ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საკადასტრო რუკის ელექტრონული ვერსიის მოთხოვნა

საკადასტრო რუკის ელექტრონული ვერსია (shp ფაილის ფორმატში) გაიცემა საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის საფუძველზე და ასახავს მისი მომზადების მომენტისთვის მიწის ნაკვეთის და შენობა-ნაგებობების, უფლებრივ შეზღუდვების, ხაზობრივი ნაგებობის და სახელმწიფო ტყის ფონდის შესახებ ელექტრონულ საკადასტრო რუკაზე არსებულ აქტიურ  მონაცემებს.

საკადასტრო რუკის ელექტრონული ვერსიის მოთხოვნა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ რაიონში იუსტიციის სახლების მომსახურების და საჯარო რეესტრის ტერიტორიული სარეგისტრაციო სამსახურების ცენტრებიდან, ასევე, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამის მეშვეობით, განცხადების წარდგენის და შესაბამისი საფასურის გადახდის საფუძველზე. 

 

საკადასტრო რუკის/ორთოფოტოს ქაღალდის ვერსიის მოთხოვნა ონლაინ კანცელარიის მეშვეობით

 

 

 

 

 საკადასტრო რუკის ქაღალდის ვერსიის მოთხოვნა საქართველოს მასშტაბით