009016682), სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2022 წლის 11 იანვარს 12:00 საათზე
587848/17 2021-12-22 ნელი მოსია (პირადი ნომერი 19001002330) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს აგრიჯორჯია (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204526021), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
582862/17 2021-12-20 ტრისტან ტაბატაძის (პირადი ნომერი 36001014864) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჟუჟუნა ცხვარიაშვილის (პირადი ნომერი 36001014531) სავარაუდო მემკვიდრე თეიმურაზ შაქარაშვილი (პირადი ნომერი 36001045949), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590082/17 2021-12-23 ციცო ჭეფხოძის (პირადი ნომერი 33001009389) წარმომადგენელი მაია ჩხარტიშვილი (პირადი ნომერი 33001003015) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზაალ ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01009021998), ელეონორა ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01024006102), თეა ზურაბაშვილი (პირადი ნომერი 01024006100), ეკატერინე გედევანიძე (პირადი ნომერი 33001005209), მირიან ზურაბაშვილისა (პირადი ნომერი 01724097849), ბაია ზურაბაშვილის პირადი ნომერი 01750051090) კანონიერი წარმომადგენელი ეკატერინე გედევანიძე (პირადი ნომერი 33001005209), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
586956/17 2021-12-21 მამუკა კიკვილაშვილის (პირადი ნომერი 59001060808) წარმომადგენელი მაგული გოგოლაძე (პირადი ნომერი 59001013566) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თეონა თინიკაშვილი (პირადი ნომერი 59001097994), გელა ფცქიალაძე (პირადი ნომერი 59001000332), გივი ფცქიალაძე (პირადი ნომერი 59001000381), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565739/17; 590428/17 (24.12.2021) 2021-12-07 შპს „თიდ კაპიტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445608361) წარმომადგენლის რაჟდენ ხიმშიაშვილი (პირადი ნომერი 02001009142) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „მერანი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245399108), მინდია კვირიკაძე (პირადი ნომერი 61001004670), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583005/17 2021-12-20 მიხეილ მახარაშვილის (პირადი ნომერი 59001015432) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნანა კორინთელი (პირადი ნომერი 01002003791), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 66.47.06.334 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
590522/17 2021-12-24 პაატა ვარდოსანიძე (პირადი ნომერი 18001056444) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ კაკოჩაშვილი (პირადი ნომერი 18001001235), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
585662/17 2021-12-21 მამუკა ბაგრატიონის (პირადი ნომერი 61005002264) წარმომადგენელი ინგა დიასამიძე (პირადი ნომერი 61007005469) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „გლობალმშენის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 245596831) დირექტორი გიორგი რომანოვსკი (პასპორტის ნომერი 65 2605670), იმა „პანაცეას“ წარმომადგენელი თამაზ ირემაძე (პირადი ნომერი 61001041842), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
589122/17 2021-12-23 შპს „ცხრაწყარო-2007“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 226164147) დირექტორი ნინო მერაბიშვილი (პირადი ნომერი 01008004451) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაშელეიშვილი (პირადი ნომერი 01008033016), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
587920/17 2021-12-22 თეკლე ვახტანგიშვილის (პირადი ნომერი 07001000238) წარმომადგენელი ავთანდილ ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 07001000702) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ვახტანგიშვილი (პირადი ნომერი 07001050542), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
588073/17 2021-12-22 შპს „სოლარ ქოსტ ლიმიტედის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445511205) წარმომადგენელი ანა მესხი (პირადი ნომერი 60001040194) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო აბდუშელიშვილი (პირადი ნომერი 01025010166), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
318224/17 (ადმინისტრაციული წარმოების განახლების საფუძველი: თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2017 წლის 26 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმის ნომერი: 3/5239-17)); 584161/17 (20.12.2021) 2017-06-27 ანა ქავთარაძის (პირადი ნომერი 01026017104) წარმომადგენელი მაია ყანადაშვილი (პირადი ნომერი 01019012253) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯაბა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004472), ეკა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004774), ფატიმა შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01025006113), მარინე შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01005004926), ეთერ შიუკაშვილი (პირადი ნომერი 01006009986), თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
587311/17 2021-12-22 შპს „ასპ-გრუპის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406217721) დირექტორი დავით კეჟერაშვილი (პირადი ნომერი 12002000951) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „დიზელი და ჰიდრავლიკა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 38001007583), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
583137/17 2021-12-20 მარიამ მაისურაძის წარმომადგენელი სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს მეურვეობა-მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის შიდა ქართლის რეგიონული ცენტრის იურისტი ლაშა ხომასურიძე (პირადი ნომერი 59001097099) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოსო მაისურაძე (პირადი ნომერი 59002005100), თამარ მაისურაძე (პირადი ნომერი 43001036117), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სსიპ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 68.10.48.092.01.027 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
588293/17 2021-12-22 რევაზ ხვისტანის (პირადი ნომერი 62006040029) წარმომადგენელი ქეთევან უტიაშვილის (პირადი ნომერი 13001002046) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნაზიკო აფციაური (პირადი ნომერი 01008033639), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
586836/17 2021-12-21 გივი კუციას (პირადი ნომერი 01028007071) წარმომადგენელი თეა შოვნაძე (პირადი ნომერი 36001007516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ჯიყაშვილი (პირადი ნომერი 40001026726), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
585435/17 2021-12-21 ირაკლი ბერიძის (პირადი ნომერი 13001045379) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „PREMIX“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404966364), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581376/17 2021-12-17 ვლადისლავ გრუდკოს (პირადი ნომერი 01005006358) წარმომადგენელი გოჩა ჭილაია (პირადი ნომერი 01019086262) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლეონიდ გრუდკო (პირადი ნომერი 01003009534), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
582405/17 2021-12-17 მაია ქორიძის (პირადი ნომერი 01010003803) წარმომადგენელი ნანა კანდელაკი (პირადი ნომერი 01030007508) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჩაგელიშვილი (პირადი ნომერი 01026002017), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570064/17 2021-12-09 ნათია აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024024062) და ელენე აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024004803) წარმომადგენელი ქრისტინე ობოლაძე (პირადი ნომერი 60001105392) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ მდინარაძე (პირადი ნომერი 01024004530), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 10:00 საათზე
