ადაპტირებული ვებ გვერდი

Phone
სამართლებრივი აქტები

 

ინფორმაციის დასახელება განთავსების თარიღი განახლების ვადები

ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები

 06.04.2020 ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები:

 

27.07.2017

28.01.2022

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში