ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დეს-პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციები
 • საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო
 • საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 1. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 2. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
 3. სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო
 4. საქართველოს პროკურატურა
 5. სსიპ საკანონმდებლო მაცნე
 6. სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
 7. სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
 8. სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი 
 9. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
 10. სსიპ იუსტიციის სახლი 
 11. სპეციალური პენიტენციური სამსახური
 12. სსიპ - არასაპატიმრო სასაჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
 13. სსიპ - პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი 
 • სასამართლოები
 1. საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
 2. საერთო სასამართლოების არქივი
 3. საქართველოს უზენაესი სასამრთლო
 • საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
  სოციალური დაცვის  სამინისტრო
 1. სსიპ ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი
 2. სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
 3. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
 4. სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 
 5. სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 1. სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
 2. სსიპ  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
 3. სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 
 4. სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
 5. სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
 6. სსიპ აწარმოე საქართველოში
 7. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
 8. სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 
 9. სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
 • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
 1. სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
 2. სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
 3. სსიპ შემოქმედებითი საქართველო
 4. სსიპ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
 5. სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
 • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 1. სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 2. სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
 3. სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
 4. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 
 5. სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
 • სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო 
 • სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
 • შპს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
 • სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
 • სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
 • შპს რეაბილიტაცია
 • თვითმმართველი მუნიციპალიტეტები:
 • ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 
 • ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • კასპის მუნიციპალიტეტის მერია
 • კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
 • მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ხობის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
 • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 
 • მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 • დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
 • დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია
 • თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
 • ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია
 • გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
 • დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია
 • დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო