ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
გასაჩივრების წესი

„საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართლელოს კანონის 29-ე მუხლის თანახმად, მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების რეგისტრაციაზე, რეგისტრაციაზე უარის თქმის, სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების ან შეწყვეტის შესახებ საჩივრდება სასამართლო წესით.