ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
საფასური და ვადები

 

მომსახურების სახე ვადა საფასური საფასური გადაიხდება
მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების წარმოშობის რეგისტრაცია დაუყოვნებლივ 30 ლარი ერთეული უფლების მიხედვით
მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების ცვლილების რეგისტრაცია დაუყოვნებლივ 30 ლარი ერთეული უფლების მიხედვით
მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლების შეწყვეტის რეგისტრაცია დაუყოვნებლივ 30 ლარი ერთეული უფლების მიხედვით
რეგისტრირებულ მონაცემებში უფლების სუბიექტისა და ობიექტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია 4 სამუშაო დღე საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულია X
1 სამუშაო დღე 30 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს 50 ლარი
მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა რეესტრიდან ამონაწერის მომზადება 1 სამუშაო დღე 15 ლარი X
10 ლარი - განცხადების ინტერნეტით ჩაბარების შემთხევაში
განცხადების შეტანის დღე 50 ლარი
40 ლარი - განცხადების ინტერნეტით ჩაბარების შემთხევაში
მოძრავ ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა რეესტრიდან ინფორმაციის მომზადება 4 სამუშაო დღე 10 ლარი ერთეული ნივთისა და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის მიხედვით
1 სამუშაო დღე 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღე 30 ლარი
არქივში დაცული დოკუმენტების ასლების მომზადება 4 სამუშაო დღე 1 გვერდი - 0,50 ლარი X
განცხადების შეტანის დღე 5 ლარი + 1 გვერდი 0,50 ლარი