579121/17 2021-12-16 გია შუღლაძის (პირადი ნომერი 53001006134) წარმომადგენელი ჯუმბერ შუღლაძე (პირადი ნომერი 53001004582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან კობახიძე (პირადი ნომერი 53001018823), მამია შუღლაძისა (პირადი ნომერი 53001028998) და ჟულიეტა ჯგერენაიას (პირადი ნომერი 53001026701) მემკვიდრეები/უფლებამონაცვლეები, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581675/17, 581708/17 2021-12-17 თენგიზ ქუმარიტაშვილის (პირადი ნომერი 43201048803) წარმომადგენელი შალვა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 13001004937) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოგოლაძე (პირადი ნომერი 11001022149), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543598/17 2021-11-22 მარინა ამარიანი (პირადი ნომერი 01001020925) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯონი მანველიანი (პირადი ნომერი 01030016252), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.16.05.031.002.01.501 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578150/17 2021-12-15 ნანული თურქოშვილი (პირადი ნომერი 01015007463) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელისო მახარაძე (პირადი ნომერი 01009008860), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 74.01.13.415 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577330/17 2021-12-15 ამალია კვერნაძე (პირადი ნომერი 01004002517) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვირსეგი მამადაშვილი (პირადი ნომერი 01003014592), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
575016/17 2021-12-14 შპს „გლეხური ბაზრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 227743001) წარმომადგენელი ლამარა აკოფაშვილი (პირადი ნომერი 13001026516) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიკოლოზ ქიტოშვილი (პირადი ნომერი 13001008227), ნათელა რაქვიაშვილი (პირადი ნომერი 01008038255), მერაბ კიკვაძე (პირადი ნომერი 01007003096), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
579629/17 2021-12-16 ივანე ბეთლემიძე (პირადი ნომერი 01019004726) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით საგანელიძე (პირადი ნომერი 01008006729), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559164/17, 584410/17 (20.12.2021) 2021-12-02 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581284/17 2021-12-17 მიხეილ ჯიქიას (პირადი ნომერი 19001011984) წარმომადგენელი ვიქტორია ჯიქია (პირადი ნომერი 19101119537) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ ჯიქია (პირადი ნომერი 19001018484), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581288/17 2021-12-17 გოჩა მარადიშვილისა (პირადი ნომერი 20001001689) და ლია ლაზარიაშვილის (პირადი ნომერი 20001016691) წარმომადგენელი თამარ მეტრეველი (პირადი ნომერი 20001001361) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ციური ლაფაური (პირადი ნომერი 20001021519), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578957/17 2021-12-16 შპს „NEXT LEAGUE PVT“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404421773) წარმომადგენელი თათია ვარსიმაშვილი (პირადი ნომერი 01011089997) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმედი ხარჩილავა (პირადი ნომერი 51001002814), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576940/17, 576953/17 2021-12-15 ზაურ გეგეშიძე (პირადი ნომერი 11001003181) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიგი გეგეშიძე (პირადი ნომერი 11001027897), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
577559/17 2021-12-15 ზოია ურთაშვილი (პირადი ნომერი 31001038134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა მეგენეიშვილი (პირადი ნომერი 31001000661), ნინო ხუბულური (პირადი ნომერი 31001044559), გიორგი მუჯირიშვილი (პირადი ნომერი 31001054755), თამარ მუჯირიშვილი (პირადი ნომერი 01019086979), ნანა ხუბულური (პირადი ნომერი 31001009469), სვეტლანა მეგენეიშვილი (პირადი ნომერი 31001035379), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
578901/17 2021-12-16 დარეჯან კევლიშვილის (პირადი ნომერი 40001033292) წარმომადგენელი იოსებ კევლიშვილი (პირადი ნომერი 40001006134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ხატიაშვილი (პირადი ნომერი 40001004666), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
581398/17 2021-12-17 ივანე ჩახვაშვილის (პირადი ნომერი 13001004757) წარმომადგენელი მაგული ხარატიშვილი-ღვალაძე (პირადი ნომერი 13001005725) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინო მეზვრიშვილი (პირადი ნომერი 36001042723), უჩა ჯიქურაშვილი (პირადი ნომერი 01111099530), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558358/17 2021-12-02 კობა როგავა (პირადი ნომერი 19101112423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვერიკო როგავა (პირადი ნომერი 19001026808), მანანა კვარაცხელია (პირადი ნომერი 19001028929) ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 20 იანვარს, 14:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 13:00 საათზე, თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონთგორში
573903/17 2021-12-13 ალექსანდრე ჩუბინიძე (პირადი ნომერი 01024015349) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ გვარამაძე (პირადი ნომერი 01017013723), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
574294/17 2021-12-13 ლელა ბახტურიძის (პირადი ნომერი 60001114469) წარმომადგენელი მერი აბესაძე (პირადი ნომერი 01007004215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 41001011563), ზაურ ერგემლიძე (პირადი ნომერი 410010008480), ბადრი აბესაძე (პირადი ნომერი 01011061924), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544307/17, 544444/17, 545504/17 2021-11-24 ნინო ნუგზარაშვილის (პირადი ნომერი 24001037518) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ჭონიაშვილი (პირადი ნომერი 01026005055), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2022 წლის 12 იანვარს, 14:00 საათზე
570064/17 2021-12-09 ნათია აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024024062) და ელენე აზრუმელაშვილის (პირადი ნომერი 01024004803) წარმომადგენელი ქრისტინე ობოლაძე (პირადი ნომერი 60001105392) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თინათინ მდინარაძე (პირადი ნომერი 01024004530), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.10.17.001.004.01.047 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571860/17 2021-12-10 აისელ აჯალიევას (პირადი ნომერი 12001085974) წარმომადგენელი ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პიტ-სტოპ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206114505), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 24 დეკემბერს 12:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 27 დეკემბერს, 13:00 საათზე
577922/17 2021-12-15 მაია იობიძის (პასპორტის ნომერი C7NJF187C) წარმომადგენელი როზა იობიძე (პირადი ნომერი 01027024643) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01008010446), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576331/17 2021-12-14 მაია ცხაკაია (პირადი ნომერი 01005003664) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეკატერინე დათეშიძე (პირადი ნომერი 01017036743), ნინო კიკოლიაშვილი (პირადი ნომერი 60001076926), ნინო მენაბდე-ობერლენდერ (პირადი ნომერი 01001078722), ჟუჟუნა ომიანიძე (პირადი ნომერი 01008025194), გიორგი ჯიბუტი (პირადი ნომერი 01005024180), კონსტანტინე კოკაია (პირადი ნომერი 65002001682), ნინო კოკაია (პირადი ნომერი 01005016500), ციალა კალმახელიძე (პირადი ნომერი 01026002129), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572144/17 2021-12-10 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თეონა კვინიკაძე (პირადი ნომერი 01019083283) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დიანა თურმანიძე (პირადი ნომერი 61906079771), ვადიმ ჩაიკა (პასპორტის ნომერი 75 3558609), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542416/17 2021-11-22 შპს „ნიუსითის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445537946) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბექა მიქავა (პირადი ნომერი 19001029836), აჭარის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 28 დეკემბერს 12:00 საათზე
572904/17 2021-12-13 იოსებ მარღიშვილი (პირადი ნომერი 01008048816) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ არეშიძე (პირადი ნომერი 01024061782), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
534300/17 2021-11-16 რობინზონ პაპიძე (პირადი ნომერი 60001011054) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მალხაზ ხოშორაძე (პირადი ნომერი 61001031609), ალისა აბდელანი (პირადი ნომერი 12001031511), ნიკოლოზ როსტომაშვილი (პირადი ნომერი 01025018614), ილია ციციშვილი (პირადი ნომერი 31001001615), ნინო ლაშაური (პირადი ნომერი 31001014179), ცირა ქავთარაძე (პირადი ნომერი 31001003273), ირინე გაბინაშვილი (პირადი ნომერი 31001042917), ნათია კაკიაშვილი (პირადი ნომერი 01027060503), ბექა ცილიკიშვილი (პირადი ნომერი 31001055553), ხვიჩა ლაშაური (პირადი ნომერი 01001064045), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 24 დეკემბერს, 10:00 საათზე
