მიღებული განცხადებების რაოდენობა


მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა


გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები(ქონების რაოდენობა)


გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები(მესაკუთრეების რაოდენობა)


შემდგომ რეგისტრაციებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა (წარმოშობა/ცვლილება/შეწყვეტა)