ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
დოკუმენტის ნიმუშები

ხელშეკრულები ნიმუშები:

ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება

გადახდის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება როდესაც ნასყიდობის ფასი არ აღემატება 100000 (ასი ათას) ლარს

გადახდის განვადებით ნასყიდობის და იპოთეკის ხელშეკრულება 

სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულება

ჩუქების ხელშეკრულება

თხოვების ხელშეკრულება

უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულება

ქირავნობის ხელშეკრულება

  

 კრების ოქმის ნიმუშები:

უძრავი ნივთის ფართობის დადასტურების შესახებ

საერთო საკუთრების ინდივიდუალურ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

სამეურნეო სათავსის საკუთრებაში არსებობის ფაქტის დადასტურების შესახებ

 

სისტემური კოდების დადასტურების და უარყოფის განცხადებების ნიმუშები:

განცხადება სისტემური კოდის დადასტურების შესახებ

 განცხადება სისტემური კოდის უარყოფის შესახებ