577843/17 2021-12-15 გიორგი წიკლაურის (პირადი ნომერი 23001012327) წარმომადგენელი ალექსანდრე შალუტაშვილი (პირადი ნომერი 24001017381) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თორნიკე წიკლაური (პირადი ნომერი 12950000081), დავით წიკლაური (პირადი ნომერი 23001012367), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 73.10.21.255 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
576882/17 2021-12-15 ინგა იმერლიშვილი (პირადი ნომერი 57001044125) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კონსტანტინე ნოზაძე (პირადი ნომერი 57001005571), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 69.01.55.162 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570997/17 2021-12-10 ალექსანდრე წიკლაურის (პირადი ნომერი 16001008475) წარმომადგენელი გენადი ყაჭიური (პირადი ნომერი 41001025494) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მაია აკობია (პირადი ნომერი 01010001633), ალექსანდრე სოლოღაშვილი (პირადი ნომერი 01017008896), მარიამ კობაური (პირადი ნომერი 01019020758), ნათია მშვილდაძე (პირადი ნომერი 11001028183), ინდიკო ცანავა (პირადი ნომერი 29001014400), თინათინ ქიფმან (პირადი ნომერი 01001029092), ეკა შუშიაშვილი (პირადი ნომერი 01027025035), ზურაბ ციცქიშვილი (პირადი ნომერი 01023002292), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
563708/17 2021-12-06 ბეკო შათირიშვილის (პირადი ნომერი 46001019536), დიმიტრი ცენტერაძის (პირადი ნომერი 33001034967), ცარო ბერიძის (პირადი ნომერი 26001030558), თამთა ზოიძის (პირადი ნომერი 61004067373) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ნევ ბათუმი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445447936), სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570912/17 2021-12-10 შპს „ალექსანდრეულის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 222938070) დირექტორის დავით მაცაბერიძის (პირადი ნომერი 01019001597) წარმომადგენელი ეკა კახიანი (პირადი ნომერი 01024007881) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორ მეტრეველი (პირადი ნომერი 01018000556), ზვიად გონაძე (პირადი ნომერი 01009003704), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551565/17 2021-11-29 კარინე მერაბოვი (პირადი ნომერი 01029013199) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ინგა მიქელოვა (პირადი ნომერი 01029006602), მარინე მონაკო (პირადი ნომერი 02001003295), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 20 იანვარს, 12:00 საათზე
569314/17 2021-12-09 მზევინარ თენიეშვილი (პირადი ნომერი 33001055969) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოჩა ღლონტი (პირადი ნომერი 33001062589), გურიის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 26.13.18.079 და 26.13.20.264 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
572785/17 2021-12-13 აგიგატ ხალილოვას (პირადი ნომერი 28001028102) წარმომადგენელი გოდერძი ხარაზიშვილი (პირადი ნომერი 28001034043) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ასიფ ნასიბოვი (პირადი ნომერი 28001065408), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565017/17 2021-12-07 თეიმურაზ მთიბელაშვილი (პირადი ნომერი 35001029282) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯუმბერ გულაღაშვილი (პირადი ნომერი 35001076614), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571860/17 2021-12-10 აისელ აჯალიევას (პირადი ნომერი 12001085974) წარმომადგენელი ბექა ბადრიშვილი (პირადი ნომერი 01030018656) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „პიტ-სტოპ“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206114505), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565683/17 2021-12-07 დავით ალონის (პასპორტის ნომერი P ISR 30021927) წარმომადგენელი მედეა მენაბდიშვილი (პირადი ნომერი 01017011296) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ლომიძე (პირადი ნომერი 35001051391), ნონა ზუკაკიშვილი (პირადი ნომერი 01024010165) და შპს „ალიანს -ჯი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204560714), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს 01.18.03.053.006 და 01.18.03.053.008 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ნივთების მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
562488/17 2021-12-06 თამაზ თურმანიძის (პირადი ნომერი 12001084967) წარმომადგენლები გიგა ბაკურაძე (პირადი ნომერი 18001066193) და გიორგი საბაშვილი (პირადი ნომერი 59001021769) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 206237491), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559098/17 2021-12-02 ნინო ახვლედიანის (პირადი ნომერი 01025002905) წარმომადგენელი ნინო ჩხაიძე (პირადი ნომერი 01019016336) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ია ახვლედიანი (პირადი ნომერი 01008020210), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561025/17 2021-12-03 ლია გურჩიანი (პირადი ნომერი 62006010753) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „გრინ ქეფითალი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405447903), ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
562303/17 2021-12-06 მაყვალა სანიკიძე (პირადი ნომერი 60001011673) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ იოსელიანი (პირადი ნომერი 60001040758), საინფორმაციო სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566760/17 2021-12-08 ირინე ვარდანიძის (პირადი ნომერი 01025010752) წარმომადგენელი ანა ტყემალაძე (პირადი ნომერი 01025012873) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სალომე მახარაძე (პირადი ნომერი 60001021971), მერაბ გაბრიჭიძე (პირადი ნომერი 60001052975), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
566964/17 2021-12-08 ელისო აფციაურის (პირადი ნომერი 01022006649) წარმომადგენელი გივი ღვინიაშვილი (პირადი ნომერი 24001044058) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დათო ჯიბუტი (პირადი ნომერი 01010011608), ემზარ ბეჟიაშვილი (პირადი ნომერი 22001003733), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567978/17 2021-12-08 რაჩიკ ბალიევის (პასპორტის ნომერი 763756254) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლაურა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01011000428), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568907/17 2021-12-09 რობერტ ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001010377) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუგზარ ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001020681), ვეფხვია ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001021937), რომან ჩადუნელი (პირადი ნომერი 11001020611), სამცხე- ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
570586/17 2021-12-10 ანასტასიია ნიჟინსკას (უკრაინის პასპორტის ნომერი FM602409) წარმომადგენელი ირაკლი სურმანიძე (პირადი ნომერი 61009001503) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ახალი ხედვა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445438081), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568122/17 2021-12-08 ზაზა ბერაშვილის (პირადი ნომერი 59001103384) წარმომადგენელი რევაზ გოგიაშვილი (პირადი ნომერი 59001001547) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ბერაშვილი, ვალერი ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085653), ნაზო ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001085674), ქეთევან ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001112586), ვაჟა ბერაშვილი (პირადი ნომერი 59001005614), გულო ბერაშვილი, ბექა ბერაშვილი, გულიკო ბერაშვილი, ხათუნა ბერაშვილი, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565057/17 2021-12-07 გიორგი ხუროძის (პირადი ნომერი 01031005072) წარმომადგენელი მალხაზ მიქაძე (პირადი ნომერი 01024091029) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თენგიზ სანაძე (პირადი ნომერი 01008037565), კონსტანტინე სანაძე (პირადი ნომერი 01008004074), ლიანა ჭოველიძე (პირადი ნომერი 01026009026), რევაზ სანაძე (პირადი ნომერი 01024005279), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
567692/17 2021-12-08 ოლია თოდაძის (პირადი ნომერი 01030035037) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარა მაკარაძე (პირადი ნომერი 28001089585), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
571958/17 2021-12-12 ნანა სამხარაძე-მწარიაშვილი (პირადი ნომერი 01019017201) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ თაქთაქიშვილი (პირადი ნომერი 01020008577), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
568623/17 2021-12-09 როინ შეთეკაური (პირადი ნომერი 23001007340) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შორენა აპრილაშვილი (პირადი ნომერი 23001000116), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558375/17, 558549/17 2021-12-02 ირაკლი ნინუას (პირადი ნომერი 01005007436) წარმომადგენელი ნოდარ ზარქუა (პირადი ნომერი 01030028368) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; ლუკა ნინუა (პირადი ნომერი 01005022313), ირმა ხვისტანი (პირადი ნომერი 01006008576), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558358/17 2021-12-02 კობა როგავა (პირადი ნომერი 19101112423) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვერიკო როგავა (პირადი ნომერი 19001026808), მანანა კვარაცხელია (პირადი ნომერი 19001028929), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 43.31.49.481.01.027 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
565545/17, 565567/17 2021-12-07 თორნიკე კოპალეიშვილის (პირადი ნომერი 01011056530) წარმომადგენელი კახაბერ ბუაძე (პირადი ნომერი 37001014607) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; აპალონ დანელია (პირადი ნომერი 62001004668), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
561412/17 2021-12-03 დალი გვანცელაძე (პირადი ნომერი 01008021941) და ნუნუ გვანცელაძე (პირადი ნომერი 01026001780) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლიკა ხუციშვილი (პირადი ნომერი 01029011888), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558438/17 2021-12-02 ნონა კოლხიდაშვილი (პირადი ნომერი 12001061640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ემილია ჭელიძე (პირადი ნომერი 01024059823), თამილა არეშიძე (პირადი ნომერი 01007000516), ლელა არეშიძე (პირადი ნომერი 01007009698), ნანა კოლხიდაშვილი (პირადი ნომერი 12001060670), გურამ არეშიძე (პირადი ნომერი 12001017347), ქეთევან ფანჩულიძე (პირადი ნომერი 01025002916), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური 81.01.19.001 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება, დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
558555/17 2021-12-02 გოჩა წიკლაური (პირადი ნომერი 01006002702) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამაზ წიკლაური (პირადი ნომერი 01006013757), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
560621/17 2021-12-03 მაია ბურდულის (პირადი ნომერი 01011033216) წარმომადგენელი ჯუნა ჭოხონელიძე (პირადი ნომერი 12001094134) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ანა ზაქარიას ასული ბურდულის ანდერძისმიერი მემკვიდრე, მამუკა ბურდული (პირადი ნომერი 01027033893), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
556489/17 2021-12-01 შპს „მუხიანის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 209440130) წარმომადგენელი ზაზა აბაზაძე (პირადი ნომერი 01012005217) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ნიქაბაძე (პირადი ნომერი 01022004688), გოჩა კერესელიძე (პირადი ნომერი 01020008071), დავით მიქიაშვილი (პირადი ნომერი 01024016641), კობა კერესელიძე (პირადი ნომერი 01020005416), სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
560208/17 2021-12-03 ნინო ასათიანი (პირადი ნომერი 01010009246) და მარინე წიქვაძე (პირადი ნომერი 01008001817) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ნანული დგებუაძე (პირადი ნომერი 01026014395), ლია წიქვაძე (პირადი ნომერი 01008014352), თამარ ვალიშვილი (პირადი ნომერი 35001056180), მარიკა გოგიშვილი (პირადი ნომერი 01022009695), ქეთევან ასათიანი (პირადი ნომერი 01010011870), ლიანა ჯალიაშვილი (პირადი ნომერი 11001026491), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551250/17 2021-11-29 რომიკ ბაირამოვი (პირადი ნომერი 28901130731) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დილარა მამედოვი (პირადი ნომერი 28001009062), ვაგიფ გაჯიევი (პირადი ნომერი 28001043857), ელმირა ბაირამოვა (პირადი ნომერი 28001038355), ოფელია ბაირამოვა (პირადი ნომერი 28401130979), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 83.02.17.040, 83.02.17.455, 83.02.17.140 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული საკადასტრო მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553899/17 2021-11-30 გურამ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 01030049967) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ეთერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 25001013226), თამაზ ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001016578), ირმა ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 25001010726), ჟუჟუნა ნადირაშვილის (პირადი ნომერი 25001021286) მემკვიდრე/უფლებამონაცვლე, კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516129/17 2021-11-04 ლალი ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01027024846) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იაკობ ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01009022021), თამარ უჯმაჯურიძე (პირადი ნომერი 01008028252), ია ჯღარკავა (პირადი ნომერი 01024011810), ეთერ ბუჩუკური (პირადი ნომერი 01017029304), ნინო ბოლქვაძე (პირადი ნომერი 01008000754), გივი ბოლქვაძე (პირადი ნომერი 01017007248), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 20 დეკემბერს 12:00 საათზე
551702/17 2021-11-29 შპს „ვინოართანას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 402063592) დირექტორის ბენედიქტე ქაშაკაშვილის (პირადი ნომერი 01030003021) წარმომადგენელი გიორგი ლომიძე (პირადი ნომერი 01005045398) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა ჭოტიაშვილი (პირადი ნომერი 20001013343), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
559187/17 2021-12-02 გრიშა ბაზუაშვილის (პირადი ნომერი 06001001603) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ჯიჯიელ გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405201473), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
553114/17 2021-11-29 მიხეილ გელუტაშვილი (პირადი ნომერი 01017022751) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბენო გელუტაშვილი (პირადი ნომერი 01026014781), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551282/17 2021-11-29 ზვიად წერეთლის (პირადი ნომერი 01009003979) წარმომადგენელი თამაზ ქოქოშვილი (პირადი ნომერი 43001006999) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნიუშა გადესი (პასპორტის ნომერი B23517584), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547704/17 2021-11-25 მეისამ ყადერისადი (პასპორტის ნომერი H96824803) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რეზა ქიანი (პასპორტის ნომერი J28705941; ახალი პასპორტის ნომერი Z46771382; პირადი ნომერი 01491026296); შპს „ას ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406024270); მარიამ ჩანგიზირავიზი (პირადი ნომერი 01891025247), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518079/17, 515414/17 (04.11.2021), 518878/17 (05.11.2021), 517909/17 (05.11.2021) 2021-11-05 ნინო ბარბაქაძე (პირადი ნომერი 01030014890), ნათია ნადირაშვილი (პირადი ნომერი 01012004631), ნელი ჩუთლაშვილი (პირადი ნომერი 01011053023), სილვა ანდიაშვილი (პირადი ნომერი 01030045484) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; მარინა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01011078875), ხათუნა მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 01012025179), ალა გრიგორიანი (პირადი ნომერი 01012018741), ლამარა მჟავანაძე (პირადი ნომერი 01012026929), სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ისნის რაიონის გამგეობა, გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება დაინიშნოს 2021 წლის 15 დეკემბერს 12:00 საათზე
551742/17, 557132/17 (01.12.2021) 2021-11-29 გულნარა სიხარულიძის (პირადი ნომერი 01018005124) წარმომადგენელი ვლადიმერ სანიკიძე (პირადი ნომერი 01015006935) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ელენე მაისურაძე (პირადი ნომერი 01019050345), გულიკო გიორგაძე (პირადი ნომერი 01009016682), სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551581/17 2021-11-29 შეთე აზიკურის (პასპორტის ნომერი 66N1178803) წარმომადგენელი ნატო იტოშვილი (პირადი ნომერი 08001027581) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შეთე აზიკური (პასპორტის ნომერი 66 1178803); თამილა აზიკური (პასპორტის ნომერი 71 5050646), ვასილ შაშიაშვილი (პირადი ნომერი 45001023414), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
554621/17 2021-11-30 ანზორ ლაზარაშვილის (პირადი ნომერი 12001006857) წარმომადგენელი ჯემალ ხუზაურაშვილი (პირადი ნომერი 14001005610) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სვეტლანა ლოგვინენკო (პირადი ნომერი 12001068342), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
