ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საფასური და ვადები

  

# მომსახურების სახეობა მომსახურების ვადა მომსახურების საფასური
1 საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება  1 სამუშაო დღე 15 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 50 ლარი
2 ამონაწერის მოთხოვნა ინტერნეტით   1 სამუშაო დღე 10 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 40 ლარი
3 საკადასტრო გეგმის მომზადება  1 სამუშაო დღე  5 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 20 ლარი
4 საკადასტრო რუკის მომზადება  4 სამუშაო დღე ქაღალდზე შესრულებული ვერსია 1 გვერდი - 10 ლარი
ელექტრონული ვერსია 10 000 მ2 (1 ჰა)-ზე - 5 ლარი
5 საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ ცნობის მომზადება  1 სამუშაო დღე 7 ლარი
6 მოთხოვნის მომენტისათვის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების, უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ვალდებულების, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის ან/და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის შესახებ საჯარო რეესტრში დაცულ მონაცემებზე ინფორმაციის მომზადება 4 სამუშაო დღე 10 ლარი
1 სამუშაო დღე 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 30 ლარი
7 მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება 4 სამუშაო დღე 10 ლარი
1 სამუშაო დღე 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 30 ლარი
8 მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერის ინგლისურ ენაზე მომზადება  1 სამუშაო დღე 15 ლარი + 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 50 ლარი + 20 ლარი
9 მიწის მიზნობრივი დანიშნულების და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის კატეგორიის შესახებ სააგენტოში დაცული ინფორმაციის მომზადება 4 სამუშაო დღე 10 ლარი
1 სამუშაო დღე 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 30 ლარი
10 ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება 4 სამუშაო დღე 7 ლარი
1 სამუშაო დღე 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 30 ლარი
11 ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან საინვენტარიზაციო გეგმის მომზადება 4 სამუშაო დღე 5 ლარი
1 სამუშაო დღე 15 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 20 ლარი
12 ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან ცნობა-დახასიათების მომზადება  4 სამუშაო დღე 5 ლარი
1 სამუშაო დღე 15 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 20 ლარი
13 არქივში დაცული დოკუმენტის ასლის მომზადება 4 სამუშაო დღე 1 გვერდი 0.50 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს ზემოთაღნიშნულ საფასურს ემატება 5 ლარი
14 ორთოფოტოს გაცემა 4 სამუშაო დღე ქაღალდზე შესრულებული ვერსია 1 გვერდი - 10 ლარი
ელექტრონული ვერსია 10 000 მ2 (1 ჰა)-ზე - 5 ლარი