ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
NSDI - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ

განმარტებითი ბარათი "საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნისა და განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე

საქართველოს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა (NSDI)

ვინ არიან სივრცითი მონაცემების მწარმოებლები და მომხმარებლები

სად შეიძლება სივრცითი მონაცემების მოძიება

რა არის NSDI

ევროკავშირის დირექტივა -INSPIRE 

სტრატეგიული ამოცანები და 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა

nsdi.gov.ge