509882/17 2021-11-01 ლია ხაჩიძის (პირადი ნომერი 01003021442) წარმომადგენელი მაია ჭრელაშვილი (პირადი ნომერი 01020009188) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ ზუბაშვილი (პირადი ნომერი 01001007490), გვანცა ბერსენაძე (პირადი ნომერი 33001024430), გიორგი ზუბიაშვილი (პირადი ნომერი 01019053469), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მისმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 14 დეკემბერს, 12:00 საათზე
504858/17, 506840/17 (28.10.2021), 512971/17 (02.11.2021) 2021-10-27 ნატალია დიდიძე (პირადი ნომერი 37001028931) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვახტანგ მანჯგალაძე (პირადი ნომერი 37001007566), შუქრი სილაგაძის (პირადი ნომერი 37001041230) სავარაუდო მემკვიდრე გიორგი სილაგაძე (პირადი ნომერი 37001043341), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, იმერეთის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 09 დეკემბერს 14:00 საათზე
549632/17 2021-11-26 შპს „Resort Technologies“-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი 16255311, ესტონეთი) წარმომადგენელი სალომე მელაძე (პირადი ნომერი 01008021739) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „რედ-კო კრწანისი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405388058), შპს „მაუნთინ ბეთი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405213095), შპს „ჯი ეს ჯი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405310426), შპს „რედ-კო ციხისძირი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405388076), შპს „რედ-კო“(საიდენტიფიკაციო ნომერი 405148415), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551110/17 2021-11-29 შპს „სანატორიუმი აჭარას“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 248381843) დირექტორი მამუკა მახარობლიძე (პირადი ნომერი 010100093310) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო მიქელაძე (პირადი ნომერი: 61001033257), მინდია ხარაზი (პირადი ნომერი: 61001003313), ავთანდილ ჩაკვეტაძე (პირადი ნომერი: 61002013678), დანიელ კეკელიძე (პირადი ნომერი 61007001575), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
549693/17 2021-11-26 სლავა კაზარიანის (პირადი ნომერი 01034003051) წარმომადგენელი ინგა ჯაბანიშვილი (პირადი ნომერი 23001001375) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ხუბულური (პირადი ნომერი 01030005979), გოჩა ქოროღლიშვილი (პირადი ნომერი 01002023128), ნადია მკლავიშვილი (პირადი ნომერი 01034005498), ინგა ამაროვა (პირადი ნომერი 01030000737), შოთა ტეხაშვილი (პირადი ნომერი 35301136757), შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 205232238), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
551181/17 2021-11-29 გვანცა მამადაშვილის (პირადი ნომერი 01024037546) წარმომადგენელი ტარიელ კბილაშვილი ( პირადი ნომერი 01004006293) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სოფიკო მამადაშვილი (პირადი ნომერი 62007014403), ცისმარი ჩარკვიანი (პირადი ნომერი 62007002134 ), ლეილა მამადაშვილი (პირადი ნომერი 62007010304), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516062/17 2021-11-04 თეიმურაზ მაზიაშვილი (პირადი ნომერი 40001029247) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოცაძე (პირადი ნომერი 01002011521), გიორგი გიგილაშვილი (პირადი ნომერი 01001049417), ფრიდონ ნერგაძე (პირადი ნომერი 09001022498), ნინო არაბული (პირადი ნომერი 01001079615), დავით ოსიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01002018224), თამარ ჯაფარაშვილი (პირადი ნომერი 01005019010), ნოდარ შველიძე (პირადი ნომერი 21001040006), ზურაბ მაღრაძე (პირადი ნომერი 01013016018), კახა რიჟამაძე (პირადი ნომერი 0100400936012), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), შპს „ვარსკვლავი+“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405106656), სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 9 დეკემბერს 12:00 საათზე
548278/17 2021-11-25 თინა ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 36001024357) წარმომადგენელი კახაბერ ხვთისავრიშვილი (პირადი ნომერი 36001028305) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლელა ტოგონიძე (პირადი ნომერი 01010016813), შოთა ნაცვლიშვილი (პირადი ნომერი 36001015537), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547151/17 2021-11-25 ლაური ჯანაშიას (პირადი ნომერი 01008018488 ) წარმომადგენელი ნუგზარ ტატიშვილი (პირადი ნომერი 01017037651) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ „ქონების მართვის სააგენტო“, მარინე თანდილაშვილი (პირადი ნომერი 01018000601), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
548422/17 2021-11-25 ქეთევან ცინცაძის (პირადი ნომერი 01016005658) წარმომადგენელი მარინე ცუცქირიძე (პირადი ნომერი 54001016498) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით ცინცაძე (პირადი ნომერი 01016002569), ინგა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01008012788), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
547107/17 2021-11-25 სულხან ფალავანდიშვილი (პირადი ნომერი 61004055255) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „კასკო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445521392), შპს „დრიმსაიდი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 446974702), შპს „პალმ რეზიდენსი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445595767), ფელლედ ნირ ანდრიუს (პასპორტი ნომერი 15017002; პირადი ნომერი 0-3745642; ისრაელი), იერმიიაჰუ იონი (პასპორტის ნომერი 21052408; პირადი ნომერი 0-2865634-6; ისრაელი), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544701/17 2021-11-24 არზუმან მამედოვის (პირადი ნომერი 25001006054) წარმომადგენელი ნინა თავბერიძე (პირადი ნომერი 25001001045) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; რუსტამ ბაირამოვ (პირადი ნომერი 25001004153), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545014/17 2021-11-24 მერაბ გურული (პირადი ნომერი 01024023857) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა ჩუბინიძე (პირადი ნომერი 01008019437), მედეია ელიზბარაშვილი (პირადი ნომერი 01006001658), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545158/17 2021-11-24 გივი ბასილაძის (პირადი ნომერი 01012024636) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა კოდუა (პირადი ნომერი 01006007990), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544307/17; 544444/17; 545504/17 (CA0041216739437; CA0041216739437; CA0041216739437; თარიღი: 23.11.2021) 2021-11-24 ნინო ნუგზარაშვილის (პირადი ნომერი 24001037518) წარმომადგენელი ზაზა მათოშვილი (პირადი ნომერი 59001065883) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ჭონიაშვილი (პირადი ნომერი 01026005055), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი შეჩერდეს 67.01.32.155 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ნივთის მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544848/17 2021-11-24 ზვიად გრძელიშვილის (პირადი ნომერი 38001047570) წარმომადგენელი თეა მეგრელიშვილი (პირადი ნომერი 54001000648) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; პეტრე გრძელიშვილი (პირადი ნომერი 38001022313), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
550326/17, 550345/17 2021-11-26 ბადრი შონია (პირადი ნომერი 19001070264) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორი; გელა ხარჭამაძე (პირადი ნომერი 19001035106), შპს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ (პირადი ნომერი 204568896), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544439/17 2021-11-24 შოთა ცინცაძის (პირადი ნომერი 01008005615) წარმომადგენელი სოფიო გონაშვილი (პირადი ნომერი 01011094506) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლუარა გილიგაშვილი (პირადი ნომერი 01009013179), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
502825/17 2021-10-26 გიორგი სულაბერიძე (პირადი ნომერი 01011023894) - - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მიხაილ მურატიდისი (პასპორტის ნომერი 71 1106933), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 10 დეკემბერს 12:00 საათზე
