ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების არქივში დაცული დოკუმენტების ასლის გამოთხოვა

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების არქივში დაცული დოკუმენტაციის ასლის მომზადება წარმოებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) არქივში დაცული ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საფუძველზე და უზრუნველყოფილია მათი საჯაროობის, თავისუფალი გაცნობისა და გაცემის პრინციპი.

დოკუმენტაციის ასლის მომზადებაზე უფლებამოსილი ორგანო არის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების არქივში დაცული დოკუმენტაციის ასლის მომზადების წესი  და პირობები იხილეთ საკონსულტაციო ბარათში.