ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დაგეგმილი პროექტები

დაგეგმილია 11 საპილოტე არეალისათვის ახალი საკადასტრო-აგეგმვითი სამუშაოების  სტანდარტის შემუშავება.