506235/17, 506459/17 2021-10-28 ელმან ჯავანშირი (პასპორტის ნომერი OYK5H85) და კახაბერ ბენიძე (პირადი ნომერი 62001009272) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; იური პლიევი (პასპორტის ნომერი 76 4875388), შპს „რიმო გრუპი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295354), შპს „პიელჯიო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406341294), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერდეს შპს „რიმო გრუპის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 405295354) რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545577/17 2021-11-24 თამარ კანდელაკი (პირადი ნომერი 12701103983) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ამირან ძამაშვილი (პირადი ნომერი 01001076345), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545275/17 2021-11-24 ალექსანდრე გომურიშვილი (პირადი ნომერი 31001003500) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნუგზარ წიკლაური (პირადი ნომერი 31001053879); დავით ხაჭაპურიძე (პირადი ნომერი 01008022844), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541653/17 2021-11-22 გიორგი ჟორჟოლაძის (პირადი ნომერი 60002003700) წარმომადგენელი ოლღა შიპ (პირადი ნომერი 60002003698) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ციბაძე (პირადი ნომერი 60002000763), ნიკოლოზ ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 60002013699), ნათია ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 01025005866), იური ბარდაველიძე (პირადი ნომერი 60002006161), ანნა გოდოლაძე (პირადი ნომერი 60001120509), ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
545117/17 2021-11-24 გივი ბასილაძის (პირადი ნომერი 01012024636) წარმომადგენელი ირმა მახათაძე (პირადი ნომერი 18001007618) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა კოდუა (პირადი ნომერი 01006007990), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
544681/17 2021-11-24 რუსუდან სხულუხია (პირადი ნომერი 19001094308) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; აბიკო სხულუხია (პირადი ნომერი 19001044022), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
541850/17 2021-11-22 ზვიად შველიძე (პირადი ნომერი 38001040394) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქეთევან ცარციძე (პირადი ნომერი 38001007583), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542416/17 2021-11-22 შპს „ნიუსითის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 445537946) წარმომადგენელი ამირან ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 61003002269) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბექა მიქავა (პირადი ნომერი 19001029836), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
534482/17 2021-11-16 მაყვალა ზარნაძის (პირადი ნომერი 01020013291) წარმომადგენელი მერაბ მაღლაკელიძე (პირადი ნომერი 18001009426) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შალვა ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001031707), ბადრი ზარნაძე (პირადი ნომერი 21001002286), ნანა წკეპლაძე (პირადი ნომერი 21001016684), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
543031/17 2021-11-22 ანნა გოდოლაძის (პირადი ნომერი 60001120509) წარმომადგენელი ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ჟორჟოლაძე (პირადი ნომერი 60002003700), ეკატერინე იაშვილი (პირადი ნომერი 60001026438), იური ბარდაველიძე (პირადი ნომერი 60002006161), ნათია ცეცხლაძე (პირადი ნომერი 01025005866), ნიკოლოზ ჭანტურიძე (პირადი ნომერი 60002013699), ქეთევან ციბაძე (პირადი ნომერი 60002000763), შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ამიგო+“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 212918100), შპს „ირ ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 412705283), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
542258/17 2021-11-22 მარინე მელაძის (პირადი ნომერი 01027000253) წარმომადგენელი ანა გორდეზიანი (პირადი ნომერი 35001123498) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლიდა სეთურიძე (პირადი ნომერი 01001007273), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
522067/17, 533327/17 (16.11.2021), 535589/17 (17.11.2021) 2021-11-09 ნარგიზ ამირანაშვილი (პირადი ნომერი 01008026750) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ ლაბაძე (პირადი ნომერი 54401063637), ნათელა ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001031334), მარიამ ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001056038), თეა ლაბაძე (პირადი ნომერი 54001056887), იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
505304/17, 538802/17 (18.11.2021) 2021-10-28 ელენე ჩხარტიშვილის (პირადი ნომერი 33001065523) წარმომადგენელი ემზარ ურუშაძე (პირადი ნომერი 33001023913) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ნინელი ყაჭეიშვილი (პირადი ნომერი 60002016204), მზია მეხუზლა (პირადი ნომერი 33001017740), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
539426/17, 539433/17 2021-11-18 სს „თიბისი ბანკის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595) წარმომადგენელი თეონა კვინიკაძე (პირადი ნომერი 01019083283) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დავით გუმბერიძე (პირადი ნომერი 18001010295), იმერეთის რეგიონული ოფისი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
533782/17, 533821/17 2021-11-16 ადამ ბექაური (პირადი ნომერი 23001000624) და გრიშა ბექაური (პირადი ნომერი 23001005269) - ადმინისტრაციული საჩივრების ავტორები; ფატი ბექაური (პირადი ნომერი 01019045925), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური შეჩერედეს 73.11.23.211 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება; დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
537802/17 2021-11-18 გელა ყველაშვილის (პირადი ნომერი 12001068683) წარმომადგენელი მარიკა კობახიძე (პირადი ნომერი 41001025494) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო კახიძე (პირადი ნომერი 01008046566), მიხეილ კახიძე (პირადი ნომერი 12001012952), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531675/17 2021-11-15 ლევან ცხოვრებოვის (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის ნომერი 75 3812220) წარმომადგენელი მარიამ ქებაძე (პირადი ნომერი 25001033529) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზურაბ გაფრინდაშვილი (პირადი ნომერი 45001012952), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540325/17 2021-11-19 მეჰმან სადიხოვი (პირადი ნომერი 25001008961) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სარდარ სადიხოვი (პირადი ნომერი 25001011677), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
540101/17 2021-11-19 გადიმ გიულმამედოვის (პირადი ნომერი 28001069912) წარმომადგენელი ირმა ბესალაშვილი (პირადი ნომერი 10001035108) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სახიბა ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001103029), ნუივარ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001058571), ორუჩ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001088085), ილხამ ისმაილოვა (პირადი ნომერი 28001094437), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
535624/17 2021-11-17 ვენერა ჩიხიაშვილის (პირადი ნომერი 45001010986) წარმომადგენელი თამაზ ჭუნიაშვილი (პირადი ნომერი 13001009737) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სიმონ ბაღაშვილი (პირადი ნომერი 45001002260), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
535504/17 2021-11-17 მაყვალა ბაისონაშვილის (პირადი ნომერი 24001029945) წარმომადგენელი მანანა ბაქრაძე (პირადი ნომერი 01019049591) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ბაისონაშვილი (პირადი ნომერი 24001048351), დარეჯან კალმახელიძე (პირადი ნომერი 24001033870), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
496245/17 2021-10-22 ჯემალ პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 12001023536), მისი წარმომადგენელი დავით ჯანიაშვილი (პირადი ნომერი 35001020259) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 35001119740), ინგა რიაბოვა (პასპორტის ნომერი XVII515432), მამუკა პაპუნაშვილი (პირადი ნომერი 35001003211), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 24 ნოემბერს
532225/17 2021-11-15 შპს „პირამიდ რეალთი ოფ თბილისის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406240786) წარმომადგენლები თორნიკე ამილახვარი (პირადი ნომერი 01019073034) და ზაქარია შველიძე (პირადი ნომერი 01017018295) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; შპს „ტალი დეველოპმენტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 406045541), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
466575/17 2021-10-04 თამარ მარიკაშვილის (პირადი ნომერი 01011022311) წარმომადგენელი თამაზ ქაშიაშვილი (პირადი ნომერი 16001004397), იროდი ქადაგიშვილი (პირადი ნომერი 01002009381), ანა აბუაშვილი (პირადი ნომერი 01017049702), ლალი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027771), ნელი აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027770), ქეთევან აბუაშვილი (პირადი ნომერი 12001027769), ელზა ლომიძე (პირადი ნომერი 01027057720) და თემურ აბუაშვილისა და ნატალია აბუაშვილის კანონიერი წარმომადგენელი ელზა ლომიძე (პირადი ნომერი 01027057720), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს, 15:00 საათზე
530900/17 2021-11-15 დურმიშხან გერაძის (პირადი ნომერი 01030004454) წარმომადგენელი ა(ა)იპ „საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204463295) პრეზიდენტი მზია თოდუა (პირადი ნომერი 01001017640) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვიქტორია პეტიუკინი (პირადი ნომერი 01014005311), მანანა თუმანიშვილი (პირადი ნომერი 01002002736), ნოდარ ივანელაშვილი (პირადი ნომერი 36001040575), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
488383/17 2021-10-18 ლეილა კალატოზიშვილის (პირადი ნომერი 01019027373) წარმომადგენელი მარინა სირბილაძე (პირადი ნომერი 31001026017) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია ლელუაშვილი (პირადი ნომერი 35001005690), თამაზ ვაშაყმაძე (პირადი ნომერი 01008012672), ლალი პაპაშვილი (პირადი ნომერი 31001045281), გიორგი მერებაშვილი (პირადი ნომერი 31001012968), გაიოზ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 01008034057), ეთერ გოდერძიშვილი (პირადი ნომერი 31001021641), ციური მერებაშვილი (პირადი ნომერი 01024053801), ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 2 დეკემბერს 13:00 საათზე
526738/17 2021-11-11 თეა კიკაძე (პირადი ნომერი: 11001003825) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მერაბ ტალახაძე (პირადი ნომერი: 11001012454), სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528931/17 2021-11-12 თინათინ გრიშიკაშვილის, თეკლა გრიშიკაშვილის, თამარ გრიშიკაშვილის, ლარისა პეტროსიანის (პირადი ნომერი 01811112367), რობერტ სანამოვისა (რუსეთის ფედერაციის პასპორტის №75 6310365) და არუსიაკ სოლომონიანის წარმომადგენელი გული ჟვანია (პირადი ნომერი 01012010880) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არუსიაკ სოლომონიანი (პირადი ნომერი 01011026407) და რობერტ სანამოვი (დაბ.: 22.11.1958 წ., პასპორტის ნომერი 6004635770), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
531634/17 2021-11-15 ამირან ცანავა (პირადი ნომერი 01024034514) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გულივერ გოლეთიანი (პირადი ნომერი 01015003120), გულსუნდა გოლეთიანი (პირადი ნომერი 01015003141), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526078/17 2021-11-11 გულიკო ნიკოლიშვილის (პირადი ნომერი 12001060390) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001071877), მარიამ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001040085), დავით ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12002000275), ნოდარ ბიჭოშვილი (დაბ. 08.11.2004 წ.), ზურაბ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 01027082019), გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს 12:00 საათზე
518247/17 2021-11-05 ნადირ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001002504) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გოიჩაკ ნაზაროვა (პირადი ნომერი 28001067329), მამედ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001042829), კანან ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001028874), ჯამალ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001065013), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523114/17 2021-11-09 ვასილ ნემსაძის (პირადი ნომერი 60001039356) წარმომადგენელი სოფიო კვერკველია (პირადი ნომერი 02001003999) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ენკა რინიუებლზი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404507495), სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, იმერეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
528498/17 2021-11-12 თემური ქაშიაშვილის (პირადი ნომერი 16001008948) წარმომადგენელი ცისმარი მჭედლიშვილი (პირადი ნომერი 16001005641) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „ტერაბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519796/17 2021-11-08 ნანა ჩხვიმიანის (პირადი ნომერი 01011028633) წარმომადგენელი ნონა აბულაძე (პირადი ნომერი 22001009772) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ჯაჭვლიანი (პირადი ნომერი 01010007491), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520882/17 2021-11-08 შპს „ფენიქს ბაზალტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 404995742) პარტნიორების შპს „ტრანსაკვკასიის კრისტალის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204504376) და ნუნუ გიკაშვილის (პირადი ნომერი 01024025949) წარმომადგენელი მამუკა სხვიტარიძე (პირადი ნომერი 01010000499) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა გაგოშიძე (პირადი ნომერი 01025008340), ნანა რევაზიშვილი (პირადი ნომერი 01015008438), ბიზნესის რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525379/17 2021-11-10 ვალერიან მიქაშვილისა (პირადი ნომერი 40001029603) და ციალა ჯალიაშვილის (პირადი ნომერი 01027010699) წარმომადგენელი ნანა მურადაშვილი (პირადი ნომერი 01012031362) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მამუკა ყაჯრიშვილი (პირადი ნომერი 40001002969), მაყვალა ნანობაშვილი (პირადი ნომერი 40001012788), შეზღუდვებისა და უფლებების რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526078/17 2021-11-11 გულიკო ნიკოლიშვილის (პირადი ნომერი 12001060390) წარმომადგენელი ელენე გოგებაშვილი (პირადი ნომერი 10001002422) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნოდარ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001071877), მარიამ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12001040085), დავით ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 12002000275), ნოდარ ბიჭოშვილი (დაბ. 08.11.2004 წ.), ზურაბ ბიჭოშვილი (პირადი ნომერი 01027082019), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
525150/17 2021-11-10 სოსლან ფარეულიძის (პირადი ნომერი 08001013677) წარმომადგენელი ნათელა ლუხუმაიძე (პირადი ნომერი 08001007140) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მზია მაჩალიკაშვილი (პირადი ნომერი 08001017873), ნონა ცათიაშვილი (პირადი ნომერი 08001031976), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
526640/17 2021-11-11 ანა მოსესოვა (პირადი ნომერი 01019006643) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შოთა ჩოლოგაური (პირადი ნომერი 23001008169), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519872/17 2021-11-08 ვიქტორ თოიძის (პირადი ნომერი 33001011425) წარმომადგენელი გოგიტა გოგუაძე (პირადი ნომერი 46001001872) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კობა დობორჯგინიძე (პირადი ნომერი 33001008728), გურიის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
499424/17 2021-10-25 სილვა არუთინოვას (პირადი ნომერი 01011002314) წარმომადგენელი ქრისტინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011041790) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარინა არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011024408), ლევან არუთინოვი (პირადი ნომერი 01011035377), გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სამსახური, ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 25 ნოემბერს 11:00 საათზე
525691/17 2021-11-11 ვლადიმერ ფოფხაძის (პირადი ნომერი 01020008799) წარმომადგენელი იამზე ცერცვაძე (პირადი ნომერი 54001007501) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი ფოფხაძე (პირადი ნომერი 01020012025), ანა ბიკოვა (პირადი ნომერი 01019050383), მანანა ფოფხაძე (პირადი ნომერი 01011018844), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
523989/17 2021-11-10 მამუკა მახარობლიძე (პირადი ნომერი 01010009331) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სააქციო საზოგადოება „სილქნეტი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204566978), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
393710/17 (რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა დაწყებულია №422494 (21.10.2021) გადაწყვეტილებით) 2021-08-18 ვასილ მახარობლიძე (პირადი ნომერი 57001000166) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მარიამ მახათაძე (პირადი ნომერი 57001000993), გოჩა ძულიაშვილი (პირადი ნომერი 57001004602), ხათუნა კურტანიძე (პირადი ნომერი 01008010739), თემურ ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001029586), მედეია ბუხნიკაშვილი (პირადი ნომერი 57001026696), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია, მარი მახაჭაშვილი (პირადი ნომერი 57001001167), შიდა ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
622536/17, 492467/17 (20.10.2021), 499703/17 (25.10.2021) 2018-11-16 ირინა მელაძის (პირადი ნომერი 35001010276) წარმომადგენელი პაატა ჯიქია (პირადი ნომერი 35001029290) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია, გეოდეზიისა და გეოინფორმაციის დეპარტამენტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება 2021 წლის 22 ნოემბერს 12:00 საათზე
521275/17 2021-11-08 მარინა ჟამიერაშვილი (პირადი ნომერი 01008003580) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გივი გიგიტაშვილი (პირადი ნომერი 01019046840), ნაირა ლალიაშვილი (პირადი ნომერი 31001007979), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
519967/17 2021-11-08 ივერი კორძაია (პირადი ნომერი 36001001433) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო ზაუტაშვილი (პირადი ნომერი 01006000454), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518337/17 2021-11-05 თამარ ლეჟავა (პირადი ნომერი 01018006348) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თემურ აფციაური (პირადი ნომერი 22001000963), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516901/17 2021-11-04 ამხანაგობა „ყიფშიძის ქ. 17“-ის თავმჯდომარე დავით მაყაშვილი (პირადი ნომერი 01007000520) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „საინვესტიციო ჯგუფი კონსტანტინე“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 436254018), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
471785/17 2021-10-06 დათუნა მელაძე (პირადი ნომერი 60001013289) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ვლადიმერ ახალაია (პირადი ნომერი 48001021706), იმერეთის რეგიონული ოფისი ზეპირი მოსმენის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 26 ნოემბერს 12:00 საათზე
520396/17 2021-11-08 გიორგი სისაურის (პირადი ნომერი 01002005858) წარმომადგენელი დავით მეკოშკიშვილი (პირადი ნომერი 01002007675) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; თამარა სისაური (პირადი ნომერი 31001002754), ნათია ბერუაშვილი (პირადი ნომერი 01020011285), თემურ ქარქაშაძე (პირადი ნომერი 01029016860), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520584/17 2021-11-08 ნარგიზ უსუფოვას (პირადი ნომერი 15001012937) წარმომადგენელი პაატა ჩარაშვილი (პირადი ნომერი 15001010129) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ზახიდა იუსუბოვა (პირადი ნომერი 15001006647), საქიტ იუსუბოვი (პირადი ნომერი 15001023850), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520489/17 2021-11-08 მარინე კუთხაშვილის (პირადი ნომერი 01025014938) წარმომადგენელი ნინო ლორთქიფანიძე (პირადი ნომერი 04001003519) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლალი ხაჟალია (პირადი ნომერი 01005014250), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518143/17 2021-11-05 იმამ ვერდი ნადირ-ოღლი (პირადი ნომერი 01025011788) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; იმანგული ალიოღლი (პირადი ნომერი 01008050119), ილიაზ ალიოღლი (პირადი ნომერი 31001047076), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515585/17 2021-11-04 გიორგი მახათაძე (პირადი ნომერი 12001007349) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სერგო სარალიძე (პირადი ნომერი 01009011622), სს „საქართველოს ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204378869), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513712/17 2021-11-03 შპს „ჯიარ ქონების მართვის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202460103) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ლევან ბეჟაშვილი (პირადი ნომერი 13001064905) და სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
506550/17, 521480/17 (08.11.2021) 2021-10-28 ნოდარ დუმბაძის (პირადი ნომერი 61006017943) წარმომადგენელი მინდია ალელიშვილი (პირადი ნომერი 61002009657) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ავთანდილ აბაშიძე (პირადი ნომერი 26001030492), აჭარის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516062/17 2021-11-04 თეიმურაზ მაზიაშვილი (პირადი ნომერი 40001029247) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; გიორგი გოცაძე (პირადი ნომერი 01002011521), გიორგი გიგილაშვილი (პირადი ნომერი 01001049417), ფრიდონ ნერგაძე (პირადი ნომერი 09001022498), ნინო არაბული (პირადი ნომერი 01001079615), დავით ოსიყმაშვილი (პირადი ნომერი 01002018224), თამარ ჯაფარაშვილი (პირადი ნომერი 01005019010), ნოდარ შველიძე (პირადი ნომერი 21001040006), სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
501823/17, 520095/17 (08.11.2021) 2021-10-26 იზოლდა გასიშვილი (პირადი ნომერი 35001087646) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; დარეჯან ბუცხრიკიძე (პირადი ნომერი 35001019417), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
520987/17 2021-11-08 გურამ ბიბილაშვილის (პირადი ნომერი 01008011476) წარმომადგენელი ვასილ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01031003582) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ნინო იაშვილი (პირადი ნომერი 01024002165), კახაბერ ბიბილაშვილი (პირადი ნომერი 01024018480), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513734/17 2021-11-03 ივანე ნაცვლიშვილის (პირადი ნომერი 35001015526) წარმომადგენელი სიმონ ოსიაშვილი (პირადი ნომერი 13001007268) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი, თინა ჩეკურიშვილი (პირადი ნომერი 13001029854), კახეთის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516113/17 2021-11-04 ლევან ქუნთელიას (პირადი ნომერი 01030011752) წარმომადგენლები ეთერ ზაალიშვილი (პირადი ნომერი 01015025061) და ვახტანგ რამიშვილი (პირადი ნომერი 01015005384) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; თენგიზ ბერიძე (პირადი ნომერი 01025006299), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517715/17 2021-11-05 ეინურ ლაიშოვი (პირადი ნომერი 28001112006) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ჯამალ ნაზაროვი (პირადი ნომერი 28001065013), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
514680/17 2021-11-03 ნინო ლასხიშვილის (პირადი ნომერი 01008009021) წარმომადგენელი თეა ჩიქვინიძე (პირადი ნომერი 09001006427) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; კახა ქორიძე (პირადი ნომერი 01018003027), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
518385/17 2021-11-05 ზამირა სურგულაძის (პირადი ნომერი 01002007549) წარმომადგენლები მელანია ღუღუნიშვილი (პირადი ნომერი 33001044955) და დავით ჩხაიძე (პირადი ნომერი 33001037848) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორები; ლილი თადიაშვილი (პირადი ნომერი 16001000608), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
514946/17 2021-11-03 გივი კობიაშვილი (პირადი ნომერი 44001002886) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; მანანა ხულელიძე (პირადი ნომერი 44001004814), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516153/17 2021-11-04 ირმა მაისურაძე (პირადი ნომერი 01001016632) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; სს „თიბისი ბანკი“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 204854595), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
516402/17 2021-11-04 შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405007200) დირექტორი ლაშა ციმაკურიძე (პირადი ნომერი 01036001215) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; შპს „ვიონი საქართველო“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204450584) და კახა ბაძაღუა (პირადი ნომერი 48001010396), სამეგრელოს რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
517042/17 2021-11-04 მამუკა მარსაგიშვილის (პირადი ნომერი 44001001401) წარმომადგენელი მერაბ ცუხიშვილი (პირადი ნომერი 03001000329) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; ბაჩანა მარსაგიშვილი (პირადი ნომერი 44001005280), მარეხ ჩოფიკაშვილი (პირადი ნომერი 01004006810), გალინა კუზნეცოვა (პირადი ნომერი 01605050870), ცენტრალიზებული რეგისტრაციის სამსახური დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
513718/17 2021-11-03 შპს „ჯიარ ქონების მართვის’’ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202460103) წარმომადგენელი მანანა თოდაძე (პირადი ნომერი 01005010954) - ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი; არჩილ სხირტლაძე (პირადი ნომერი 28001008787) და სს „საქართველოს რკინიგზა“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 202886010), ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისი დაინტერესებულ მხარეებს უფლება აქვთ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები და მტკიცებულებები
515416/17 2021-11-04 მანანა თავაძის (პირა